PL EN


2018 | 65 | 2 |
Article title

Świadczenie pracy w okresie zwolnienia lekarskiego a obowiązek lojalności wobec pracodawcy

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem opracowania jest omówienie kwestii świadczenia pracy w okresie zwolnienia lekarskiego w kontekście obowiązku lojalności pracownika wobec pracodawcy. Na podstawie doktryny i orzecznictwa sądowego autorka: charakteryzuje zasadę lojalności pracownika względem pracodawcy w kontekście podstawowych obowiązków pracownika względem pracodawcy; wskazuje na świadczenie pracy w okresie zwolnienia lekarskiego jako ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracownika względem pracodawcy; omawia skutki wykorzystywania przez pracownika zwolnienia lekarskiego niezgodnie z jego przeznaczeniem, wynikające zarówno z przepisów Kodeksu pracy, jak i ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Autorka wymienia także przykłady wykonywania przez pracownika pracy w trakcie zwolnienia lekarskiego, które nie stanowią naruszenia podstawowych obowiązków wobec pracodawcy. W konkluzjach wskazano, że zasada lojalności pracownika względem pracodawcy stanowi podstawę relacji między stronami stosunku pracy.
EN
The purpose of this article is to discuss the issue of provision work during the period of sick leave in the context the principle of employee loyalty. On the basis of the doctrine and case law, the author characterized the principle of loyalty to the employee and the fundamental duties of the employee. The author indicates the work during the sick leave as a serious violation of the employee’s fundamental duties. The article discusses the effects of the employee’s use the sick leave contrary to its intended purpose, resulting from the Labour Code and the Act of benefits from social insurance in case of illness and maternity. The author also mentions examples of performing work during a sick leave, which are not constituted as a violation of basic principles to the employer. In conclusions, the author indicates that the principle of employee loyalty towards the employer is the basis of relations between the parties to the employment relation.
Year
Volume
65
Issue
2
Physical description
Dates
published
2018
online
2018-12-17
Contributors
References
 • Antonów K., Sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych, Warszawa 2011.
 • Babińska-Górecka R., Wykonywanie pracy zarobkowej jako przesłanka utraty prawa do zasiłku chorobowego (uwagi na tle art. 17 ust. 1 ustawy chorobowej), „Z Zagadnień Zabezpieczenia Społecznego” 2014, nr 6.
 • Bogunia-Borowska M., Życie w dobrym społeczeństwie. Wartości jako fundament dobrego społeczeństwa, [w:] Fundamenty dobrego społeczeństwa. Wartości, red. M. Bogunia-Borowska, Kraków 2015.
 • Chwalibóg E., Wyzwalanie zachowań obywatelskich pracowników jako krok w dążeniu do doskonałości organizacji, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” 2013, nr 322.
 • Darmorost E., Komentarz do art. 17 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, [w:] Ustawa o świadczeniach pieniężnych w razie choroby i macierzyństwa. Komentarz, LEX nr 9030.
 • Góral Z., Komentarz do art. 100 Kodeksu pracy, [w:] Kodeks pracy. Komentarz, red. K.W. Baran, LEX/el. 2016.
 • Jabłoński A., Prawo do zasiłku chorobowego osoby wykonującej równocześnie pracę w ramach kilku tytułów ubezpieczenia, [w:] Z zagadnień prawa pracy i prawa socjalnego. Księga jubileuszowa Profesora Herberta Szurgacza, red. Z. Kubot, T. Kuczyński, Warszawa 2011.
 • Jędrasik-Jankowska I., Komentarz do art. 17 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, [w:] Ustawa o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Komentarz, LEX nr 9586.
 • Jędrasik-Jankowska I., Ryzyka ubezpieczeniowe, [w:] Problemy prawa ubezpieczenia społecznego, red. B. Wagner, Kraków 1996.
 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. z 1997 r., nr 78, poz. 483).
 • Maniewska E., Komentarz do art. 100 Kodeksu pracy, [w:] Komentarz aktualizowany do ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, red. E. Maniewska, K. Jaśkowski, LEX/el. 2018.
 • Nerka A., Obowiązki płatnika składek w zakresie realizacji krótkoterminowych świadczeń pieniężnych, [w:] D. Karkowska, A. Nerka, Pozycja płatnika składek w ubezpieczeniu społecznym i zdrowotnym, Warszawa 2007.
