PL EN


2018 | 65 | 2 |
Article title

Modyfikacja zarzutów w postępowaniu karnym

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Kluczowym założeniem niniejszego tekstu jest przedstawienie w sposób możliwie najbardziej klarowny fenomenu modyfikacji zarzutów w procesie karnym. Autor pokrótce analizuje przesłanki aplikacji art. 314 k.p.k. i problemy z nimi związane.
EN
The key assumption of this text is to present, as clearly as possible, the phenomenon of modification of charges in criminal proceedings. The author briefly examines the premise of Article 314 of the Code of Criminal Procedure and problems related to them.
Year
Volume
65
Issue
2
Physical description
Dates
published
2018
online
2018-12-17
Contributors
References
 • Bafia J., Zmiana kwalifikacji prawnej czynu w procesie karnym, Warszawa 1964.
 • Boratyńska K., [w:] Kodeks postępowania karnego. Komentarz, red. A. Sakowicz, Warszawa 2016.
 • Brodzisz Z., [w:] Kodeks postępowania karnego. Komentarz, red. J. Skorupka, Warszawa 2015.
 • Cieślak M., Polska procedura karna. Podstawowe założenia teoretyczne, Warszawa 1971.
 • Cieślak M., Polskie prawo karne. Zarys systemowego ujęcia, Warszawa 1995.
 • Gabriel-Węglowski M., Glosa do wyroku SN z dn. 30.09.2009 r. I KZP 1/09, LEX/el. 2010.
 • Gabriel-Węglowski M., Regulamin prokuratury. § 121–272 i 329–345, LEX/el. 2013.
 • Grzegorczyk T., Kodeks postępowania karnego. Komentarz, t. 1, Warszawa 2014.
 • Grzegorczyk T., Zmiana postanowienia o przedstawieniu zarzutów w postępowaniu karnym, „Zeszyty Naukowe Akademii Spraw Wewnętrznych” 1973, nr 2–3.
 • Grzeszczyk W., Kodeks postępowania karnego. Komentarz, Warszawa 2012.
 • Grzeszczyk W., Postępowanie przygotowawcze w kodeksie postępowania karnego, Warszawa 2012.
 • Hofmański P., Sadzik E., Zgryzek K., Kodeks postępowania karnego. Komentarz, t. 2, Warszawa 2011.
 • Hofmański P., Siuchniński A., Zdanie odrębne do wyroku SN z dn. 30.09.2009 r. I KZP 1/09, LEX/el. 2010.
 • Jaworski A., Kucharska J., Glosa do wyroku SN z dn. 30.09.2009 r. I KZP 1/09, „Orzecznictwo Sądów Polskich” 2011, nr 2.
 • Jescheck H.-H., Weigend T., Lehrbuch des Strafrechts. Allgemeiner Teil, Berlin 1996.
 • Kaftal A., Prawomocność wyroków sądowych w polskim prawie procesowym, Warszawa 1966.
 • Kardas P., Zbieg przepisów ustawy w prawie karnym, Warszawa 2011.
 • Kiełtyka A., [w:] Zbiór orzeczeń z zakresu prawa karnego procesowego wraz z komentarzami, red. K. Klugiewicz, Warszawa 2012.
 • Kmiecik R., Przedstawienie, zmiana i rozszerzenie zarzutów w postępowaniu przygotowawczym (na tle problematyki niezmienności i niepodzielności przedmiotu procesu karnego), [w:] Problemy wymiaru sprawiedliwości karnej. Księga jubileuszowa Profesora Jana Skupińskiego, red. H. Kuczyńska, J. Kosonoga, J. Jakubowska-Hara, A. Błachnio-Parzych, Warszawa 2013.
 • Kosonoga J., [w:] System Prawa Karego Procesowego. Postępowanie przygotowawcze, red. R.A. Stefański, Warszawa 2016.
 • Kudrelek J., Instytucja przedstawienia zarzutów w polskim procesie karnym, „Policja” 2003, nr 1–2.
 • Kurowski M., [w:] Kodeks postępowania karnego. Komentarz, red. D. Świecki, t. 1, Warszawa 2017.
 • Lach A., Glosa do wyroku SN z dn. 30.09.2009 r. I KZP 1/09, LEX/el. 2010.
 • Leszczyński L., Zagadnienia teorii stosowania prawa. Doktryna i tezy orzecznictwa, Kraków 2004.
