PL EN


2019 | 66 | 2 |
Article title

Wojna a myśl polityczno-prawna Królestwa Polskiego w latach 1815–1830

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Okres konstytucyjny Królestwa Polskiego był czasem względnego spokoju między wojnami napoleońskimi i powstaniem listopadowym. W rzeczywistości problematyka wojny w znacznym stopniu wyznaczała jednak horyzont dyskusji o państwie i polityce. Przedmiotem artykułu jest prezentacja poglądów na temat wojny w polskiej myśli politycznej w latach 1815–1830. Kolejno zaprezentowano poglądy środowiska ugodowego, umiarkowanego i radykalnego. Uzupełnienie analizy stanowią wybrane narracje historyczne oraz uwagi przedstawicieli nauki.
EN
The constitutional period of the Kingdom of Poland was a relatively calm time between the Napoleonic wars and the November Uprising. In reality yet the problematic of war substantially determined the horizon of public discussion about war in the Polish political thought between 1815 and 1830. Subsequently, the views of a conciliatory, moderate and radical environment were presented. The analysis is supplemented by selected historical narratives and the comments by the representatives of science.
Year
Volume
66
Issue
2
Physical description
Dates
published
2019
online
2019-08-19
Contributors
author
References
 • Barzykowski S., Historya powstania listopadowego, t. 1, Poznań 1883.
 • Czartoryski A.J., Dziennik ks. Adama Jerzego Czartoryskiego 1813–1817, Warszawa 2016.
 • Czartoryski A.J., Pamiętniki i memoriały polityczne 1776–1809, Warszawa 1986.
 • Czartoryski A.J., Rozważania o dyplomacji, Kraków 2011.
 • Dyaryusz Seymu Królestwa Polskiego 1818, t. 1, Warszawa [b.r.w.].
 • Ër[…] A., Do czytelnika, [w:] S. Barzykowski, Historya powstania listopadowego, t. 1, Poznań 1883.
 • Gerber R., Wstęp, [w:] W. Łukasiński, Pamiętnik, Warszawa 1986.
 • Gross Z., Wstęp, [w:] W. Gutkowski, Podróż do Kalopei, Warszawa 1956.
 • Grzywicka J., Łukaszewicz A., Wstęp, [w:] W. Surowiecki, Wybór pism, Warszawa 1957.
 • Gutkowski W., Podróż do Kalopei, Warszawa 1956.
 • Kania R., Myśl polityczno-prawna Franciszka Ksawerego Szaniawskiego, Płock 2012.
 • Kania R., Usprawnić państwo. Myśl społeczno-polityczna Rajmunda Rembielińskiego, Płock 2015.
 • Koźmian K., Pamiętniki, t. 3, Wrocław 1972.
 • Lelewel J., Polska, dzieje i rzeczy jej, t. 7, Poznań 1859.
 • Linde S.B., Słownik języka polskiego, t. 6, cz. 1, Lwów 1860.
 • Łagowski B., Filozofia polityczna Maurycego Mochnackiego, Kraków 1981.
 • Łukasiński W., Pamiętnik, Warszawa 1956.
 • Mochnacki M., Co rozumieć przez Rewolucję w Polszcze?, [w:] idem, Pisma krytyczne i polityczne, t. 2, Kraków 1996.
 • Mochnacki M., Głos obywatela z Poznańskiego do senatu Królestwa Polskiego z okazji Sądu Sejmowego, [w:] idem, Powstanie narodu polskiego w roku 1830 i 1831, t. 1, Warszawa 1984.
 • Mochnacki M., Odezwa do mieszkańców stolicy, [w:] idem, Pisma krytyczne i polityczne, t. 2, Kraków 1996.
 • Mochnacki M., Powstanie narodu polskiego w roku 1830 i 1831, t. 1, Warszawa 1984.
 • Mochnacki M., Restauracja i rewolucja, [w:] idem, Pisma krytyczne i polityczne, t. 2, Kraków 1996.
 • Najdowski Z., „Podróż do Kalopei” Wojciecha Gutkowskiego. Studium z dziejów myśli polskiego Oświecenia, Warszawa 1988.
 • Niemcewicz J.U., Pamiętniki (1809–1820), t. 2, Poznań 1871.
 • Nowina literacka, „Pamiętnik Warszawski” 1817, t. 8.
 • Ogiński M.K., Pamiętniki Michała Ogińskiego o Polsce i Polakach od r. 1788 aż do końca r. 1815, t. 3, Poznań 1870.
 • Pepłowski F., Słownictwo i frazeologia polskiej publicystyki okresu Oświecenia i Romantyzmu, Warszawa 1961.
 • Potocki S.K., Podróż do Ciemnogrodu, Wrocław 1955.
 • Rembieliński R., Głos w dyskusji nad projektem ustawy „O normalnym rozgraniczaniu dóbr wszystkich nieruchomych gruntowych”, [w:] Rajmund Rembieliński. Jego czasy i jego współcześni, red. A. Barszczewska-Krupa, Warszawa 1989.
 • Skarbek F., Dzieje Polski, cz. 2: Królestwo Polskie od epoki początku swego do Rewolucyi Listopadowej, Poznań 1877.
 • Skarbek F., Ogólne zasady nauki gospodarstwa narodowego, t. 2, Warszawa 1955.
 • Smolka S., Polityka Lubeckiego przed powstaniem listopadowym, t. 1, Warszawa 1983.
 • Staszic S., Myśli o równowadze politycznej w Europie, [w:] idem, Pisma filozoficzne i społeczne, Warszawa 1954.
 • Staszic S., Ród ludzki, t. 1–3, Warszawa 1959.
 • Surowiecki W., O statystyce Księstwa Warszawskiego, [w:] idem, Dzieła, Warszawa 1957.
 • Surowiecki W., O upadku przemysłu i miast w Polszcze, [w:] idem, Dzieła, Warszawa 1957.
 • Surowiecki W., Uwagi względem poddanych w Polszcze i projekt do ich uwolnienia, [w:] idem, Dzieła, Warszawa 1956.
 • Szaniawski F.K., Kazania, t. 1, Warszawa 1819.
 • Szaniawski F.K., Statyka prawa, czyli nauka porównywań w prawie przez X. Szaniawskiego D.O.P. i Professora w Królewsko-Warszawskim Uniwersytecie, Warszawa 1819.
 • Szaniawski J.K., Noty do „O naturze i przeznaczeniu urzędowań w społeczności”, [w:] Kręte drogi myśli politycznej Józefa Kalasantego Szaniawskiego (1764–1843), oprac. S. Paczos, Poznań 2012.
 • Szaniawski J.K., Ogólniejsze myśli względem projektowania [Konstytucji Królestwa Polskiego], [w:] Kręte drogi myśli politycznej Józefa Kalasantego Szaniawskiego (1764–1843), oprac. S. Paczos, Poznań 2012.
 • Uwagi nad zadaniem Akademii pożytecznych nauk w Erfurcie, o wpływie woyny w latach 1813–1815 na ludzkość, ogłoszonem w pamiętniku Warsz. w tomie VIII. na K. 485, „Pamiętnik Warszawski” 1817, t. 9.
 • Węgrzecki S., Rozprawa o profesjach i profesjonalistach oraz systemacie administracyjnym, Warszawa 1810.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_g_2019_66_2_71-94
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.