PL EN


2018 | 65 | 2 |
Article title

Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 30 października 2014 r. (II AKa 221/14, LEX nr 1602865)

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Sąd Apelacyjny w Białymstoku w wyroku z dnia 30 października 2014 r. (II AKa 221/14, LEX nr 1602865) stwierdził, że używanie przemocy, groźby bezprawnej lub znieważanie wyłącznie z powodu czyjejś przynależności narodowej, etnicznej, rasowej albo wyznaniowej nie może znajdować żadnego racjonalnego i powszechnie akceptowanego wytłumaczenia. Jest to w rozumieniu art. 115 § 21 k.k. działanie bez powodu, względnie z oczywiście błahego powodu. Zdaniem sądu kwalifikacja czynu z art. 119 § 1 k.k. lub z art. 257 k.k. nie wyklucza zastosowania przepisu art. 57a § 1 k.k. Autorka wyjaśnia pojęcia „powód”, „błahy powód” oraz „bez powodu”, a także „motywacja zasługująca na szczególne potępienie”. Krytycznie odnosi się do glosowanej tezy, uznając, że ustawodawca, czyniąc z omawianych powodów znamię typu, uznaje je za istotne. Braku racjonalnego uzasadnienia zachowania sprawcy nie można utożsamiać z błahym powodem lub jego brakiem.
EN
The Court of Appeal in Bialystok in its judgment of 30 October 2014 (II AKa 221/14, LEX No. 1602865) stated that the use of violence, unlawful threat or insult solely on the grounds of someone’s national, ethnic, racial or religious affiliation can not find any rational and widely accepted explanation. This is in the meaning of Article 115 § 21 of Polish Criminal Code an action for no reason or, of course, a trivial reason. According to the court, the qualification of the act under Article 119 § 1 of Polish Criminal Code or from Article 257 of Polish Criminal Code does not preclude the application of the provision of Article 57a § 1 of Polish Criminal Code. The author explains the terms “reason”, “trivial reason” and “no reason”, as well as “motivation that deserves special condemnation”. The author critically refers to the submitted thesis, considering that the legislator, by making the mark of the type discussed for the reasons, considers it important. Lack of rationality in wrong-doer act cannot be identified with a inconsequential reason or lack of reason.
Year
Volume
65
Issue
2
Physical description
Dates
published
2018
online
2018-12-17
Contributors
References
 • Andrejew I., [w:] I. Andrejew, W. Świda, W. Wolter, Kodeks karny z komentarzem, Warszawa 1973.
 • Aronson E., Wilson T.D., Akert R.M., Psychologia społeczna, Poznań 2006.
 • Budyn M., Motywacja zasługująca na szczególne potępienie (próba analizy), „Prokuratura i Prawo” 2000, nr 9.
 • Budyn-Kulik M., Umyślność w prawie karnym i psychologii. Teoria i praktyka sądowa, Warszawa 2015.
 • Ćwiąkalski Z., [w:] Kodeks karny. Komentarz. Część szczególna, red. A. Zoll, t. 2, Warszawa 2008.
 • Flemming M., Wojciechowska J., [w:] Kodeks karny. Komentarz, red. A. Wąsek, R. Zawłocki, t. 1, Warszawa 2010.
 • Gierowski J.K., [w:] J.K. Gierowski, T. Jaśkiewicz-Obydzińska, M. Najda, Psychologia w postępowaniu karnym, Warszawa 2008.
 • Giezek J., [w:] Kodeks karny. Komentarz. Część ogólna, red. J. Giezek, Warszawa 2012.
 • Gruszecka D., [w:] Kodeks karny. Część szczególna. Komentarz, red. J. Giezek, Warszawa 2014.
 • Karsznicki K., Przestępstwa popełniane z pobudek rasistowskich lub ksenofobicznych, „Prokuratura i Prawo” 2012, nr 2.
 • Kokot R., Z problematyki motywacji w k.k. z 1997 r., [w:] Nowa kodyfikacja prawa karnego, red. L. Bogunia, t. 4, Wrocław 1999.
 • Majewski J., [w:] Kodeks karny. Część ogólna, t. 2: Komentarz do art. 53–116, red. W. Wróbel, A. Zoll, Warszawa 2016.
 • Michalska-Warias A., [w:] Kodeks karny. Część szczególna, red. M. Królikowski, R. Zawłocki, t. 2, Warszawa 2013.
 • Michalski B., [w:] Kodeks karny. Komentarz, red. A. Wąsek, R. Zawłocki, t. 1, Warszawa 2010.
 • Mioduski K., [w:] J. Bafia, K. Mioduski, M. Siewierski, Kodeks karny. Komentarz, t. 1, Warszawa 1987.
 • Morris H., A Paternalistic Theory of Punishment, [w:] Paternalism, ed. R. Sartprius, Minneapolis 1983.
 • Mozgawa M., [w:] Kodeks karny. Komentarz, red. M. Mozgawa, Warszawa 2017.
 • Nęcka E., Orzechowski J., Szymura B., Psychologia poznawcza, Warszawa 2012.
 • Nowiński J., Chuligański charakter czynu ze stanowiska polityki kryminalnej, Wrocław 1989.
 • Pływaczewski E., Sakowicz A., [w:] Kodeks karny. Część szczególna, red. M. Królikowski, R. Zawłocki, t. 2, Warszawa 2013.
 • Powód, http://sjp.pwn.pl/szukaj/pow%C3%B3d [dostęp: 26.09.2018].
 • Sawicki J., Chuligański charakter czynu w kodeksie wykroczeń, „Prokuratura i Prawo” 1996, nr 6.
 • Szwacha J., Chuligański charakter czynu według nowego kodeksu karnego, „Nowe Prawo” 1970, nr 1.
 • Tyszka T., Decyzje. Perspektywa psychologiczna i ekonomiczna, Warszawa 2010.
 • Wiak K., [w:] Kodeks karny. Komentarz, red. A. Grześkowiak, K. Wiak, Warszawa 2015.
 • Wyrok SA w Lublinie z dnia 27 listopada 2003 r., II AKa 338/03, OSA 2005, nr 6, poz. 39.
 • Wyrok SN z dnia 25 października 1974 r., Rw 496/74, OSNKW 1975, nr 1, poz. 16.
 • Zawłocki R., [w:] Kodeks karny. Część szczególna, red. M. Królikowski, R. Zawłocki, t. 2, Warszawa 2013.
 • Zoll A., [w:] Kodeks karny. Część ogólna, t. 1: Komentarz do art. 1–52, red. W. Wróbel, A. Zoll, Warszawa 2016.
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_g_2018_65_2_355-366
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.