PL EN


2018 | 65 | 2 |
Article title

Obowiązek lojalności wobec pracodawcy w stosunkach pracy nauczycieli akademickich

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Problem lojalności nauczycieli akademickich jest złożony i wielowymiarowy. Jednym z przejawów lojalności wobec pracodawcy są ograniczenia dodatkowego zatrudnienia. Opracowanie wskazuje na wiele problemów związanych z dodatkowym zatrudnieniem nauczycieli akademickich. Wątpliwości budzi zasadność wprowadzenia ograniczeń w zakresie dodatkowego zatrudnienia nauczycieli akademickich w świetle art. 3 Konstytucji RP i zgodności regulacji z art. 32 Konstytucji RP w odniesieniu do zasady równości, jak również art. 65 ust. 1 Konstytucji RP, który gwarantuje wolność wyboru i wykonywania zawodu oraz wyboru miejsca pracy.
EN
The problem of loyalty of academic teachers is complex and multifaceted. One of the manifestations of loyalty towards the employer are restrictions on additional employment. The study indicates many problems related to the additional employment of academic teachers. Doubts arouse the legitimacy of introducing restrictions on the additional employment of academic teachers in the light of Article 3 of the Constitution of the Republic of Poland, and compliance of the regulation with Article 32 of the Constitution regarding the principle of equality, as well as with Article 65 Item 1 of the Constitution of the Republic of Poland, which guarantees freedom of choice and performance of the profession and selection of a place of work.
Year
Volume
65
Issue
2
Physical description
Dates
published
2018
online
2018-12-17
Contributors
References
 • Akademicki Kodeks Wartości, www.uj.edu.pl/documents/10172/84597185/akademicki-kodeks-wartosci.pdf/3bff64b6-8507-410c-82c5-264a10f3841a [dostęp: 15.05.2018].
 • Baran K.W., Wujczyk M., Z problematyki ograniczeń wolności pracy nauczycieli akademickich, [w:] Prawny model zatrudnienia nauczyciela akademickiego, red. A. Bocheńska, A. Musiała, Poznań 2016.
 • Banaszak B., Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa 2012.
 • Banaszak B., Uwagi o zgodności z Konstytucją nowelizacji Prawa o szkolnictwie wyższym, [w:] Państwo i prawo wobec współczesnych wymagań. Zagadnienia prawa konstytucyjnego. Księga jubileuszowa Profesora Jerzego Jaskierni, t. 3, Toruń 2012.
 • Bolesta S., Pojęcie porządku publicznego w prawie administracyjnym, „Studia Prawnicze” 1983, nr 1.
 • Bocheńska A., Uwagi o dodatkowym zatrudnieniu nauczyciela akademickiego, [w:] Prawny model zatrudnienia nauczyciela akademickiego. Wybrane zagadnienia, red. A. Bocheńska, A. Musiała, Poznań 2016.
 • Bosak M., [w:] Prawo o szkolnictwie wyższym po nowelizacji. Komentarz praktyczny, red. M. Czuryk, M. Karpiuk, J. Kostrubiec, Warszawa 2015.
 • Bułajewski S., [w:] Wolności i prawa człowieka w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, red. M. Chmaj, Warszawa 2016.
 • Ciapała J., Dylematy wokół ograniczenia konstytucyjnych wolności pracy, wykonywania zawodu, nauczania i badań naukowych (na przykładzie nauczycieli akademickich), [w:] Międzynarodowe standardy ochrony praw człowieka a doświadczenia Polski, red. J. Jaskiernia, K. Spryszak, Toruń 2016.
 • Cudowski B., Dodatkowe zatrudnienie, Warszawa 2007.
 • Cudowski B., Dodatkowe zatrudnienie nauczycieli akademickich (po nowelizacji prawa o szkolnictwie wyższym), „Państwo i Prawo” 2011, z. 9.
