PL EN


2020 | 67 | 1 |
Article title

Interes publiczny w systemie gospodarki przestrzennej

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The purpose of the article was to determine the role of public interest in the spatial management system. For this purpose, the perspective of two disciplines was used: law and public policy. It was pointed out that public interest in the spatial management system must be inextricably linked to spatial order. This perspective is currently not sufficiently taken into account when interpreting the provisions related to spatial planning. The article indicates provisions that require special emphasis in the context of the implementation of spatial policy associated with care for the protection of the public interest.
PL
Celem artykułu było określenie roli interesu publicznego w systemie gospodarki przestrzennej. Do jego zrealizowania wykorzystano perspektywę dwóch dyscyplin: prawa i polityki publicznej. Wskazano, że interes publiczny w systemie gospodarki przestrzennej musi być nieodłącznie powiązany z ładem przestrzennym. Ta perspektywa nie jest obecnie wystarczająco uwzględniana przy wykładni przepisów związanych z planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym. W artykule wskazano przepisy wymagające szczególnego podkreślenia w kontekście realizacji polityki przestrzennej powiązanej z dbałością o ochronę interesu publicznego.
Year
Volume
67
Issue
1
Physical description
Dates
published
2020
online
2020-05-21
Contributors
References
 • LITERATURA
 • Bąkowski T., Prawne problemy rozpraszania i koncentracji zabudowy, Gdańsk 2018.
 • Brzezińska-Rawa A., Spójność i ciągłość podstawowych aktów planowania przestrzennego, Toruń 2019.
 • Drzazga D., Systemowe uwarunkowania planowania przestrzennego jako instrument osiągania sustensywnego rozwoju, Łódź 2019.
 • Izdebski H., Ideologia i zagospodarowanie przestrzeni, Warszawa 2013.
 • Izdebski W., Śleszyński P., Malinowski Z., Kursa M., Analiza morfometryczna planów miejscowych w Polsce, „Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich” 2018, nr 2(1).
 • Koszty chaosu przestrzennego, red. A. Kowalewski, T. Markowski, P. Śleszyński, „Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN” 2018, t. 182(2).
 • Kowalewski A., Interes publiczny i przestrzeń – kilka uwag, [w:] Zarządzanie rozwojem współczesnych miast, red. J. Danielewicz, D. Sikora-Fernandez, Łódź 2019.
 • Kowalewski A., Nowak M., Chaos przestrzenny i prawo. Uwarunkowania, procesy, skutki, rekomendacje, „Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN” 2018, t. 182(1).
 • Kuciński K., Geografia ekonomiczna, Kraków 2009.
 • Leoński Z., Szewczyk M., Kruś M., Prawo zagospodarowania przestrzeni, Warszawa 2012.
 • Markowski T., Teoria sprawiedliwości i interes publiczny jako podstawa budowania regulacyjnego systemu planowania przestrzennego: konceptualizacja problemu, [w:] Badania miejskie i regionalne. Doświadczenia i perspektywy, red. F. Kuźnik, „Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN” 2013, t. 153.
 • Nowak M., Decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu – instrument czy wyłącznie bariera rozwoju?, „Studia Regionalne i Lokalne” 2012, nr 2.
 • Nowak M., Niesprawność władz publicznych a system gospodarki przestrzennej, „Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN” 2017, t. 175.
 • Rokicka-Murszewska K., Administracyjnoprawne aspekty opłaty planistycznej, Toruń 2019.
 • Śleszyński P., Wskaźniki zagospodarowania i ładu przestrzennego w gminach, „Biuletyn Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN” 2013, z. 252.
 • Śleszyński P., Stępniak M., Mazurek D., Oszacowanie skutków presji inwestycyjnej i nadpodaży gruntów budowlanych w strefie podmiejskiej Warszawy na przykładzie gmin pasma zachodniego, „Przegląd Geograficzny” 2018, nr 2, DOI: https://doi.org/10.7163/PrzG.2018.2.2.
 • Woźniak M., Interes publiczny i interes indywidualny w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Opole 2018.
 • Woźniak M., Interes publiczny jako przesłanka działań organów planistycznych, [w:] Przestrzeń i nieruchomość jako przedmiot prawa administracyjnego. Publiczne prawo rzeczowe, red. I. Niżnik-Dobosz, Warszawa 2011.
 • Zawadzka A., Ład nasz przestrzenny, Gdańsk–Warszawa 2017.
 • Zybała A., Polityka przestrzenna i jej rezultaty w warunkach rosnącej złożoności jej problemów, „Studia z Polityki Publicznej” 2019, nr 2, DOI: https://doi.org/10.33119/KSzPP/2019.2.5.
 • AKTY PRAWNE
 • Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. nr 80, poz. 717 ze zm.).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_g_2020_67_1_39-49
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.