PL EN


2018 | 65 | 2 |
Article title

Nakłanianie do naruszenia obowiązku pracowniczej lojalności wobec pracodawcy

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Lojalność najczęściej jest ujmowana w relacji dwustronnej, często bez dokonywania analizy motywacji, jaką kieruje się strona umowy, która nagle łamie zasadę lojalności. Niejednokrotnie podjęta przez nią decyzja jest wynikiem nakłonienia przez osobę trzecią. Tego typu zakłócenia umownych relacji wewnętrznych podlegają sankcjonowaniu na podstawie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Niniejsze opracowanie ma na celu omówienie przesłanek deliktu opisanego w art. 12 u.z.n.k. oraz konsekwencji, z jakimi powinien się liczyć podżegacz i nakłaniany pracownik w związku z dopuszczeniem się tego czynu nieuczciwej konkurencji.
EN
Loyalty is usually understood as a bilateral relationship. This is often done without analyzing motivations of the party of this relationship who suddenly decides to break the principle of loyalty. Oftentimes such decision is a result of influence of a third person. These distortions of internal contractual obligations are sanctioned under the Act on combating unfair competition. The present article will discuss the elements of delictual liability as described in Article 12 of the Act and consequences of this form of unfair competition both for the instigator and for the inclined employee.
Year
Volume
65
Issue
2
Physical description
Dates
published
2018
online
2018-12-17
Contributors
References
 • Barta J., Markiewicz R., [w:] Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Komentarz, red. J. Szwaja, Warszawa 1994.
 • Czerniak-Swędzioł J., Pracowniczy obowiązek ochrony interesów gospodarczych pracodawcy, Warszawa 2007.
 • Gersdorf M., Raczkowski M., Odpowiedzialność za pracowniczy czyn nieuczciwej konkurencji, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 2005, nr 1.
 • Giesen B., Wykorzystanie osiągnięć rynkowych przedsiębiorcy jako postać czynu nieuczciwej konkurencji, [w:] System Prawa Prywatnego, t. 15: Prawo konkurencji, red. M. Kępiński, Warszawa 2014.
 • Kępiński M., Kępiński J., [w:] Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Komentarz, red. J. Szwaja, Warszawa 2016.
 • Kuczyński T., Nieuczciwa konkurencja jako kategoria prawa pracy, „Przegląd Sądowy” 1994, nr 1.
 • Lewandowicz-Machnikowska M., Podmioty prawa pracy zdolne do dokonania czynu nieuczciwej konkurencji, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 2000, nr 5.
 • Michalak A., Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa. Zagadnienia cywilnoprawne, Kraków 2006.
 • Sanetra W., Odpowiedzialność według prawa pracy. Pojęcie, zakres, dyferencjacja, Wrocław 1991.
 • Słownik wyrazów obcych PWN, Warszawa 1995.
 • Uchwała SN z dnia 16 października 1998 r., III CZP 42/98, OSNC 1999, nr 4, poz. 69.
 • Uniwersalny słownik języka polskiego PWN, Warszawa 2003.
 • Ustawa z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz.U. z 2005 r., nr 234, poz. 1997 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 419).
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz.U. z 2018 r., poz. 508).
 • Wyrok SA w Krakowie z dnia 28 maja 2002 r., II AKa 115/02, KZS 2002, nr 6, poz. 12.
 • Wyrok SA w Krakowie z dnia 11 maja 2016 r., I ACa 111/16, Legalis 1501844.
 • Wyrok SN z dnia 2 marca 2011 r., II PK 204/10, LEX nr 817517.
 • Wyrok SN z dnia 22 kwietnia 2015 r., II PK 158/14, LEX nr 1681881.
 • Zieliński T., Prawo pracy. Zarys systemu, cz. 2: Prawo stosunku pracy, Warszawa–Kraków 1986.
 • Zieliński T., Goździewicz G., [w:] Kodeks pracy. Komentarz, red. L. Florek, Warszawa 2011.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_g_2018_65_2_9-18
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.