PL EN


2018 | 65 | 2 |
Article title

Charakter prawny studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, zgodnie z art. 9 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, nie jest aktem prawa miejscowego. Ustawodawca jedynie w sposób negatywny określa, czym nie jest studium, nie definiuje jednak w sposób pozytywny, jaki charakter prawny ma ten akt planistyczny. Artykuł jest próbą odpowiedzi na pytanie, czy studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego jest jedynie aktem kierownictwa wewnętrznego czy też jest aktem prawnym o innym charakterze. Po analizie charakteru studium w opracowaniu postawiono tezę, iż dyskusyjne jest stanowisko, że skoro studium nie jest aktem prawa miejscowego, to nie wywołuje żadnych skutków prawnych wobec podmiotów zewnętrznych.
EN
A study of conditions and directions of spatial development of the commune, in accordance with Article 9 § 5 of the Act of 27 March 2003 on spatial planning and development is not an act of local law. The legislator only in a negative way determines what is not a study, but it does not define in a positive way what is the legal nature of this planning act. The article is an attempt to answer the question whether the study of conditions and directions of spatial development is only an act of internal management or is a legal act of a different nature. After analyzing the nature of the study, the article puts forward a thesis that the argument is that if the study is not an act of local law, it does not produce any legal consequences for external entities.
Year
Volume
65
Issue
2
Physical description
Dates
published
2018
online
2018-12-17
Contributors
References
 • Bień-Kacała A., Źródła prawa wewnętrznego w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 r., Toruń 2013.
 • Filipek J., Prawna regulacja wewnętrznej sfery działania administracji państwowej, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Prawnicze” 1989, z. 83.
 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. z 1997 r., nr 78, poz. 483 ze zm.).
 • Łętowski J., Polecenie służbowe w administracji, Warszawa 1972.
 • Niewiadomski Z., [w:] Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne. Komentarz, Warszawa 2013.
 • Płowiec W., Koncepcja aktu prawa wewnętrznego w Konstytucji RP, Poznań 2006.
 • Ruczkowski P., Koncepcja aktów (źródeł) prawa wewnętrznego w polskim prawie administracyjnym, Kraków 2013.
 • Szewczyk M., Prawo zagospodarowania przestrzeni, Warszawa 2012.
 • Świderski K., Uwagi na temat prawnych instrumentów kształtowania ładu przestrzennego przez gminę, „Casus” 2006.
 • Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1875).
 • Ustawa z dnia 7 maja 1999 r. o ochronie terenów byłych hitlerowskich obozów zagłady (Dz.U. z 2015 r., poz. 2120).
 • Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 778 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 2126 ze zm.).
 • Wierzbowski M., Plucińska-Filipowicz A., [w:] Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Komentarz, Warszawa 2016.
 • Wyrok NSA z dnia 3 sierpnia 2007 r., II OSK 614/17, LEX nr 334317.
 • Wyrok NSA z dnia 8 września 2008 r., II OSK 340/14, LEX nr 2002662.
 • Wyrok NSA z dnia 17 listopada 2015 r., II OSK 627/14, LEX nr 2002213.
 • Wyrok NSA z dnia 20 września 2016 r., II OSK 1331/16, LEX nr 2167506.
 • Wyrok NSA z dnia 29 września 2016 r., II OSK 2576/14, LEX nr 2188720.
 • Wyrok NSA z dnia 26 października 2016 r., II OSK 145/15, LEX nr 2256.
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_g_2018_65_2_345-354
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.