PL EN


2018 | 65 | 2 |
Article title

Skutki prawne uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Pośród konstytucyjnych źródeł prawa powszechnie obowiązującego ustawodawca umieścił również akty prawa miejscowego. Jednym z nich jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Jest on najważniejszym aktem planowania i zagospodarowania przestrzennego. W artykule, poprzez analizę wybranych aspektów prawnych planowania przestrzennego z obowiązującą jego wykładnią stosowaną w sądach administracyjnych, wskazano na skutki prawne, jakie niesie za sobą uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
EN
Among the constitutional sources of the law of the commonly binding law, the legislature has also included acts of local law. One of them is Local Spatial Management Plan, which is the most important Act of spatial and management planning. The article, by analyzing selected legal aspects of spatial planning with their current interpretation used in administrative courts, pointed out the legal consequences of enacting Local Spatial Management Plan.
Year
Volume
65
Issue
2
Physical description
Dates
published
2018
online
2018-12-17
Contributors
author
References
 • Bajerowski T., Podstawy teoretyczne gospodarki przestrzennej i zarządzania przestrzenią, Olsztyn 2003.
 • Brzezicki T., Kara za niezgodne z prawem umieszczenie reklamy, „Przegląd Podatkowy” 2016, nr 8.
 • Dumin Ł., Kuźma G., Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Komentarz, [w] Prawo budowlane i nieruchomości. Komentarz, red. D. Okolski, Warszawa 2014.
 • Filipiuk K., Sprzeczność miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z wydanymi decyzjami o pozwoleniu na budowę, „Samorząd Terytorialny” 2016, nr 10.
 • Goździewicz-Biechońska J., Partycypacja społeczna w tworzeniu prawa na przykładzie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, „Samorząd Terytorialny” 2008, nr 7–8.
 • Janiszewska A., Gospodarka przestrzenna – definicje i powiązania z innymi naukami, www.sse.geo.uni.lodz.pl/uploads/space9/janiszewska.pdf [dostęp: 18.03.2018].
 • Juchniewicz K., Znaczenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w kształtowaniu struktury przestrzennej obszarów wiejskich, „Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich” 2011, nr 3.
 • Juja J., Piotrowski S., Wyzwania i przeszkody rewitalizacji miast, „Samorząd Terytorialny” 2009, nr 11.
 • Kaczmarek S., Rewitalizacja terenów poprzemysłowych: nowy wymiar w rozwoju miast, Łódź 2001.
 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. z 1997 r., nr 78, poz. 483).
 • Krajewska M., Szopińska K., Dittmann I., Wpływ uwarunkowań planistycznych na ceny gruntów mieszkaniowych w powiecie bydgoskim, „Ekonometria” 2014, nr 4.
 • Kwaśniak P., Plan miejscowy w systemie zagospodarowania przestrzennego, Warszawa 2009.
 • Małysa-Sulińska K., Swoboda organów administracji publicznej w określaniu przeznaczenia i sposobu zagospodarowania terenu, „Samorząd Terytorialny” 2015, nr 7–8.
 • Nałęcz A., Estetyka przestrzeni publicznej w samorządzie terytorialnym, „Samorząd Terytorialny” 2015, nr 11.
 • Niewiadomski Z., Komentarz do art. 37f ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, [w:] Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne. Komentarz, red. Z. Niewiadomski, Warszawa 2016.
 • Niewiadomski Z., Komentarz do art. 37i ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, [w:] Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne. Komentarz, red. Z. Niewiadomski, Warszawa 2016.
 • Nowak M.J., Sporządzanie i uchwalanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, Warszawa 2013.
 • Stelmasiak J., Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jako prawny środek ochrony środowiska, Lublin 1994.
 • Szewczyk M., Tryb sporządzania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, [w:] Z. Leoński, M. Szewczyk, M. Kruś, Prawo zagospodarowania przestrzeni, Warszawa 2012.
 • Świderski K., Odpowiedzialność gminy z tytułu szkód spowodowanych kształtowaniem ładu przestrzennego, „Samorząd Terytorialny” 2006, nr 9.
 • Topczewska T., Rewitalizacja miast: działania samorządów lokalnych, Warszawa 2005.
 • Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 121 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2017 r., poz. 1073 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1023 ze zm.).
 • Wyrok WSA w Warszawie z dnia 28 grudnia 2010 r., IV SA/Wa 1912/10, Legalis nr 366972.
 • Wyrok WSA w Bydgoszczy z dnia 17 października 2012 r., II SA/Bd 654/12, niepubl.
 • Wyrok WSA w Łodzi z dnia 22 stycznia 2013 r., II SA/Łd 1058/12, niepubl.
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_g_2018_65_2_223-234
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.