 • Majewski J., „Ten sam czyn” jako jedna z przesłanek kumulatywnej kwalifikacji, [w:] Zbieg przepisów oraz zbieg przestępstw w polskim prawie karnym, red. J. Majewski, Toruń 2006.
 • Peczeniuk J., Instytucja przedstawienia zarzutów w świetle przepisów kodeksu postępowania karnego, „Wojskowy Przegląd Prawniczy” 1993, nr 3–4.
 • Piszczek P., Postępowanie uproszczone w polskim procesie karnym. Model kodeksowy, Olsztyn 2004.
 • Postanowienie SA w Katowicach z dnia 19 sierpnia 2009 r., II AKz 553/09, „Orzecznictwo” 2009, nr 4, poz. 24.
 • Praśkiewicz F., Tylman J., Zmiana oskarżenia w procesie karnym powszechnym, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Łódzkiego” 1958, nr 9.
 • Prusak F., Pociągnięcie do odpowiedzialności karnej w procesie karnym, Warszawa 1973.
 • Rogalski M., Tożsamość czynu w procesie karnym, „Państwo i Prawo” 2005, z. 6.
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 kwietnia 2016 r. – Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury (Dz.U. z 2016 r., poz. 508).
 • Rusinek M., Niezmienność przedmiotu postępowania karnego a gwarancje oskarżonego, [w:] Z problematyki funkcji procesu karnego, red. T. Grzegorczyk, J. Izydorczyk, R. Olszewski, Warszawa 2013.
 • Rybak-Starczak A., Glosa do wyroku SN z dn. 30.09.2009 r. I KZP 1/09, „Palestra” 2011, nr 7–8.
 • Stachowiak S., Przedstawienie zarzutów w kodeksie postępowania karnego, „Prokuratura i Prawo” 1999, nr 2.
 • Stachowiak S., Wiliński P., Janusz-Pohl B., Zmiana kwalifikacji prawnej w toku postępowania karnego, [w:] Współzależność prawa karnego materialnego i procesowego, red. Z. Ćwiąkalski, G. Artymiak, Warszawa 2009.
 • Stefański R.A., [w:] Kodeks postępowania karnego. Komentarz, red. J. Bratoszewski, t. 2, Warszawa 2004.
 • Stefański R.A., Modyfikacja zarzutów, „Prokuratura i Prawo” 2013, nr 12.
 • Stefański R.A., Przegląd uchwał Izby Karnej oraz Izby Wojskowej Sądu Najwyższego w zakresie prawa karnego procesowego za 2009 r., „Wojskowy Przegląd Prawniczy” 2010, nr 2.
 • Szewczyk M.J., Glosa do wyroku SN z dn. 30.09.2009 r. I KZP 1/09, „Prokurator” 2011, nr 3–4.
 • Tarnowska D., Instytucja przedstawienia zarzutów w polskim procesie karnym, Szczecin 2013.
 • Ustawa z dnia 23 listopada 2002 r. o Sądzie Najwyższym (Dz.U. z 2013 r., poz. 499).
 • Wąsek A., [w:] O. Górniok, M. Tokarczyk, Kodeks karny. Komentarz, t. 1: Art. 1–116, Gdańsk 2005.
 • Wąsek A., [w:] Kodeks karny. Komentarz, red. M. Filar, Warszawa 2016 (aktualizacja M. Kulik).
 • Wiatrowski P., Dyrektywy wykładni prawa karnego materialnego w judykaturze Sądu Najwyższego, Warszawa 2013.
 • Wróbel W., Zoll A., Polskie prawo karne. Część ogólna, Kraków 2010.
 • Wyrok SA w Katowicach z dnia 3 czerwca 2005 r., II AKa161/05, KZS 2005, nr 12, poz. 39.
 • Wyrok SN z dnia 30 maja 1985 r., I KR 119/85, „Orzecznictwo Sądów Polskich i Komisji Arbitrażowych” 1986, nr 9, poz. 193.
 • Wyrok SN z dnia 30 września 2009 r., I KZP 1/09, „Orzecznictwo Sądu Najwyższego – Izba Karna i Wojskowa” 2009, nr 12, poz. 99.
 • Zoll A., [w:] Kodeks karny, red. A. Zoll, t. 1, Kraków 2004.
 • Zoll A., [w:] Kodeks karny. Komentarz, red. W. Wróbel, A. Zoll, t. 1, Warszawa 2016.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_g_2018_65_2_19-33
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.