PL EN


2019 | 66 | 2 |
Article title

Glosa do uchwały Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 3 listopada 2016 r. (II OPS 1/16, LEX nr 2116795)

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Glosa dotyczy uchwały Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 3 listopada 2016 r. (II OPS 1/16, LEX nr 2116795), która odnosi się do stosowania przepisów prawa budowlanego mających zastosowanie do robót budowlanych i obiektów budowlanych, których realizacja nie jest objęta prawną reglamentacją. Zgodnie z poglądem wyrażonym przez Naczelny Sąd Administracyjny właściwy organ może nakazać zaniechanie takich robót budowlanych, rozbiórkę obiektu budowlanego lub jego części bądź doprowadzenie go do stanu poprzedniego albo może nałożyć obowiązek wykonania w określonym terminie czynności lub robót budowlanych w celu doprowadzenia wykonywanych robót budowlanych do stanu zgodnego z prawem.
EN
Gloss concerns the resolution of the Supreme Administrative Court of 3 November 2016 (II OPS 1/16, LEX No. 2116795) which refers to the application of building regulations, applicable to construction works and buildings objects the implementation of which is not subject to legal regulation. According to the view expressed by the Supreme Administrative Court, the competent organ may order the abandonment of such construction works, order the demolition of a building or part thereof, or order it to its previous state or impose the obligation to perform construction works or works in a given period in order to carry out construction works to comply with the law.
Year
Volume
66
Issue
2
Physical description
Dates
published
2019
online
2019-08-19
Contributors
References
 • Bar L., Radziszewski E., Nowy kodeks budowlany. Komentarz, Warszawa 1995.
 • Boć J., [w:] Prawo administracyjne, red. J. Boć, Wrocław 2004.
 • Brzeziński W., Starościak J., Administracja budownictwa, [w:] Polskie prawo administracyjne. Część szczegółowa, red. M. Jaroszyński, Warszawa 1957.
 • Chajbowicz A., O podmiotowym znaczeniu pojęcia policja administracyjna, [w:] Nowe problemy badawcze w teorii prawa administracyjnego, red. J. Boć, A. Chajbowicz, Wrocław 2009.
 • Dobkowski J., Policja administracyjna. Zagadnienia doktrynalno-instytucjonalne, „Samorząd Terytorialny” 2004, nr 7–8.
 • Filipowicz A., Pojęcie i funkcje nadzoru w administracji, Wrocław 1984.
 • Gatner D., Policja administracyjna (studium z teorii myśli administracyjnej), „Organizacja – Metody – Technika” 1988, nr 8–9.
 • Gliniecki A., [w:] Prawo budowlane. Komentarz, red. A. Gliniecki, Warszawa 2016.
 • Janik M., Policja sanitarna, Warszawa 2012.
 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. nr 78, poz. 483 ze sprost. i późn. zm.).
 • Kulesza E., Słoniński J., Prawo budowlane, Warszawa–Poznań 1978.
 • Leoński Z., Zarys prawa administracyjnego, Warszawa 2004.
 • Leoński Z., Szewczyk M., Podstawowe instytucje planowania przestrzennego i prawa budowlanego, Poznań 1997.
 • Małysa-Sulińska K., Administracyjnoprawne aspekty inwestycji budowlanych, Warszawa 2012.
 • Mazur K., Dobra chronione w działalności policji administracyjnej na przykładzie państwowej inspekcji sanitarnej, „Przegląd Prawa Publicznego” 2010, nr 3.
 • Ostrowska A., Pozwolenie na budowę, Warszawa 2012.
 • Pieprzny S., Administracja bezpieczeństwa i porządku publicznego, Rzeszów 2008.
 • Postanowienie NSA z dnia 23 lutego 2010 r., II OW 27/09, LEX nr 566005.
 • Radziszewski E., Prawo budowlane. Przepisy i komentarz, Warszawa 2005.
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. 2015, poz. 1422).
 • Serafin S., Funkcje prawa budowlanego, „Społeczeństwo i Rodzina” 2006, nr 1.
 • Serafin S., Prawo budowlane. Komentarz, Warszawa 2006.
 • Ura E., Pojęcie ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego, „Państwo i Prawo” 1974, z. 2.
 • Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2018, poz. 1202 z późn. zm.).
 • Wyrok NSA z dnia 2 października 1998 r., IV SA 1758/96, LEX nr 43782.
 • Wyrok NSA z dnia 20 maja 2011 r., II OSK 911/10, LEX nr 992664.
 • Wyrok NSA z dnia 4 listopada 2014 r., II OSK 7/14, LEX nr 1658623.
 • Wyrok WSA we Wrocławiu z dnia 30 marca 2006 r., II SA/Wr 564/04, LEX nr 825451.
 • Wyrok WSA w Kielcach z dnia 19 stycznia 2007 r., II SA/Ke 544/06, LEX nr 604142.
 • Wyrok WSA w Szczecinie z dnia 9 lutego 2014 r., II SA/Sz 1135/05, LEX nr 873077.
 • Wyrok WSA w Krakowie z dnia 15 maja 2014 r., II SA/Kr 308/14, LEX nr 1531395.
 • Wyrok WSA w Gliwicach z dnia 19 czerwca 2015 r., II SA/GL 1501/14, LEX nr 1790084.
 • Wyrzykowski M., Legislacja – demokratyczne państwo prawa – radykalne reformy polityczne i gospodarcze, [w:] Tworzenie prawa w demokratycznym państwie prawnym, red. H. Suchocka, Warszawa 1992.
 • Zamyślewska-Gorząch K., Wolność budowlana i jej prawne ograniczenia, „Samorząd Terytorialny” 2005, nr 10.
 • Zięba-Załucka H., Konstytucyjne aspekty bezpieczeństwa, „Studia Iuridica Lublinensia” 2014, t. 22, DOI: http://dx.doi.org/10.17951/sil.2014.22.0.411.
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_g_2019_66_2_205-216
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.