PL EN


2019 | 66 | 1 |
Article title

Profesjonalizacja czynności mediacyjnych (wybrane zagadnienia w perspektywie polskiego porządku prawnego)

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Dokonana w 2015 r. zmiana regulacji ustawowych dotyczących postępowania mediacyjnego i statusu prawnego mediatora wzmocniła profesjonalizację czynności podejmowanych przez mediatora w postępowaniu mediacyjnym. Została, co prawda, utrzymana możliwość doboru mediatora ad hoc przez strony sporu, ale w odniesieniu do mediacji sądowej wprowadzono instytucję stałego mediatora wyznaczonego przez sąd. Zarówno wpis na listę stałych mediatorów, jak i wyznaczanie ich do prowadzenia mediacji w ramach postępowania sądowego zostały uzależnione od zawodowej wiedzy, umiejętności i kompetencji mediatora. Obecnie wiedzę, umiejętności oraz kompetencje można uzyskać przede wszystkim w ramach ośrodków mediacyjnych. Praktyka funkcjonowania tych ośrodków pozwala na stwierdzenie, że kandydaci do zawodu mediatora muszą przejść profesjonalne szkolenie oraz nabyć umiejętności w praktyce mediacyjnej. Spełnienie tych wymogów pozwala mediatorom wnioskować o wpis na listę stałych mediatorów. Mediatorzy skupieni w ośrodkach mediacyjnych oraz sędziowie wykorzystujący mediację w praktyce sądowej postulują uchwalenie ustawy o mediacji i zawodzie mediatora na wzór regulacji ustawowych obowiązujących już w części państw europejskich. W artykule zostały rozważone argumenty dotyczące możliwości przekształcenia dotychczasowych fragmentarycznych regulacji mediacji i zawodu mediacji w zawód regulowany.
EN
The 2015 amendments to the acts regulating mediation in the Polish legal order have intensified a trend of professionalization of mediator’s activities. Although the possibility for the parties to choose ad hoc mediator (without any professional requirements) was maintained, the amendments have introduced the so-called permanent mediator, i.e. a professionally equipped person appointed by judge to mediate in a court dispute. Entry on the list of permanent mediators kept by district courts was made conditional on showing that a mediator has the appropriate, professional knowledge and skills. Currently, such skills and knowledge can be acquired in mediation centers. These centers run professional courses and training in many aspects of mediation. They also enable professional specialization in the field of civil, commercial, family, and other types of disputes. Currently, professionally prepared mediators and judges involved in mediation proceedings are proposing the transformation of mediator’s profession into so-called regulated professions defined by a special parliamentary act on mediation and mediators. The presented article adopts an European perspective on the regulation of mediation and looks at the need for the possible transformation concerning the profession of mediator as regulated profession, as well as its limitations and the associated challenges.
Year
Volume
66
Issue
1
Physical description
Dates
published
2019
online
2019-07-17
Contributors
References
 • Broński W., Sławicki P., Mediator: czy potrzebna jest specjalna ustawa?, www.rp.pl/artykul/1093170-Bronski-Slawicki-o-mediacji [dostęp: 27.06.2017].
 • Cebula R., Mediacja w polskim prawie cywilnym, „Mediator” 2005, nr 34.
 • Duszka-Jakimko H., Alternatywne rozwiązywanie sporów. Pomiędzy instrumentalnym a komunikacyjnym paradygmatem prawa, Opole 2016.
 • Flejszar R., Gajda-Roszczynialska K., Alternatywne metody rozwiązywania sporów ze szczególnym uwzględnieniem mediacji – postępowanie cywilne, [w:] K. Płeszka, J. Czapska, M. Araszkiewicz, M. Pękala, Mediacja. Teoria, normy, praktyka, Warszawa 2017.
 • Hopt K.J., Steffek F., Mediation: Principles and Regulation in Comparative Perspective, Oxford 2013.
 • Kalisz A., Mediacja jako forma dialogu w stosowaniu prawa, Warszawa 2016.
 • Kalisz A., Zienkiewicz A., Mediacja sądowa i pozasądowa. Zarys wykładu, Warszawa 2014.
 • Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, red. A. Jakubecki, t. 1, Warszawa 2017.
 • Kuźmicka-Sulikowska J., Podstawa prawna odpowiedzialności cywilnej mediatora, „ADR. Arbitraż i Mediacja” 2008, nr 3.
 • Myślińska M., Mediator w polskim porządku prawnym, Warszawa 2018.
 • Płeszka K., Czapska J., Araszkiewicz M., Pękala M., Mediacja. Teoria, normy, praktyka, Warszawa 2017.
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej zastosowania (t.j. Dz.U. 2018, poz. 227).
 • Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (t.j. Dz.U. 2016, poz. 1822).
 • Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz.U. 2018, poz. 23 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 10 września 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem polubownych metod rozwiązywania sporów (Dz.U. 2015, poz. 1595).
 • Zienkiewicz A., Mediator w sprawach cywilnych, „Rejent” 2005, nr 5.
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_g_2019_66_1_125-139
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.