PL EN


2020 | 67 | 1 |
Article title

Przedsiębiorca w dobie przemian związanych z nowymi uregulowaniami prawnymi ochrony danych osobowych w świetle nowelizacji ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The aim of the article was to analyze legal aspects of the functioning of the companies in relation with changes in labour law introduced due to the fact that the Act of 21 February 2019 on changes to some acts because of the appliance to the General Data Protection Regulation (GDPR) came into force. The implementation of new legal regulations is connected with the necessity to change the procedures of recruiting new employees. Furthermore, the regulation deals with the processing of the personal data of people working in the company. The issue is worth analyzing because of the wide spectrum of threats to companies which do not abide by new regulations. These threats are, among others, financial penalties which are granted by the President of the Personal Data Protection Office.
PL
Celem artykułu była analiza prawnych aspektów funkcjonowania przedsiębiorstw w związku ze zmianami w prawie pracy, które zostały wprowadzone w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia ogólnego o ochronie danych osobowych (RODO). Realizacja nowych uregulowań prawnych wiąże się z koniecznością zmiany procedur rekrutacji nowych pracowników. Uporządkowany został także obszar przetwarzania danych osobowych osób już zatrudnionych w przedsiębiorstwach. Zagadnienie to ma istotne znaczenie z uwagi na szerokie spektrum zagrożeń dla funkcjonowania firm w przypadku niestosowania w praktyce nowych przepisów. Wśród nich wskazać należy m.in. kary finansowe, które może nałożyć Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Year
Volume
67
Issue
1
Physical description
Dates
published
2020
online
2020-05-21
Contributors
References
 • LITERATURA
 • Fajgielski P., Informacja w administracji publicznej. Prawne aspekty gromadzenia, udostępniania i ochrony, Wrocław 2007.
 • Gumularz M., Kawecki M., Prawo do poinformowania w przypadku zbierania danych od osoby, której dane dotyczą, [w:] Realizacja praw osób, których dane dotyczą, na podstawie RODO, red. B. Fischer, M. Sakowska-Baryła, Wrocław 2017.
 • Litwiński P., Ustawa o ochronie danych osobowych. Komentarz, Warszawa 2018.
 • Michalski K., Konflikty interesów związane z bezpieczeństwem danych osobowych i ochroną prywatności w społeczeństwie cyfrowym, „Zeszyty Naukowe WSIZiA” 2017, z. 3(40).
 • Morawska K., Rola oraz status prawny motywów preambuły ogólnego rozporządzenia o ochronie danych – klucz do wykładni przepisów nowego prawa unijnego, [w:] Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych. Wybrane zagadnienia, red. M. Kawecki, T. Osiej, Warszawa 2017.
 • Wojciechowski Ł., Realizacja obowiązku prawnego w zakresie bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych jako dysfunkcjonalny obszar funkcjonowania podmiotów sektora MŚP w Polsce, [w:] Mechanizmy wspomagania sektora MŚP, red. M. Stefański, Lublin 2017.
 • Wolska E., Audyt zgodności z normą ISO/IEC 27001:2005, „Zeszyty Naukowe Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki” 2012, nr 7.
 • AKTY PRAWNE
 • Dyrektywa 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 1995 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych oraz swobodnego przepływu tych danych (Dz.Urz. WE L 281, 23.11.1995).
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. L 119, 4.05.2016).
 • Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 czerwca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectwa pracy (Dz.U. 2019, poz. 1197).
 • Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. 2019, poz. 1040).
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2019, poz. 869).
 • Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018, poz. 1000).
 • Ustawa z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. 2019, poz. 730).
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_g_2020_67_1_137-147
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.