PL EN


2020 | 67 | 1 |
Article title

Obowiązki pracowników samorządowych zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych – zagadnienia węzłowe

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The obligations of local government employees, including local government employees employed in clerical positions, are mainly determined by the provisions of the Act on Self-Government Employees and the provisions of the Labour Code to an extent not regulated in the Act on Self-Government Employees. Among the basic duties of local government employees, the legislator mentions: care of performing public tasks and public funds, taking into account the public interest and individual interests of citizens. The consequence of a breach of duties by self-government employees may be their liability for maintenance of order, and in the event of a serious breach of basic duties by a self-government employee it may be the termination of the employment contract without notice due to the employee’s fault.
PL
Obowiązki pracowników samorządowych, w tym pracowników samorządowych zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych, określają głównie przepisy ustawy o pracownikach samorządowych oraz – w zakresie nieuregulowanym w ustawie o pracownikach samorządowych – przepisy Kodeksu pracy. Wśród podstawowych obowiązków pracowników samorządowych ustawodawca wymienia dbałość o wykonywanie zadań publicznych oraz o środki publiczne, z uwzględnieniem interesu publicznego i indywidualnych interesów obywateli. Konsekwencją naruszenia przez pracowników samorządowych obowiązków pracowniczych może być poniesienie przez nich odpowiedzialności porządkowej, a w przypadku ciężkiego naruszenia przez pracownika samorządowego podstawowych obowiązków pracowniczych – rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika.
Year
Volume
67
Issue
1
Physical description
Dates
published
2020
online
2020-05-21
Contributors
References
 • LITERATURA
 • Dolnicki B., Samorząd terytorialny, Warszawa 2016.
 • Góralczyk W. jr., Kierownictwo w prawie administracyjnym, LEX/el. 2016.
 • Hasło: polecenie, [w:] Słownik języka polskiego PWN, https://sjp.pwn.pl/szukaj/polecenie%20.html [dostęp: 18.10.2019].
 • Kryczka S., Odpowiedzialność porządkowa, „Służba Pracownicza” 2013, nr 10.
 • Liszcz T., Prawo pracy, Warszawa 2014.
 • Maciaszek P., Znaczenie zawarcia w rocie ślubowania niektórych funkcjonariuszy publicznych słów „Tak mi dopomóż Bóg” w prawie polskim i prawie kanonicznym, „Przegląd Sejmowy” 2018, nr 2.
 • Maniewska E., Komentarz do art. 100 Kodeksu pracy, [w:] K. Jaśkowski, E. Maniewska, Komentarz aktualizowany do Kodeksu pracy, LEX/el. 2018.
 • Perdeus W., Komentarz do art. 108 Kodeksu pracy, [w:] Kodeks pracy. Komentarz, red. K.W. Baran, LEX/el. 2018.
 • Pisarczyk Ł., Komentarz do art. 24 ustawy o pracownikach samorządowych, [w:] Prawo urzędnicze. Komentarz, red. K.W. Baran, LEX/el. 2014.
 • Pisarczyk Ł., Nowa ustawa o pracownikach samorządowych, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 2009, nr 3.
 • Płażek S., Komentarz do art. 31 ustawy o pracownikach samorządowych, [w:] Prawo urzędnicze. Komentarz, red. K.W. Baran, LEX/el. 2014.
 • Rycak A., Komentarz do art. 24 ustawy o pracownikach samorządowych, [w:] M.B. Rycak, A. Rycak, J. Stelina, Ustawa o pracownikach samorządowych. Komentarz, LEX/el. 2016.
 • Rycak A., Komentarz do art. 25 ustawy o pracownikach samorządowych, [w:] M.B. Rycak, A. Rycak, J. Stelina, Ustawa o pracownikach samorządowych. Komentarz, LEX/el. 2016.
 • Rzetecka-Gil A., Ustawa o pracownikach samorządowych. Komentarz, Warszawa 2009.
 • Sadowska B., Ślubowanie i służba przygotowawcza w samorządach, „Gazeta Samorządu i Administracji” 2016, nr 6.
 • Sierocka I., Odpowiedzialność porządkowa pracowników – od kodyfikacji do współczesności, „Studia Iuridica Lublinensia” 2015, nr 3, DOI: http://dx.doi.org/10.17951/sil.2015.24.3.209.
 • Stelina J., Okresowe oceny kwalifikacyjne pracowników samorządowych, „Samorząd Terytorialny” 2007, nr 7–8.
 • Szewc A., Szewc T., Komentarz do art. 24 ustawy o pracownikach samorządowych, [w:] Ustawa o pracownikach samorządowych. Komentarz, red. A. Szewc, Warszawa 2011.
 • Szewczyk H., Nawiązanie umownego stosunku pracy oraz ślubowanie pracownika samorządowego, LEX/el. 2011.
 • Tomaszewska M., Komentarz do art. 18 ustawy o pracownikach samorządowych, [w:] Prawo urzędnicze. Komentarz, red. K.W. Baran, LEX/el. 2014.
 • Ura E., Prawo urzędnicze, Warszawa 2011.
 • Wilczyńska A., Interes publiczny w prawie stanowionym i orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, „Przegląd Prawa Handlowego” 2009, nr 6.
 • Zatrudnienie w JST. Liczba urzędników rośnie najszybciej w samorządach, http://samorzad.pap.pl/depesze/wiadomosci_centralne/174335/Zatrudnienie-w-JST--Liczba-urzednikow-rosnie-najszybciej-w-samorzadach [dostęp: 19.10.2019].
 • Zuzankiewicz P., Komentarz do art. 22 ustawy o pracownikach samorządowych, [w:] W. Drobny, M. Mazuryk, P. Zuzankiewicz, Ustawa o pracownikach samorządowych. Komentarz, Warszawa 2010.
 • Zuzankiewicz P., Komentarz do art. 32 ustawy o pracownikach samorządowych, [w:] W. Drobny, M. Mazuryk, P. Zuzankiewicz, Ustawa o pracownikach samorządowych. Komentarz, Warszawa 2010.
 • AKTY PRAWNE
 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. 1997, nr 78, poz. 483 z późn. zm.).
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.U. 2018, poz. 936 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. 2018, poz. 2096 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. 2019, poz. 1040 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2019, poz. 506 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. 2019, poz. 511).
 • Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz.U. 2019, poz. 512).
 • Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz.U. 2019, poz. 1285).
 • Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. 2019, poz. 1282).
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. 2019, poz. 869 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (t.j. Dz.U. 2019, poz. 742).
 • ORZECZNICTWO
 • Postanowienie NSA w Warszawie z dnia 28 marca 2018 r., OSK 690/18, niepubl.
 • Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Mazowieckiego z dnia 29 września 2010 r., LEX.O.LP.0911-22/10, Dz.Urz. Woj. Mazow. 2010, nr 211, poz. 7090.
 • Wyrok SN z dnia 26 lipca 1979 r., I PR 64/79, OSN Izba Cywilna 1980, nr 1–2, poz. 17.
 • Wyrok SN z dnia 10 lutego 2006 r., I PK 157/05, MPP 2006, nr 11, poz. 597.
 • Wyrok SN z dnia 7 marca 2012 r., II PK 155/11, OSN Izba Pracy 2013, nr 3–4, poz. 31.
 • Wyrok SN z dnia 25 listopada 2014 r., I PK 98/14, OSN Izba Pracy 2016, nr 6, poz. 67.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_g_2020_67_1_9-22
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.