PL EN


2020 | 67 | 1 |
Article title

Odwołanie od decyzji w sprawach administracyjnych przekazywanych do rozpatrzenia w postępowaniu cywilnym na przykładzie odwołania od decyzji w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The legislator, for various reasons, submits administrative cases to the common courts. These matters are settled by the administrative body by decision, and the appeal is directed to the common court. An example of such a procedure, known as a hybrid one, is proceedings in matters relating to social insurance.
PL
Ustawodawca z różnych przyczyn przekazuje do rozpoznania przez sądy powszechne sprawy administracyjne. Sprawy te załatwiane są przez organ administracyjny decyzją, a odwołanie kierowane jest do sądu powszechnego. Przykładem takiej procedury, zwanej hybrydową, jest postępowanie w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych.
Year
Volume
67
Issue
1
Physical description
Dates
published
2020
online
2020-05-21
Contributors
author
References
 • LITERATURA
 • Adamiak B., [w:] B. Adamiak, J. Borkowski, Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne, Warszawa 2017.
 • Błachucki M., Właściwość sądów administracyjnych i sądów powszechnych w sprawach antymonopolowych, [w:] Aktualne problemy rozgraniczenia właściwości sądów administracyjnych i powszechnych, red. M. Błachucki, T. Górzyńska, Warszawa 2011.
 • Błaszczak Ł., Problematyka sprawy cywilnej i drogi sądowej w kontekście zagadnienia sprawy konstytucyjnej i domniemania drogi sądu powszechnego z art. 177 Konstytucji, [w:] Konstytucjonalizacja postępowania cywilnego, red. Ł. Błaszczak, Wrocław 2015.
 • Borkowski J., [w:] B. Adamiak, J. Borkowski, Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne, Warszawa 2017.
 • Cioch P., [w:] J. Studzińska, P. Cioch, Postępowanie cywilne, Warszawa 2017.
 • Demendecki T., [w:] Kodeks postępowania cywilnego, t. 1: Komentarz do art. 1–729, red. A. Jakubecki, Warszawa 2017.
 • Dorosz-Kruczyński J., Zmienić czy wyrzucić? Co dalej z postępowaniem odrębnym w sprawach ubezpieczeń społecznych?, [w:] Postępowanie cywilne – wprowadzone i projektowane zmiany 2019, red. G. Jędrejek, S. Kotas, F. Manikowski, Warszawa 2019.
 • Gudowska B., Przegląd orzecznictwa, „Przegląd Sądowy” 1992, nr 11–12.
 • Gudowski J., [w:] Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, t. 3: Postępowanie rozpoznawcze, red. T. Ereciński, Warszawa 2016.
 • Horbaczewski R., Prezes SO w Kielcach: W sądzie pracy warto wprowadzić opłatę dla firm, www.prawo.pl/prawnicy-sady/oplaty-za-skargi-do-sadu-ws-pracowniczych-opinia-prezesa-so-w,343533.html [dostęp: 29.07.2019].
 • Ignaczewski J., Wymiar sprawiedliwości – teraźniejszość i przyszłość, Warszawa 2008.
 • Kamiński M., Orzekanie merytoryczne sądów administracyjnych. Uwagi na tle szwajcarskiego, austriackiego i niemieckiego systemu prawnego, [w:] Przyszłość sądownictwa administracyjnego w Polsce z uwzględnieniem tendencji europejskich, red. I. Lipowicz, Z. Kmieciak, Warszawa 2012.
 • Klimas M., Postępowanie sądowe w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych, Warszawa 2013.
 • Kmieciak Z., Postępowanie w sprawach ochrony konkurencji a koncepcja procedury hybrydowej, „Państwo i Prawo” 2002, z. 4.
 • Mrożek J., O właściwościach postępowania hybrydowego w regulacji ochrony konkurencji i konsumenta, „Acta Universitatis Wratislaviensis. Prawo” 2017, nr 323.
 • Mrożek J., Wypieranie prawa administracyjnego przez prawo cywilne a konstytucyjny trójpodział władzy, [w:] Tendencje rozwojowe prawa administracyjnego, red. E. Kruk, G. Lubeńczuk, T. Drab, Lublin 2017.
 • Siedlecki W., Przedmiot postępowania cywilnego, [w:] Wstęp do systemu prawa procesowego cywilnego, red. J. Jodłowski, Wrocław 1974.
 • Stankiewicz R., Likwidacja procedur hybrydowych – krok w dobrym kierunku czy szkodliwy dogmatyzm?, [w:] Aktualne problemy rozgraniczenia właściwości sądów administracyjnych i powszechnych, red. M. Błachucki, T. Górzyńska, Warszawa 2011.
 • Żeber I., Rominkiewicz J., Szymoszek E., Prawo rzymskie. Teksty źródłowe do ćwiczeń, Wrocław 1998.
 • AKTY PRAWNE
 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. 1997, nr 78, poz. 483 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. 2018, poz. 2096 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (t.j. Dz.U. 2018, poz. 1360 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rozpoznawaniu przez sądy spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych (Dz.U. nr 20, poz. 85 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz.U. 2019, poz. 300 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz.U. 2019, poz. 52 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 25 lipca 2002 r. – Prawo o ustroju sądów administracyjnych (t.j. Dz.U. 2018, poz. 2107 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz.U. 2018, poz. 1302 ze zm.).
 • Ustawą z dnia 20 stycznia 2011 r. o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa (t.j. Dz.U. 2016, poz. 1169).
 • Ustawa z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019, poz. 1469).
 • ORZECZNICTWO
 • Postanowienie SN z dnia 14 kwietnia 1999 r., II UKN 161/99, OSNAPiUS 2000, nr 14, poz. 562.
 • Postanowienie SN z dnia 18 grudnia 2012 r., II UZ 58/12, OSNP 2014, nr 1, poz. 14.
 • Postanowienie SN z dnia 18 czerwca 2015 r., III CZ 27/15, Legalis.
 • Uchwała SN z dnia 18 grudnia 1986 r., III PZP 78/86, OSPiKA 1988, z. 3, poz. 48.
 • Wyrok SN z dnia 28 września 1990 r., II URN 77/90.
 • Wyrok SN z dnia 8 stycznia 1991 r., III URN 120/90, niepubl.
 • Wyrok SN z dnia 9 marca 1993 r., II URN 4/93, OSNCP 1993, nr 12, poz. 229.
 • Wyrok SN z dnia 7 lutego 2002 r., II UKN 42/01, OSNP 2003, nr 22, poz. 551.
 • Wyrok SN z dnia 17 kwietnia 2014 r., III UK 137/13, OSNP 2015, nr 8, poz. 113.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_g_2020_67_1_23-37
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.