PL EN


2020 | 67 | 1 |
Article title

Ograniczenia podmiotowe w procedurze sądowej kontroli miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w kontekście ochrony własności nieruchomości – wybrane zagadnienia

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Dla przyznania jednostce ochrony sądowoadministracyjnej konieczne jest zaistnienie związku pomiędzy jej sytuacją a normą prawa materialnego bądź procesowego. Na tle sądowej kontroli miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, który w imię ładu przestrzennego i zrównoważonego rozwoju ogranicza prawo własności nieruchomości, kluczowym zagadnieniem jest prawo właściciela nieruchomości do ochrony jego interesów poprzez uruchomienie tej kontroli bądź wzięcie udziału w postępowaniu sądowym wszczętym z inicjatywy innego podmiotu. W doktrynie najczęściej porusza się kwestię legitymacji skargowej właściciela nieruchomości w kontekście sporów na tle wykładni art. 101 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Znacznie mniej miejsca poświęca się natomiast równie istotnemu zagadnieniu dopuszczalności udziału uczestników na prawach strony w postępowaniu w sprawie skargi na miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Stanowi ono wycinek szerszego problemu ochrony interesu prawnego w postępowaniu sądowoadministracyjnym w sprawach skarg na uchwały organów jednostek samorządu terytorialnego.
EN
In order to provide a person with administrative court protection, it is necessary to have a connection between his situation and the norm of substantive or procedural law. On the background of judicial control of the local spatial development plan, which in the name of spatial order and sustainable development limits the ownership right to real estate, the key issue is the right of the real estate owner to protect his interests by initiating such control or participating in court proceedings initiated on the initiative of another entity. The doctrine most frequently raises the issue of the complainant’s legitimacy in the context of disputes on the interpretation of Article 101 (1) of the Act of 8 March 1990 on Municipal Self-Government. Much less attention is paid to the equally important issue of the admissibility of participation of participants with the rights of a party in the complaint procedure against a local spatial development plan. It is a part of a broader problem of protection of legal interest in administrative court proceedings in cases of complaints against resolutions of local government bodies.
Year
Volume
67
Issue
1
Physical description
Dates
published
2020
online
2020-05-21
Contributors
References
 • LITERATURA
 • Adamiak B., Pojęcie postępowania administracyjnego, [w:] Kodyfikacja postępowania administracyjnego. Na 50-lecie K.P.A., red. J. Niczyporuk, Lublin 2010.
 • Chełmoński A., Ciąg działań prawnych w gospodarce państwowej jako przedmiot badań – propozycja metodologiczna, „Acta Universitatis Wratislaviensis. Prawo” 1972, nr 163.
 • Chróścielewski W., Przedmiotowy i podmiotowy zakres ochrony udzielanej przez sądy administracyjne, [w:] Polskie sądownictwo administracyjne, red. Z. Kmieciak, Warszawa 2006.
 • Chróścielewski W., Strony i uczestnicy postępowania sądowoadministracyjnego, „Państwo i Prawo” 2004, z. 9.
 • Drachal J., Jagielski J., Cherka M., [w:] Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz, red. J. Hauser, M. Wierzbowski, Warszawa 2019.
 • Karciarz M., Kiełbus M., Pozycja uczestnika postępowania sądowoadministracyjnego w sprawie statusu RIPOK, „Przegląd Prawa Ochrony Środowiska” 2016, nr 2.
 • Kasznica S., Polskie prawo administracyjne. Pojęcia i instytucje zasadnicze, Poznań 1947.
 • Knysiak-Molczyk H., Legitymacja do wniesienia skargi kasacyjnej. Podmioty uprawnione do wniesienia skargi kasacyjnej, [w:] Skarga kasacyjna w postępowaniu sądowoadministracyjnym, LEX/el. 2010.
 • Niezgódka-Medek M., Komentarz do art. 33, [w:] B. Dauter, A. Kabat, M. Niezgódka-Medek, Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz, LEX/el. 2019.
 • Ostrowska A., Model sądowoadministracyjnej kontroli uchwał organów jednostek samorządu terytorialnego w kontekście niskiego pokrycia terytorium Polski miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego, [w:] Planowanie przestrzenne w miastach na prawach powiatu. Próba rozwiązania problemu, red. T. Mądry, E. Topolnicka, Poznań 2017.
 • Romańska M., Komentarz do art. 33, [w:] Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz, red. T. Woś, LEX/el. 2016.
 • Starościak J., Wprowadzenie do prawa administracyjnego europejskich państw socjalistycznych, Warszawa 1968.
 • Tarno J.P., Komentarz do art. 33, [w:] Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz, LEX/el. 2011.
 • Tarno J.P., Podmioty postępowania sądowoadministracyjnego, [w:] J.P. Tarno, E. Frankiewicz, M. Sieniuć, M. Szewczyk, J. Wyporska, Sądowa kontrola administracji, Warszawa 2006.
 • Woś T., Skarga gminy do NSA na rozstrzygnięcie organu nadzorczego – aspekty procesowe, „Państwo i Prawo” 1993, z. 7.
 • Zimmermann J., Polska jurysdykcja administracyjna, Warszawa 1996.
 • Zimmermann J., Prawo do sądu w prawie administracyjnym, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2006, nr 2.
 • AKTY PRAWNE
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 2020, poz. 256 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2019, poz. 506 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. 2019, poz. 900 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. 2019, poz. 2325 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2019, poz. 701 ze zm.).
 • ORZECZNICTWO
 • Postanowienie NSA z dnia 16 grudnia 2008 r., II OZ 1310/08, CBOSA.
 • Postanowienie NSA z dnia 2 lipca 2010 r., II OZ 623/10, CBOSA.
 • Postanowienie NSA z dnia 13 grudnia 2011 r., II OZ 1298/11, CBOSA.
 • Postanowienie NSA z dnia 27 marca 2012 r., II OZ 217/12, CBOSA.
 • Postanowienie NSA z dnia 28 marca 2012 r., II OZ 216/12, CBOSA.
 • Postanowienie NSA z dnia 16 października 2012 r., II OZ 903/12, CBOSA.
 • Postanowienie NSA z dnia 29 stycznia 2014 r., II OZ 64/14, CBOSA.
 • Postanowienie NSA z dnia 29 stycznia 2015 r., II OZ 52/15, CBOSA.
 • Postanowienie NSA z dnia 5 maja 2015 r., II OZ 349/15, CBOSA.
 • Postanowienie NSA z dnia 26 października 2016 r., II OZ 1886/16, CBOSA.
 • Wyrok NSA z dnia 10 maja 2006 r., I OSK 298/06, ONSAiWSA 2007, nr 2, poz. 34.
 • Wyrok NSA z dnia 9 czerwca 2017 r., II OSK 2597/15, CBOSA.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_g_2020_67_1_51-64
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.