 • Pisarczyk Ł., Ryzyko pracodawcy, Warszawa 2008.
 • Portalska A., Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia przez pracodawcę, [w:] Rozwiązanie umowy o pracę, Warszawa 2002.
 • Postanowienie SN z dnia 26 stycznia 2011 r., II PK 236/10, LEX nr 1413531.
 • Postanowienie SN z dnia 23 maja 2014 r., II PK 32/14, LEX nr 2026395.
 • Postanowienie SN z dnia 25 stycznia 2016 r., III UK 82/15, LEX nr 2152430.
 • Prusinowski P., Wykonywanie pracy zarobkowej jako przyczyna pozbawienia prawa do zasiłku chorobowego, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego” 2011, nr 3.
 • Robak E., Lojalność pracowników a zarządzanie potencjałem społecznym współczesnych organizacji, „Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Zarządzanie” 2016, nr 24.
 • Rzetecka-Gil A., Komentarz do art. 17 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, [w:] Ustawa o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Komentarz, Warszawa 2009.
 • Rzetecka-Gil A., Ustawa o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Komentarz, Warszawa 2009.
 • Świątkowski A.M., Polskie prawo pracy, Warszawa 2003.
 • Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2018 r., nr 0, poz. 108).
 • Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 1993 r., nr 47, poz. 211 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 2 lutego 1996 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. nr 24, poz. 110 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U. z 1999 r., nr 60, poz. 636 z późn. zm.).
 • Wratny J., Kodeks pracy. Komentarz, Warszawa 2005.
 • Wyrok SA w Katowicach z dnia 30 lipca 1991 r., III Aur 144/91, OSA 1991, nr 4, poz. 12.
 • Wyrok SN z dnia 19 stycznia 1998 r., I PKN 477/97, OSNP 1998, nr 2398, poz. 685.
 • Wyrok SN z dnia 19 stycznia 1998 r., I PKN 486/97, OSNP 1998, nr 23, poz. 687.
 • Wyrok SN z dnia 19 marca 1998 r., I PKN 570/97, OSNP 1999, nr 5, poz. 163.
 • Wyrok SN z dnia 2 kwietnia 1998 r., I PKN 14/98, OSNP 1999, nr 6, poz. 210.
 • Wyrok SN z dnia 4 marca 1999 r., I PKN 613/98, OSNP 2000, nr 8, poz. 309.
 • Wyrok SN z dnia 21 października 1999 r., I PKN 308/99, OSNP 2001, nr 5, poz. 154.
 • Wyrok SN z dnia 11 grudnia 1999 r., II UKN 467/98, MoP 1999, nr 7.
 • Wyrok SN z dnia 20 lipca 2000 r., I PKN 733/99, LEX nr 1223708.
 • Wyrok SN z dnia 19 lipca 2001 r., II UKN 494/00, OSNP 2003, nr 9, poz. 23.
 • Wyrok SN z dnia 11 czerwca 2003 r., I PK 208/02, LEX nr 81892.
 • Wyrok SN z dnia 2 grudnia 2004 r., I PK 86/04, MoP 2005, nr 14.
 • Wyrok SN z dnia 20 stycznia 2005 r., I UK 154/04, OSNP 2005, nr 19, poz. 307.
 • Wyrok SN z dnia 5 kwietnia 2005 r., I UK 370/04, OSNP 2005, nr 21 poz. 342.
 • Wyrok SN z dnia 20 października 2005 r., II UK 154/04, OSP 2006, nr 4, poz. 43.
 • Wyrok SN z dnia 14 grudnia 2005 r., III UK 120/05, OSNP 2006, nr 21–22, poz. 338.
 • Wyrok SN z dnia 5 marca 2007 r., I PK 228/06, OSNP 2008, nr 7–8, poz. 100.
 • Wyrok SN z dnia 6 marca 2007 r., II UK 132/06, LEX nr 936844.
 • Wyrok SN z dnia 6 lutego 2008 r., II UK 10/07, LEX nr 493009.
 • Wyrok SN z dnia 5 czerwca 2008 r., III UK 11/08, OSNP 2009, nr 21–22, poz. 292.
 • Wyrok SN z dnia 3 października 2008 r., II UK 26/08, LEX nr 513018.
 • Wyrok SN z dnia 9 lipca 2009 r., II PK 46/09, LEX nr 533035.
 • Wyrok SN z dnia 4 listopada 2009 r., I UK 140/09, LEX nr 564767.
 • Wyrok SN z dnia 3 marca 2010 r., III UK 71/09, LEX nr 585848.
 • Wyrok SN z dnia 2 marca 2011 r., II PK 204/10, LEX nr 817517.
 • Wyrok SN z dnia 24 maja 2011 r., III PK 72/10, LEX nr 901629.
 • Wyrok SN z dnia 6 lipca 2011 r., II PK 13/11, M.P.Pr. 2011, nr 10, poz. 539–541.
 • Wyrok SN z dnia 4 kwietnia 2012 r., II UK 186/11, LEX nr 1216851.
 • Wyrok SN z dnia 2 października 2012 r., II PK 56/12, LEX nr 1243024.
 • Wyrok SN z dnia 25 kwietnia 2013 r., I UK 606/12, LEX nr 1391152.
 • Wyrok SN z dnia 5 kwietnia 2016 r., II UK 171/15, OSNP 2017, nr 11, poz. 50.
 • Wyrok SN z dnia 16 marca 2017 r., II PK 14/16, LEX nr 2270897.
 • Wyrok TK z dnia 25 lutego 2014 r., SK 18/13, OTK-A 2014, nr 2, poz. 15.
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_g_2018_65_2_327-343
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.