PL EN


2018 | 65 | 2 |
Article title

O dobrym prawie

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule podjęto rozważania na temat dobrego prawa. Autor stawia pytania: Dlaczego dobro? Dlaczego prawo ma być dobre? I daje na nie odpowiedź. W konkluzji stwierdza, że dobre prawo w istocie nakierowane jest (ma być) na człowieka tak w stanowieniu, jak i stosowaniu prawa. To człowiek jest bowiem dobrem godziwym, „dobrem samym w sobie”, jest celem obiektywnym, bezwzględnym. Celem prawa jest człowiek i jego dobro skorelowane z dobrem wspólnym. I prawo o tyle jest dobrym prawem, o tyle ma „moc prawa”, o ile temu celowi służy.
EN
The article discusses good law. The author poses questions: Why good? Why is law to be good? And he provides an answer to it. In conclusion, he claims that good law is indeed (should be) directed at the man, both in making and applying law, as it is the man that is the equitable good, “good in itself”, the objective and absolute aim. The aim of law is the man and his good correlated with the common good. And law is good law insofar as it has the “force of law” and serves this aim.
Year
Volume
65
Issue
2
Physical description
Dates
published
2018
online
2018-12-17
Contributors
References
 • Arystoteles, Etyka nikomachejska, Warszawa 2008.
 • Arystoteles, Polityka, Warszawa 2006.
 • Barankiewicz T., Aksjologiczna problematyka prawa, „Roczniki Nauk Prawnych” 2004, t. 14, z. 1.
 • Chauvin T., Homo iuridicus. Człowiek jako podmiot prawa publicznego, Warszawa 2014.
 • Complak K., Preambuła, [w:] Konstytucje Rzeczypospolitej oraz komentarz do Konstytucji RP z 1997 roku, red. J. Boć, Wrocław 1998.
 • Dziedziak W., Metaaksjologia Konstytucji RP a nonkognitywizm (zarys zagadnień podstawowych), [w:] Integracja zewnętrzna i wewnętrzna nauk prawnych, red. M. Król, A. Bartczak, M. Zalewska, cz. 2, Łódź 2014.
 • Dziedziak W., O pojmowaniu prawa – zarys problemu, „Studenckie Zeszyty Naukowe” 2013, z. 23.
 • Dziedziak W., O prawie słusznym (perspektywa systemu prawa stanowionego), Lublin 2015.
 • Finnis J., Prawo naturalne i uprawnienia naturalne, Warszawa 2001.
 • Garlicki L., Wstęp, [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, red. L. Garlicki, t. 5, Warszawa 2007.
 • Heller M., Granice nauki, Kraków 2014.
 • Heller M., Pabjan T., Stworzenie i początek wszechświata. Teologia – filozofia – kosmologia, Kraków 2013.
 • Kiereś H., Agatologia czy aksjologia?, [w:] Spór o dobro, red. A. Maryniarczyk, K. Stępień, P. Gondek, Lublin 2012.
 • Krąpiec M.A., Człowiek i prawo naturalne, Lublin 2009.
 • Krąpiec M.A., Człowiek jako osoba, Lublin 2009.
 • Krąpiec M.A., Dobro wspólne, [w:] Powszechna encyklopedia filozofii, t. 2, Lublin 2001.
 • Krukowski J., Konkordat polski. Znaczenie i realizacja, Lublin 1999.
 • Krukowski J., Konstytucyjny system relacji między Państwem a Kościołem katolickim oraz innymi Kościołami i związkami wyznaniowymi, [w:] Ustrój konstytucyjny Rzeczypospolitej Polskiej, red. R. Mojak, t. 10, Lublin 2000.
 • Kuryłowicz M., Etyka i prawo w sentencjach rzymskich jurystów, [w:] W kręgu problematyki władzy, państwa i prawa. Księga jubileuszowa w 70-lecie urodzin Profesora Henryka Groszyka, red. J. Malarczyk, Lublin 1996.
 • Kuryłowicz M., Wiliński A., Rzymskie prawo prywatne. Zarys wykładu, Warszawa 2008.
 • Maryniarczyk A., Człowiek wobec świata. Studium z metafizyki realistycznej, Lublin 2009.
 • Maryniarczyk A., Dobro, [w:] Powszechna encyklopedia filozofii, t. 2, Lublin 2001.
 • Piechowiak M., Aksjologiczne podstawy polskiego prawa, [w:] Prawo polskie. Próba syntezy, red. T. Guz, J. Głuchowski, M.R. Pałubska, Warszawa 2009.
 • Piechowiak M., Dobro wspólne jako fundament polskiego porządku konstytucyjnego, Warszawa 2012.
 • Piechowiak M., Prawnonaturalny charakter klauzuli dobra wspólnego, [w:] W poszukiwaniu dobra wspólnego. Księga jubileuszowa Profesora Macieja Zielińskiego, red. A. Choduń, S. Czepita, Szczecin 2010.
 • Potrzeszcz J., Aksjologiczne podstawy stosowania prawa a prawo słuszne, [w:] Zagadnienia stosowania prawa. Perspektywa teoretyczna i dogmatyczna, red. W. Dziedziak, B. Liżewski, Lublin 2015.
 • Słownik języka polskiego PWN, red. M. Szymczak, t. 3, Warszawa 1995.
 • Spór o dobro, red. A. Maryniarczyk, K. Stępień, P. Gondek, Lublin 2012.
 • Sokolewicz W., Rozdział I „Rzeczpospolita”, artykuł 1, [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, red. L. Garlicki, t. 5, Warszawa 2007.
 • Stefaniuk M.E., Preambuła aktu normatywnego w doktrynie oraz w procesie stanowienia i stosowania polskiego prawa w latach 1989–2007, Lublin 2009.
 • Stępień A.B., Wstęp do filozofii, Lublin 2007.
 • Szczucki K., Wykładnia prokonstytucyjna prawa karnego, Warszawa 2015.
 • Tatarkiewicz W., O bezwzględności dobra, [w:] Dobro i oczywistość. Pisma etyczne, red. P.J. Smoczyński, Lublin 1989.
 • Tatarkiewicz W., Pojęcie wartości, czyli co historyk filozofii ma do zakomunikowania historykowi sztuki, [w:] Pisma z etyki i teorii szczęścia, red. P.J. Smoczyński, Wrocław–Warszawa–Kraków 1992.
 • Winczorek P., Komentarz do Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku, Warszawa 2008.
 • Wołodkiewicz W., Europa i prawo rzymskie. Szkice z historii europejskiej kultury prawnej, Warszawa 2009.
 • Wyrok TK z dnia 12 kwietnia 2000 r., K 8/98, OTK ZU 2000, nr 3, poz. 87.
 • Wyrok TK z dnia 11 maja 2005 r., K 18/04, OTK ZU 2005, nr 5A, poz. 49.
 • Wyrok TK z dnia 3 listopada 2006 r., K 31/06, OTK ZU 2006, nr 10A, poz. 147.
 • Zdyb M., Istota decyzji, Lublin 1993.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_g_2018_65_2_69-82
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.