PL EN


2018 | 65 | 2 |
Article title

Obowiązek lojalności stron stosunku pracy

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule została podjęta kwestia obowiązku lojalności pracownika i pracodawcy jako zobowiązaniowego stosunku pracy. Pomimo tego, że Kodeks pracy wprost nie ustanawia takiego obowiązku zarówno w odniesieniu do pracownika, jak i do pracodawcy, to w ostatnim czasie nielojalne zachowania pracownika wobec pracodawcy stały się częstą przyczyną uzasadniającą rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem, a nawet bez wypowiedzenia. Zasadne zatem stało się ustalenie, czy obowiązek lojalności jest elementem stosunku pracy, a jeśli tak, to z których przepisów Kodeksu pracy taki obowiązek można wywodzić. Rozważania prowadzone w tym opracowaniu zaowocowały stwierdzeniem, że najczęściej tam, gdzie upatruje się obowiązku lojalności pracownika, w istocie mamy do czynienia z innym, wyraźnie umocowanym w przepisach prawa pracy, obowiązkiem pracowniczym. Najczęściej jest nim obowiązek dbałości o dobro pracodawcy. Nie ulega przy tym wątpliwości, że pracownik, wykonując swoje obowiązki wobec pracodawcy, powinien być lojalny. Nakaz lojalnego zachowania się pracownika w związku z realizowaniem obowiązków ze stosunku pracy wobec pracodawcy ma podstawę w obowiązku przestrzegania zasad współżycia społecznego. Tak samo, mutatis mutandis, wobec pracownika powinien zachowywać się pracodawca.
EN
The article discusses the duty of loyalty of employee and employer as a mandatory employment relationship. Despite the fact that the Labour Code does not explicitly impose such a duty, both for the employee and the employer, recently the disloyal employee behavior towards the employer has become a frequent reason justifying the termination of the employment contract with notice and even without notice. Therefore, it became reasonable to determine whether the duty of loyalty is an element of the employment relationship, and if so from which of the provisions of the Labour Code such an obligation can be derived. The considerations carried out in this study resulted in the statement that most often, where there is a duty of employee loyalty, in fact, we have to deal with another employee’s obligation expressly stipulated in the labour law. Most often it is the duty to care for the good of the employer. There is no doubt that the employee should be loyal in the performance of their duties towards the employer. The order of the employee’s loyal behavior in connection with the performance of duties from the employment relationship with the employer is based on the obligation to observe the rules of social coexistence. Similarly, mutatis mutandis, the employer should behave towards the employee.
Year
Volume
65
Issue
2
Physical description
Dates
published
2018
online
2018-12-17
Contributors
References
 • Burzak A., Umowa o pośrednictwo, „Przegląd Prawa Handlowego” 1992, nr 2.
 • Dütz W., Arbeitsrecht, München 2006.
 • Fukuyama F., Zaufanie. Kapitał społeczny a droga do dobrobytu, Warszawa–Wrocław 1997.
 • Klein A., Elementy zobowiązaniowego stosunku prawnego, Wrocław 1964.
 • Kopaczyńska-Pieczniak K., Komentarz do art. 760 Kodeksu cywilnego, LEX/el.
 • Kucharski B., Umowa brokerska w ubezpieczeniach gospodarczych, „Glosa” 1998, nr 5.
 • Lewandowski H., Uprawnienia kierownicze w umownym stosunku pracy, Warszawa 1977.
 • Liszcz T., Prawo pracy, Warszawa 2014.
 • Liszcz T., Umowa o pracę, [w:] Indywidualne prawo pracy. Część ogólna, red. G. Goździewicz, Warszawa 2017.
 • Lojalny, https://sjp.pl/lojalny [dostęp: 20.09.2018].
 • Miłaszewicz D., Zaufanie jako wartość społeczna, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe UE w Katowicach” 2016, nr 259.
 • Ossowska M., Normy moralne. Próba klasyfikacji, Warszawa 1977.
 • Pokrzywniak J., Obowiązek lojalności jako element stosunku obligacyjnego, „Monitor Prawniczy” 2013, nr 19.
 • Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 10 kwietnia 2017 r. w sprawie przeprowadzania badania psychofizjologicznego, testu sprawności fizycznej oraz badania psychologicznego funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej (Dz.U. poz. 805).
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 kwietnia 2010 r. w sprawie przeprowadzania testu sprawności fizycznej, badania psychologicznego i badania psychofizjologicznego w Straży Granicznej (Dz.U. nr 75, poz. 482 ze zm.).
 • Sanetra W., Charakter prawny stosunku pracy, [w:] System Prawa Pracy, t. 2: Indywidualne prawo pracy. Część ogólna, red. G. Goździewicz, Warszawa 2017.
 • Siemiatycki M., Etyka Kościoła Katolickiego, Kraków 1931.
 • Szewczyk H., Obowiązek współdziałania stron w wykonywaniu zobowiązań oraz obowiązek lojalności stron jako składnik zobowiązaniowych stosunków pracy, „Monitor Prawa Pracy” 2013, nr 4.
 • Szewczyk H., Pracodawczy obowiązek dbałości o dobro pracownika, Warszawa 2007.
 • Sztompka P., Zaufanie. Fundament społeczeństwa, Kraków 2007.
 • Szubert W., Zarys prawa pracy, Warszawa 1972.
 • Traktat między Rzecząpospolitą Polską a Ukrainą o dobrym sąsiedztwie, przyjaznych stosunkach i współpracy, sporządzony w Warszawie dnia 18 maja 1992 r. (Dz.U. z 1993 r., nr 125, poz. 573).
 • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 459 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 108 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (t.j. z 2017 r., poz. 2365 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 508).
 • Wronkowska S., Ziembiński Z., Zarys teorii prawa, Poznań 2001.
 • Wyrok SA w Krakowie z dnia 21 czerwca 2017 r., III APa 8/17, LEX nr 2335345.
 • Wyrok SN z dnia 28 kwietnia 1997 r., I PKN 118/97, LEX nr 31725.
 • Wyrok SN z dnia 6 czerwca 2000 r., I PKN 697/99, LEX nr 49666.
 • Wyrok SN z dnia 5 kwietnia 2005 r., I PK 208/04, LEX nr 150109.
 • Wyrok SN z dnia 8 października 2009 r., II PK 114/09, LEX nr 79486.
 • Wyrok SN z dnia 1 czerwca 2012 r., II PK 250/11, OSNP 2013, nr 11–12, poz. 127.
 • Wyrok SN z dnia 16 marca 2017 r., II PK 14/16, LEX nr 2270897.
 • Wyrok SN z dnia 15 listopada 2017 r., III PK 161/16, LEX nr 2427123.
 • Wyrok TK z dnia 25 listopada 1997 r., K 26/97, LEX nr 31034.
 • Wyrok TK z dnia 15 lutego 2005 r., K 48/04, OTK ZU 2005, nr 2A, poz. 15.
 • Wyrok TK z dnia 3 marca 2011 r., K 23/09, LEX nr 736374.
 • Zieliński T., Klauzule generalne w prawie pracy, Warszawa 1988.
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_g_2018_65_2_301-314
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.