PL EN


2020 | 67 | 1 |
Article title

Umowa urbanistyczna w procesie rewitalizacji – charakter prawny i konsekwencje prawne jej zawarcia

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
In the study, the author focused on the analysis of the legal aspects of an urban development contract and legal consequences of its conclusion. The urban development contract is one of the spatial planning and management tools applied to carry out effective urban regeneration of the most deprived urban areas. It is an agreement concluded between two parties under the civil law provisions and was introduced to the Polish legal framework as a voluntary and negotiable instrument. When an investor enters into the urban development contract with a municipality, he does not only undertake to execute building projects at his own cost and expense but also transfer, free of charge, the ownership of the additional infrastructure such as technical and social facilities or residential units to the municipality within the scope indicated in the local urban regeneration plan. Investors may also be obligated to construct premises other than residential units and transfer their ownership to the municipality. Such supplementary infrastructure may be used for cultural, social, educational or sports activities performed by entities operating in the area under regeneration whose main objective is not to make profit. The urban development contract must be concluded as a notarial deed under pain of its invalidity. The conclusion of the urban development contract is a prerequisite for the obtaining a building permit for the main construction project or its part.
PL
W niniejszym opracowaniu autor skupił się na analizie charakteru prawnego i konsekwencjach prawnych zawarcia umowy urbanistycznej. Umowa urbanistyczna jest jednym z instrumentów planowania i zagospodarowania przestrzennego w procesie rewitalizacji obszarów zdegradowanych. Należy do cywilnoprawnych, dwustronnych i niewładczych prawnych form działania administracji. Zawierając z gminą umowę urbanistyczną, inwestor zobowiązuje się do budowy na swój koszt i do nieodpłatnego przekazania na rzecz gminy inwestycji uzupełniających w postaci infrastruktury technicznej, społecznej lub lokali mieszkalnych – w zakresie wskazanym w miejscowym planie rewitalizacji. W ramach inwestycji uzupełniających możliwe jest również zobowiązanie inwestora do realizacji i do nieodpłatnego przekazania na rzecz gminy lokali innych niż mieszkalne, przeznaczonych na potrzeby działalności kulturalnej, społecznej, edukacyjnej lub sportowej, wykonywanej przez podmioty prowadzące działalność na obszarze rewitalizacji, których głównym celem nie jest osiągnięcie zysku. Umowa urbanistyczna jest zawierana pod rygorem nieważności w formie aktu notarialnego. Zawarcie umowy urbanistycznej stanowi warunek uzyskania pozwolenia na budowę dla inwestycji głównej lub jej części.
Year
Volume
67
Issue
1
Physical description
Dates
published
2020
online
2020-05-21
Contributors
References
 • LITERATURA
 • Boć J., Działalność konsensualna (dwustronna i wielostronna), [w:] System Prawa Administracyjnego, t. 5: Prawne formy działania administracji, red. R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel, Warszawa 2013.
 • Detterbeck S., Allgemeines Verwaltungsrecht mit Verwaltungsprozessrecht, München 2008.
 • Erbguth W., Guckelberger A., Allgemeines Verwaltungsrecht mit Verwaltungsprozessrecht und Staatshaftungsrecht, Baden-Baden 2018.
 • Maurer H., Waldhoff Ch., Allgemeines Verwaltungsrecht, München 2017.
 • Nowak M., [w:] M. Nowak, Z. Tokarzewska-Żarna, Ustawa krajobrazowa, rewitalizacyjna i metropolitalna. Komentarz do przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Warszawa 2016.
 • Ruczkowski P., Środki ochrony praw właścicielskich w procedurze uchwalania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, [w:] Przestrzeń i nieruchomości jako przedmiot prawa administracyjnego. Publiczne prawo rzeczowe, red. I. Niżnik-Dobosz, Warszawa 2012.
 • Stahl M., Ugody, porozumienia administracyjne, umowy publicznoprawne, publiczne, administracyjne, umowy cywilne, [w:] Prawo administracyjne. Pojęcia, instytucje, zasady w teorii i orzecznictwie, red. M. Stahl, Warszawa 2016.
 • Stober R., Rechtsformen der öffentliche Verwaltung, [w:] Verwaltungsrecht I, München 2017.
 • Szewczyk M., Akty planowania specjalistycznego, [w:] Z. Leoński, M. Szewczyk, M. Kruś, Prawo zagospodarowania przestrzeni, Warszawa 2019.
 • Umowy w administracji, red. J. Boć, L. Dziewięcka-Bokun, Wrocław 2008.
 • Wysocka E., Koziński J., Nowa sytuacja planowania przestrzennego, [w:] System studiów i planów zagospodarowania przestrzennego po reformie administracji państwa, red. E. Wysocka, Warszawa 2000.
 • Zimmermann J., Prawo administracyjne, Warszawa 2016.
 • Złakowski Ł., Komentarz do art. 37i, [w:] Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne. Komentarz, red. Z. Niewiadomski, Warszawa 2018.
 • AKTY PRAWNE
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. 2020, poz. 256).
 • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. 2019, poz. 1145).
 • Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2019, poz. 1186).
 • Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. 2020, poz. 65).
 • Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. 2020, poz. 293).
 • Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz.U. 2018, poz. 1474).
 • Ustawa z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych (t.j. Dz.U. 2019, poz. 933).
 • Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (t.j. Dz.U. 2018, poz. 1398).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_g_2020_67_1_85-97
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.