PL EN


2019 | 66 | 1 |
Article title

Czy sprawiedliwość może być niesprawiedliwa? Feministyczna krytyka kanonu myśli politycznej

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem podjętych rozważań było ukazanie dwóch sytuacji, w których zastosowanie konkretnej koncepcji sprawiedliwości jawi się jako niesprawiedliwość. Pierwszy przypadek odnosi się do feministycznej interpretacji filozofii sprawiedliwości Arystotelesa, a ściślej do „odpowiedzialności” Stagiryty za wykluczenie kobiet ze sfery publicznej. Odnosi się on także ogólnie do feministycznej krytyki kanonu myśli politycznej. Drugi casus obejmuje obszar relacji międzyludzkich, zwłaszcza między rodzicami a dziećmi.
DE
Ziel des Artikels war es, zwei Situationen aufzuzeigen, in denen die Anwendung eines bestimmten Gerechtigkeitskonzepts als Ungerechtigkeit erscheint. Der erste Fall bezieht sich auf die feministische Interpretation der Gerechtigkeitsphilosophie Aristoteles, genauer gesagt auf die „Verantwortung“ des Stagyriters für den Ausschluss von Frauen aus dem öffentlichen Raum. Es bezieht sich auch im Allgemeinen auf die feministische Kritik am Kanon des politischen Denkens. Der zweite Fall betrifft den Bereich der zwischenmenschlichen Beziehungen, insbesondere zwischen Eltern und Kindern.
EN
In the article, there are presented two situations wherein the application of a particular concept of justice appears as injustice. The first case refers to the feminist interpretation of Aristotle’s philosophy of justice, more specifically his “responsibility” for the exclusion of women from the public sphere. It also refers generally to the feminist criticism of the canon of political thought. The second one covers the area of interpersonal relations, especially between parents and children.
Year
Volume
66
Issue
1
Physical description
Dates
published
2019
online
2019-07-17
Contributors
References
 • Arystoteles, Etyka nikomachejska, Warszawa 1982.
 • Arystoteles, Polityka wraz z dodaniem Pseudo-Arystotelesowskiej Ekonomiki, Warszawa 1964.
 • Banaszyk T., Studia z Arystotelesowskiej teorii społeczno-politycznej, Katowice 1985.
 • Faber A., Mazlish E., Rodzeństwo bez rywalizacji, Poznań 2013.
 • Ginott H.G., Między rodzicami a dziećmi, Poznań 1998.
 • Juul J., Rodzic jako przywódca stada, Podkowa Leśna 2017.
 • Kant I., Uzasadnienie metafizyki moralności, Warszawa 1984.
 • Mansbridge J.J., Moller Okin S., Feminizm, [in:] Przewodnik po współczesnej filozofii politycznej, red. R.E. Goodin, F. Pettit, Warszawa 2002.
 • Okin S., Justice, Gender and the Family, New York 1989.
 • Pateman C., The Disorder of Women, Stanford 1989.
 • Perelman Ch., O sprawiedliwości, Warszawa 1959.
 • Rousseau J.J., Umowa społeczna, Warszawa 1966.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_g_2019_66_1_67-77
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.