PL EN


2020 | 67 | 1 |
Article title

O współzależnościach prawa publicznego i prywatnego w regulacjach gospodarczych na przykładzie systemu oceny zgodności wyrobów – kilka refleksji

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule zaprezentowana została instytucja systemu oceny zgodności z wymaganiami jako przykład hybrydowej instytucji prawnej, której konstrukcja opiera się na normach publicznoprawnych i prywatnoprawnych. Autorka zanalizowała współzależność regulacji publicznoprawnych i prywatnoprawnych w rozwiązaniach zawartych w ustawie z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku.
EN
The article presents the institution of the conformity assessment system regarding the requirements as an example of a hybrid legal institution which is based on the standards of the public law and private law. The author analyzed the interdependence of the regulations in the public law and private law in the solutions introduced in the Act of 13 April 2016 on Conformity Assessment Systems and Market Supervision.
Year
Volume
67
Issue
1
Physical description
Dates
published
2020
online
2020-05-21
Contributors
References
 • LITERATURA
 • Adamiak B., Właściwość instancyjna w postępowaniu podatkowym, [w:] Ius et lex. Księga jubileuszowa Profesora Andrzeja Kabata, red. S. Pikulski, Olsztyn 2004.
 • Bieś-Srokosz P., Tendencje zmian prawnych form realizacji zadań publicznych, [w:] Prawo administracyjne dziś i jutro, red. J. Jagielski, M. Wierzbowski, Warszawa 2018.
 • Czachórski W., Brzozowski A., Safjan M., Skowrońska-Bocian E., Zobowiązania. Zarys wykładu, Warszawa 2009.
 • Dolnicki B., Cybulska R., Nowe dwustronne formy działania administracji publicznej – zagadnienia wybrane, [w:] Koncepcja systemu prawa administracyjnego, red. J. Zimmermann, Warszawa 2007.
 • Duniewska Z., Prawo administracyjne – wprowadzenie. Prawo administracyjne w systemie prawa, [w:] System Prawa Administracyjnego, t. 1: Instytucje prawa administracyjnego, red. R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel, Warszawa 2010.
 • Hauser R., Drachal J., Mzyk E., Dwuinstancyjne sądownictwo administracyjne. Omówienie podstawowych zasad i instytucji procesowych. Teksty aktów prawnych, Warszawa 2003.
 • Helios J., Publicyzacja prawa prywatnego – prywatyzacja prawa publicznego w kontekście rozważań nad prawem europejskim, „Przegląd Prawa i Administracji” 2013, nr 92.
 • Kiczka K., Administracyjne akty kwalifikujące w działalności gospodarczej, Wrocław 2006.
 • Kiczka K., O obszarach europeizacji publicznego prawa gospodarczego, [w:] Europeizacja publicznego prawa gospodarczego, red. H. Gronkiewicz-Waltz, K. Jaroszyński, Warszawa 2011.
 • Kieres L., [w:] Administracyjne prawo gospodarcze, red. A. Borkowski, A. Chełmoński, M. Guziński, K. Kiczka, L. Kieres, T. Kocowski, M. Szydło, Wrocław 2009.
 • Kieres L., Publiczne prawo gospodarcze – nowe kierunki – nowe instytucje, [w:] Nowe problemy badawcze w teorii prawa administracyjnego, red. J. Boć, A. Chajbowicz, Wrocław 2009.
 • Kieres L., Borkowski A., Kiczka K., Kocowski T., Guziński M., Szydło M., Instrumenty administracyjnoprawne w systemie oceny zgodności, [w:] Instrumenty i formy prawne działania administracji gospodarczej, red. B. Popowska, K. Kokocińska, Poznań 2009.
 • Kokocińska K., Metoda regulacji stosunków prawnych w obszarze publicznego prawa gospodarczego (niejednorodność norm proceduralnych), [w:] Swoistość procedur publicznego prawa gospodarczego, red. B. Popowska, Poznań 2014.
