PL EN


2018 | 65 | 2 |
Article title

Brak lojalności pracownika jako przyczyna rozwiązania umowy o pracę w orzecznictwie sądowym. Wybrane uwagi

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł dotyczy naruszenia zasady lojalności pracowniczej, stanowiącej nieodłączny element pracowniczej więzi prawnej. Naruszenie obowiązku lojalności, w orzecznictwie Sądu Najwyższego i sądów powszechnych, stanowi uzasadnioną przyczynę rozwiązania umowy o pracę w każdym trybie, w zależności od spełnienia przesłanek wynikających z art. 45 albo 52 k.p. W każdym przypadku przyczyna oparta na owym naruszeniu powinna zostać skonkretyzowana i odniesiona do przyjętych przez ustawodawcę klauzul generalnych obecnych w przepisach powyższych artykułów. Brak lojalności pracownika może przesądzić także o nieuwzględnieniu jego roszczeń, choćby doszło do naruszenia przepisów Kodeksu pracy przy dokonywaniu zwolnienia.
EN
The article refers to the violation of the principle of employee loyalty, which is an inseparable element of an employee’s legal relationship with the employer. Violation of duty of loyalty, in both Supreme Court and Common Courts case law, is a justified reason for termination of the employment contract in each mode, depending on the fulfillment of the conditions described under Article 45 or 52 of the Labour Code. In each case, the reason based on violation should be specified and referred to the general clauses contained in the provisions of the above articles adopted by the legislator. Lack of employee’s loyalty may also determine the non-consideration of his or her claims, even if there existed a breach of the provisions of the Labour Code when making a dismissal.
Year
Volume
65
Issue
2
Physical description
Dates
published
2018
online
2018-12-17
Contributors
References
 • Chobot A., Pracowniczy obowiązek dbałości o dobro zakładu pracy a ograniczenie zasady wolności pracy, Poznań 1983.
 • Döre-Nowak D., Przestrzeganie zasad współżycia społecznego jako podstawowy obowiązek stron stosunku pracy – zagadnienia wybrane, [w:] Stosunki zatrudnienia w dwudziestoleciu społecznej gospodarki rynkowej. Księga pamiątkowa z okazji jubileuszu 40-lecia pracy naukowej prof. Barbary Wagner, red. A. Sobczyk, Warszawa 2010.
 • Gładoch M., Obowiązek lojalności pracownika a problem anomii w stosunkach pracy, [w:] Pracodawca jako podmiot ochrony w stosunku pracy, red. T. Wyka, A. Nerka, Warszawa 2017.
 • Kuczyński T., O właściwościach pracowniczego obowiązku dbałości o dobro zakładu pracy, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 2004, nr 7.
 • Pokrzywniak J., Obowiązek lojalności jako element stosunku obligacyjnego, „Monitor Prawniczy” 2003, nr 19.
 • Postanowienie SN z dnia 16 września 1999 r., I PKN 331/99, OSNP 2001, nr 9, poz. 314.
 • Słownik języka polskiego, red. J. Karłowicz, A. Kryński, W. Niedźwiedzki, Warszawa 1900–1927.
 • Słownik języka polskiego, red. M. Szymczak, Warszawa 1978–1980.
 • Szewczyk H., Obowiązek współdziałania stron w wykonywaniu zobowiązań oraz obowiązek lojalności stron jako składniki zobowiązaniowych stosunków pracy, „Monitor Prawa Pracy” 2013, nr 4.
