PL EN


2018 | 65 | 2 |
Article title

Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 24 listopada 2016 r. (II KK 296/16)

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Glosa dotyczy stosunku podstaw zawieszenia postępowania i spoczywania biegu terminu przedawnienia. Autor uważa za zbyt kategoryczne oba poglądy wyrażone przez Sąd Najwyższy. W odniesieniu do stwierdzenia, że przepis stanowiący o spoczywaniu biegu przedawnienia ma na względzie jedynie przeszkody natury prawnej, a nie przeszkody natury faktycznej, stwierdza, że odnosi się to tylko do art. 104 § 1 k.k., jednak nie odnosi się do innych przepisów przewidujących spoczywanie przedawnienia. W odniesieniu do poglądu, że zawieszenie postępowania nie wstrzymuje biegu przedawnienia, stwierdza, że jest to prawda, lecz niektóre okoliczności mogą skutkować zarówno zawieszeniem postępowania, jak i wstrzymaniem biegu przedawnienia. Pogląd Sądu Najwyższego jest zatem nieścisły.
EN
The commentary refers to the relationship between the bases of suspension of criminal trial and the running of the limitation period. The author believes that both opinions expressed by the Supreme Court are too categorical. With regard to the statement that the provision stating the limitation period only takes into account legal obstacles and not a factual obstacles, the author notes that this applies only to Article 104 § 1 of the Penal Code, however, it does not refer to other provisions of limitation. Regarding the view that the suspension of the criminal proceedings does not suspend the limitation period, the author notes, that this is true, but some circumstances may result in both suspension of proceedings and suspension of the limitation period. The Supreme Court’s view is therefore inaccurate.
Year
Volume
65
Issue
2
Physical description
Dates
published
2018
online
2018-12-17
Contributors
author
References
 • Banasiak W., Wpływ zawieszenia postępowania karnego na spoczywanie biegu przedawnienia, „Palestra” 1977, nr 12.
 • Czapliński M., Zawieszenie postępowania karnego z uwagi na prejudykat a samodzielność jurysdykcyjna sądu karnego, „Przegląd Sądowy” 2015, nr 11.
 • Gardocka T., Prejudycjalność w polskim procesie karnym, Warszawa 1988.
 • Gostyński Z., Nowe podstawy zawieszenia postępowania karnego, [w:] Nowe prawo karne procesowe. Zagadnienia wybrane. Księga ku czci Profesora Wiesława Daszkiewicza, red. T. Nowak, Poznań 1999.
 • Gostyński Z., Zawieszenie postępowania karnego, Warszawa 1994.
 • Gostyński Z., Zawieszenie postępowania karnego w nowym ustawodawstwie karnoprocesowym, Warszawa 1998.
 • Góral R., Zawieszenie postępowania karnego przez sąd, „Nowe Prawo” 1967, nr 9.
 • Grajewska-Kraczkowska H., Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego – Izba Wojskowa z dnia 19 października 2010 r., WZ 45/10, „Orzecznictwo Sądów Polskich” 2012, nr 5, poz. 51.
 • Grzegorczyk T., Kodeks postępowania karnego z komentarzem, Warszawa 2014.
 • Hofmański P., Samodzielność jurysdykcyjna sądu karnego, Katowice 1988.
 • Huba W., Kilka uwag na temat praktyki zawieszenia postępowania przygotowawczego, „Problemy Praworządności” 1973, nr 8.
 • Janusz-Pohl B., Immunitety w polskim postępowaniu karnym, Warszawa 2009.
 • Janusz-Pohl B., Mazur P., Zawieszenie postępowania przygotowawczego a prawnie chroniony interes pokrzywdzonego w polskim procesie karnym, „Ius Novum” 2009, nr 3.
 • Kmiecik R., Glosa do uchwały pełnego składu Izby Karnej Sądu Najwyższego z dnia 11.04.1984 r., VI KZP 31/83, „Państwo i Prawo” 1985, z. 3.
 • Kmiecik R., Glosa do uchwały SN z dnia 19 VII 1969 r. (VI KZP 6/69), „Nowe Prawo” 1970, nr 3.
 • Kmiecik R., Glosa do wyroku z dnia 28 lipca 1986 r. (II KR 187/86), „Nowe Prawo” 1988, nr 11–12.
 • Kmiecik R., „Przeszkody dowodowe” a zawieszenie postępowania karnego, „Palestra” 1985, nr 2.
 • Kudrelek J., Przyczyny zawieszenia postępowania karnego niewymienione expressis verbis w art. 22 kodeksu postępowania karnego, „Przegląd Policyjny” 2005, nr 1.