 • Cudowski B., Dodatkowe zatrudnienie nauczycieli akademickich zatrudnionych w uczelniach publicznych, [w:] Zatrudnienie nauczycieli akademickich, red. W. Sanetra, Warszawa 2014.
 • Cudowski B., Zakres ograniczeń dodatkowego zatrudnienia i prowadzenia działalności gospodarczej nauczycieli akademickich, „Państwo i Prawo” 2006, z. 12.
 • Dubowik A., Dodatkowe zatrudnienie i inne zajęcia pracowników sfery publicznej, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 2005, nr 10.
 • Góral Z., Swoboda doboru pracowników i wolność pracy, [w:] Polskie prawo pracy w okresie transformacji w oświetleniu prawa wspólnotowego, red. H. Lewandowski, Warszawa 1997.
 • Hasło: Lojalność, https://sjp.pwn.pl/slowniki/lojalno%C5%9B%C4%87.html [dostęp: 15.05.2018].
 • Izdebski H., Zieliński J.M., [w:] Prawo o szkolnictwie wyższym. Komentarz, red. H. Izdebski, J.M. Zieliński, Warszawa 2015.
 • Konstytucja RP, t. 1: Komentarz do art. 1–86, red. M. Safjan, L. Bosek, Warszawa 2016.
 • Lewicka-Strzałecka A., Lojalność pracownika: trwała wartość czy anachroniczna cnota?, „Człowiek i Społeczeństwo” 2014, t. 38.
 • Nauczyciel akademicki jako ogniwo jakości kształcenia, red. K. Jankowski, B. Sitarska, C. Tkaczuk, Siedlce 2003.
 • Nowakowski P.T., O etycznych kanonach pracy nauczycieli akademickich i próbach ich kodyfikowania, „Studia z Teorii Wychowania” 2011, nr 2.
 • Nowik P., [w:] Prawo o szkolnictwie wyższym. Komentarz, red. M. Pyter, Warszawa 2012.
 • Pudełko W., Charakter prawny norm ograniczających dodatkowe zatrudnienie nauczycieli akademickich, „Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej” 2012.
 • Pudełko W., Zgoda na zatrudnienie nauczyciela akademickiego, „Monitor Prawa Pracy” 2011, nr 11.
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016 r. w sprawie warunków prowadzenia studiów (Dz.U. z 2016 r., poz. 1596).
 • Sanetra W., [w:] Prawo o szkolnictwie wyższym. Komentarz, red. W. Sanetra, M. Wierzbowski, Warszawa 2013.
 • Sztompka P., Zaufanie, Kraków 2007.
 • Ustawa z dnia 2 kwietnia 1997 r. – Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. nr 78, poz. 483 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 2183 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 736).
 • Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 2201).
 • Węgrzyn A., O zgodzie rektora na dodatkowe zatrudnienie nauczyciela akademickiego, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 2012, nr 12.
 • Wojtyczek K., Granice ingerencji ustawodawczej w sferę praw człowieka w Konstytucji RP, Kraków 1999.
 • Wujczyk M., [w:] Akademickie prawo pracy. Komentarz do art. 107–158 oraz 196–201a i 226 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, red. K.W. Baran, Warszawa 2015.
 • Wyrok TK z dnia 9 czerwca 1998 r., K 28/97, OTK 1998, nr 4, poz. 50.
 • Wyrok TK z dnia 26 kwietnia 1999 r., K 33/98, OTK 1999, nr 4, poz. 71.
 • Wyrok TK z dnia 2 czerwca 1999 r., K 34/98, OTK 1999, nr 5, poz. 94.
 • Wyrok TK z dnia 21 kwietnia 2004 r., K 33/03, OTK-A 2004, nr 4, poz. 31.
 • Wyrok TK z dnia 28 kwietnia 2009 r., K 27/07, Legalis nr 126577.
 • Wyrzykowski M., Granice praw i wolności – granice władzy, [w:] Obywatel – jego wolności i prawa, oprac. B. Oliwa-Radzikowska, Warszawa 1998.
 • Zieliński T., Ustrój pracy w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, [w:] Prawo pracy. Ubezpieczenia społeczne, polityka społeczna. Wybrane zagadnienia, red. B.M. Ćwiertniak, Opole 1998.
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_g_2018_65_2_175-186
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.