 • Kubala W., Zezwolenie na wykonywanie działalności gospodarczej, „Monitor Prawniczy” 2000, nr 7.
 • Liżewski B., Prawo publiczne a prawo prywatne – wybrane uwagi teoretyczne na temat hybrydyzacji instytucji prawnych, „Zeszyty Naukowe KUL” 2018, nr 4.
 • Ogiegło L., [w:] System Prawa Prywatnego, t. 7: Prawo zobowiązań – część szczegółowa, red. J. Rajski, Warszawa 2011.
 • Radwański Z., Panowicz-Lipska J., Zobowiązania. Część szczegółowa, Warszawa 2012.
 • Rodziewicz P., Prawo prywatne oraz prawo publiczne z perspektywy prawa międzynarodowego, „Studia Prawa Prywatnego” 2017, nr 3–4.
 • Safjan M., Pojęcie i systematyka prawa prywatnego, [w;] System Prawa Prywatnego, t. 1: Prawo cywilne – część ogólna, red. M. Safjan, Warszawa 2007.
 • Starościak J., Prawne formy i metody działania administracji, [w:] System Prawa Administracyjnego, red. T. Rabska, J. Łętowski, t. 3, Wrocław 1978.
 • Strzyczkowski K., Prawo publiczne gospodarcze, Warszawa 2009.
 • Waligórski M.A., Koncesje, zezwolenia i licencje w polskim administracyjnym prawie gospodarczym, Poznań 2012.
 • Wierzbowski M., Jakość wyrobów. Zagadnienia administracyjnoprawne, Wrocław–Warszawa–Kraków–Łódź 1984.
 • Zakrzewski P., Komentarz do art. 750 Kodeksu cywilnego, [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, t. 4: Zobowiązania. Część szczególna, red. M. Fras, M. Habdas, LEX/el. 2018.
 • Zdyb M., Prawo publiczne gospodarcze, Kraków 1998.
 • Żurawik A., Problem publicyzacji prawa prywatnego w kontekście ustrojowym, „Państwo i Prawo” 2010, z. 5.
 • Żywicka A., Instrumenty administracyjnoprawne w systemie zapewniania bezpieczeństwa wyrobów – kierunki rozwoju systemu oceny zgodności, [w:] Prawo administracyjne dziś i jutro, red. J. Jagielski, M. Wierzbowski, Warszawa 2018.
 • Żywicka A., Paździor M., Ochrona praw konsumentów w dyrektywach harmonizacji technicznej – wybrane zagadnienia prawne, [w:] Powszechny i regionalne systemy ochrony praw człowieka. 70 lat po proklamowaniu Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka. Osiągnięcia – bariery – nowe wyzwania i rozwiązania, red. J. Jaskiernia, K. Spryszak, Toruń 2019.
 • AKTY PRAWNE
 • Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 768/2008/WE z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie wspólnych ram dotyczących wprowadzania produktów do obrotu, uchylająca decyzję Rady 93/465/EWG (Dz.Urz. UE L 218/82, 13.08.2008).
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 765/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. ustanawiające wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru rynku odnoszące się do warunków wprowadzania produktów do obrotu i uchylające rozporządzenie (EWG) nr 339/93 (Dz.Urz. UE L 218, 13.08.2008).
 • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. 2019, poz. 1145).
 • Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (t.j. Dz.U. 2019, poz. 155).
 • Ustawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (t.j. Dz.U. 2019, poz. 544).
 • Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (t.j. Dz.U. 2019, poz. 1292).
 • ORZECZNICTWO
 • Postanowienie SN z dnia 15 maja 2007 r., V CZ 32/07, LEX nr 485996.
 • Wyrok SA w Łodzi z dnia 18 sierpnia 2015 r., III AUa 1482/14, LEX nr 1916665.
 • Wyrok SN z dnia 5 grudnia 2013 r., V CSK 30/13, LEX nr 1422123.
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_g_2020_67_1_149-161
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.