 • Kudrelek J., Zasada ciągłości w postępowaniu karnym, Szczytno 2008.
 • Kulik M., Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 31 marca 2016 r. (II KK 313/15), „Studia Iuridica Lublinensia” 2017, nr 2, DOI: http://dx.doi.org/10.17951/sil.2017.26.2.187.
 • Kulik M., Przedawnienie karalności i przedawnienie wykonania kary w polskim prawie karnym, Warszawa 2014.
 • Kurowski M., [w:] Kodeks postępowania karnego. Komentarz, red. D. Świecki, t. 1, Warszawa 2015.
 • Lipczyńska M., Glosa do postanowienia SN z dnia 6 VI 1970 r., III KZ 78/70, „Nowe Prawo” 1971, nr 4.
 • Nita B., Zawieszenie postępowania karnego w związku z postępowaniem przed Trybunałem Konstytucyjnym, „Przegląd Sądowy” 2000, nr 1.
 • Nita-Światłowska B., Zawieszenie postępowania przed sądem powszechnym w związku z postępowaniem w przedmiocie kontroli konstytucyjnej przed Trybunałem Konstytucyjnym – obligatoryjne czy fakultatywne?, „Przegląd Sądowy” 2013, nr 1.
 • Peczeniuk A., Zawieszenie postępowania przygotowawczego, „Problemy Praworządności” 1979, nr 3.
 • Piasecki K., Wpływ procesu i wyroku cywilnego na proces i wyrok karny (zagadnienia de lege ferenda), „Palestra” 1966, nr 6.
 • Postanowienie SA w Rzeszowie z dnia 3 marca 1992 r., II AKz 12/92, OSA 1993, nr 10, poz. 60.
 • Postanowienie SA we Wrocławiu z dnia 20 stycznia 2004 r., II AKz 27/04, OSA 2004, nr 6, poz. 38.
 • Postanowienie SA we Wrocławiu z dnia 17 września 2007 r., II AKz 459/07, „Krakowskie Zeszyty Sądowe” 2007, nr 12, poz. 80.
 • Postanowienie SN z dnia 6 czerwca 1970 r., III KZ 78/70, OSNKW 1970, nr 11, poz. 148.
 • Postanowienie SN z dnia 13 stycznia 1973 r., II KZ 171/73, OSNKW 1973, nr 10, poz. 127.
 • Postanowienie SN z dnia 19 czerwca 1975 r., II KZ 138/75, OSNKW 1975, nr 8, poz. 112.
 • Postanowienie SN z dnia 10 listopada 2009 r., WZ 49/09, OSNKW 2010, nr 3, poz. 29.
 • Postanowienie SN z dnia 19 października 2010 r., WZ 45/10, OSP 2012, nr 5, poz. 51.
 • Postanowienie SN z dnia 31 marca 2016 r., II KK 313/15, niepubl.
 • Postanowienie SN z dnia 24 listopada 2016 r., II KK 296/16, „Prokuratura i Prawo” 2017, nr 1 (wkładka), poz. 3, „Krakowskie Zeszyty Sądowe” 2017, z. 2, poz. 20.
 • Sakowicz A., [w:] Kodeks karny. Komentarz. Część ogólna, red. M. Królikowski, R. Zawłocki, t. 2, Warszawa 2014.
 • Sakowicz A., [w:] Kodeks postępowania karnego. Komentarz, red. A. Sakowicz, Warszawa 2016.
 • Schaff L., Proces karny Polski Ludowej, Warszawa 1953.
 • Skorupka J., [w:] Kodeks postępowania karnego. Komentarz, red. J. Skorupka, Warszawa 2016.
 • Sych W., Pokrzywdzony wobec zawieszenia postępowania przygotowawczego, „Prokuratura i Prawo” 2004, nr 3.
 • Śliwiński S., Wpływ wyroku cywilnego na wyrok karny, „Polski Proces Cywilny” 1934, nr 2.
 • Ustawa z dnia 26 marca 1982 r. o Trybunale Stanu (t.j. Dz.U. z 2016 r., nr 2050).
 • Ustawa z dnia 29 kwietnia 1985 r. o Trybunale Konstytucyjnym (t.j. Dz.U. z 1991 r., nr 109, poz. 470).
 • Ustawa z dnia 25 czerwca 1997 r. o świadku koronnym (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1197).
 • Ustawa z dnia 30 listopada 2016 r. o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym (Dz.U. z 2016 r., nr 2072).
 • Waltoś S., Zawieszenie postępowania w świetle przepisów nowego kodeksu postępowania karnego, „Palestra” 1970, nr 12.
 • Witkowska K., Zawieszenie postępowania karnego a rozstrzygnięcie sprawy w rozsądnym terminie, „Prokuratura i Prawo” 2011, nr 11.
 • Wyciszczak S., O zawieszeniu postępowania przygotowawczego, „Problemy Praworządności” 1985, nr 10.
 • Wyrok SN z dnia 17 września 1971 r., I KR 120/71, OSNPG 1971, nr 11, poz. 242.
 • Wyrok SN z dnia 28 marca 2014 r., III KK 447/13, www.sn.pl/sites/orzecznictwo/Orzeczenia3/III%20KK%20447-13.pdf [dostęp: 17.12.2017].
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_g_2018_65_2_367-379
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.