 • Sztompka P., Zaufanie, Kraków 2007.
 • Wyka T., Pracowniczy obowiązek dbałości o dobro pracodawcy jako element treści stosunku pracy, [w:] Pracodawca jako podmiot ochrony w stosunku pracy, red. T. Wyka, A. Nerka, Warszawa 2017.
 • Wyrok SN z dnia 28 kwietnia 1997 r., I PKN 118/97, OSNAPiUS 1998, nr 7.
 • Wyrok SN z dnia 19 listopada 1997 r., I PKN 378/97, OSNP 1998, nr 19, poz. 567.
 • Wyrok SN z dnia 22 lipca 1998 r., I PKN 255/98, OSNP 1999, nr 16, poz. 515.
 • Wyrok SN z dnia 2 września 1998 r., I PKN 271/98, OSNAPiUS 1999, nr 18, poz. 577.
 • Wyrok SN z dnia 7 września 1999 r., I PKN 257/99, OSNAPiUS 2001, nr 1, poz. 1.
 • Wyrok SN z dnia 24 marca 2000 r., I PKN 544/99, OSNP 2001, nr 15, poz. 481.
 • Wyrok SN z dnia 26 maja 2000 r., I PKN 670/99, OSNAPiUS 2001, nr 22, poz. 663.
 • Wyrok SN z dnia 7 września 2000 r., I PKN 11/00, OSNP 2002, nr 6, poz. 139.
 • Wyrok SN z dnia 10 października 2000 r., I PKN 641/99, OSNAPiUS 2001, nr 20, poz. 618.
 • Wyrok SN z dnia 21 marca 2001 r., I PKN 311/00, OSNAPiUS 2002, nr 24, poz. 595.
 • Wyrok SN z dnia 31 maja 2001 r., I PKN 441/00, OSNP 2003, nr 7, poz. 176.
 • Wyrok SN z dnia 12 lipca 2001 r., I PKN 532/00, OSNP 2003, nr 11, poz. 265.
 • Wyrok SN z dnia 26 września 2001 r., I PKN 638/00, „Prawo Pracy” 2002, nr 1.
 • Wyrok SN z dnia 8 maja 2002 r., I PKN 221/01, OSNP 2004, nr 6, poz. 98.
 • Wyrok SN z dnia 5 maja 2003 r., I PK 446/02, „Wokanda” 2004, nr 7–8.
 • Wyrok SN z dnia 1 czerwca 2003 r., I PK 208/02, „Monitor Prawa Pracy” 2004, nr 2 (wkładka).
 • Wyrok SN z dnia 24 września 2003 r., I PK 411/02, OSNP 2004, nr 18, poz. 316.
 • Wyrok SN z dnia 17 lutego 2004 r., I PK 386/03, OSNP 2005, nr 1, poz. 6.
 • Wyrok SN z dnia 14 października 2004 r., I PK 697/03, OSNP 2005, nr 11, poz. 159.
 • Wyrok SN z dnia 25 stycznia 2005 r., II PK 171/04, OSNP 2005, nr 19, poz. 303.
 • Wyrok SN z dnia 24 lipca 2006 r., I PK 299/05, OSNP 2007, nr 15–16, poz. 214.
 • Wyrok SN z dnia 15 listopada 2006 r., I PK 112/06, „Prawo Pracy” 2007, nr 5.
 • Wyrok SN z dnia 16 listopada 2006 r., II PK 76/06, OSNP 2007, nr 21–22, poz. 312.
 • Wyrok SN z dnia 7 grudnia 2006 r., I PK 123/06, OSNP 2008, nr 1–2, poz. 14.
 • Wyrok SN z dnia 11 lutego 2008 r., II PK 165/07, LEX nr 448851.
 • Wyrok SN z dnia 31 marca 2009 r., II PK 251/08, LEX nr 707875.
 • Wyrok SN z dnia 2 marca 2011 r., II PK 204/10, niepubl.
 • Wyrok SN z dnia 1 czerwca 2012 r., II PK 250/11, „Monitor Prawniczy” 2012, nr 11.
 • Wyrok SN z dnia 8 marca 2013 r., II PK 194/12, LEX nr 1331287.
 • Wyrok SN z dnia 13 lutego 2014 r., I PK 254/13, LEX nr 1646087.
 • Wyrok SN z dnia 11 września 2014 r., II PK 49/14, OSNP 2016, nr 1, poz. 8.
 • Wyrok SN z dnia 14 kwietnia 2015 r., II PK 140/14, „Monitor Prawniczy” 2015, nr 10.
 • Wyrok SN z dnia 22 kwietnia 2015 r., II PK 158/14, LEX nr 817517.
 • Wyrok SN z dnia 11 stycznia 2017 r., I PK 25/16, niepubl.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_g_2018_65_2_47-57
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.