PL EN


2020 | 67 | 1 |
Article title

Finansowe aspekty prowadzenia działalności w zakresie zakładów wzajemnych

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
This study was devoted to the analysis of the conditions for the organization of mutual bets, regulations on the basis of which the activity in this area is carried out and the rules of their taxation with gambling tax. Undoubtedly mutual betting, being a type of gambling must be subject to strict regulations and in some cases restrictions. The reason for these restrictions is the fact that gambling brings threats, in particular, addiction to games. The answer to the danger of addiction is the introduction of a number of barriers and financial restrictions for the activities related to the organization of mutual bets. At the same time, one should be aware that the introduction of regulation of any sphere of economic activity must be in accordance with European Union regulations regarding freedoms, e.g. in the area of the flow of services. Therefore, it is important to analyze the financial aspects related to mutual betting and to assess it from the point of view of the jurisprudence of the Court of Justice of the European Union.
PL
Niniejsze opracowanie zostało poświęcone analizie warunków urządzania zakładów wzajemnych – regulacji, na podstawie których prowadzona jest działalność w tym zakresie oraz zasad ich opodatkowania podatkiem od gier hazardowych. Niewątpliwie zakłady wzajemne, stanowiąc rodzaj hazardu, muszą podlegać ścisłym regulacjom oraz – w niektórych przypadkach – ograniczeniom. Powodem tych ograniczeń jest fakt, że hazard niesie za sobą zagrożenia, w tym w szczególności uzależnienie od gier. Odpowiedzią na niebezpieczeństwo uzależnienia jest wprowadzanie szeregu barier i restrykcji finansowych dla działalności związanej z organizowaniem zakładów wzajemnych. Jednocześnie należy mieć świadomość, że wprowadzenie reglamentacji jakiejkolwiek sfery działalności gospodarczej musi pozostawać w zgodzie z regulacjami Unii Europejskiej dotyczącymi swobód np. w zakresie przepływu usług. Istotna jest zatem analiza finansowych aspektów związanych z zakładami wzajemnymi oraz poddanie jej ocenie z punktu widzenia orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.
Year
Volume
67
Issue
1
Physical description
Dates
published
2020
online
2020-05-21
Contributors
References
 • LITERATURA
 • Analiza usług w zakresie gier hazardowych na rynku wewnętrznym Unii Europejskiej przygotowana na potrzeby Komisji Europejskiej przez Szwajcarski Instytut Prawa Porównawczego (Swiss Institute of Comparative Law – SICL), Badanie sytuacji prawnej (Legal study), Lozanna, 14 czerwca 2006.
 • Bik M., Kamionowski R., Obrępalski D., Ryszard K., Gry hazardowe. Komentarz do ustawy o grach hazardowych, Warszawa 2013.
 • Bojarski M., Glosa do uchwały SN z 16 lutego 1994 r., I KZP 39/94, „Wojskowy Przegląd Prawniczy” 1994, nr 3–4.
 • Bojarski M., Radecki W., Kodeks wykroczeń. Komentarz, Warszawa 1998.
 • Dzik B., Hazard, [w:] Psychologia ekonomiczna, red. T. Tyszka, Gdańsk 2004.
 • Griffiths M., Gry i hazard. Uzależnienia dzieci w okresie dorastania, Gdańsk 2004.
 • Niewiadomska I., Brzezińska M., Lelonek B., Hazard, Lublin 2005.
 • Skowronek G., Analiza pojęć „reklama” i „promocja” gier hazardowych, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2015, nr 4.
 • Skowronek G., Charakter prawny dokumentu potwierdzającego udział w grze hazardowej, [w:] Ewolucja instytucji polskiego prawa papierów wartościowych. W 80-lecie Prawa wekslowego z dnia 28 kwietnia 1936 r., red. J. Mojak, J. Widło, A. Żywicka, Lublin 2016.
 • Skowronek G., Konsekwencje prawne umożliwienia udziału w grze hazardowej osobie, która nie ukończyła 18. roku życia, [w:] Na styku prawa karnego i prawa o wykroczeniach. Zagadnienia materialnoprawne oraz procesowe. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Markowi Bojarskiemu, red. J. Sawicki, K. Łucarz, Wrocław 2016.
 • Skowronek G., Prawne aspekty hazardu, Wrocław 2012.
 • Słownik języka polskiego, red. M. Szymczak, t. 1, Warszawa 1982.
 • Uzasadnienie rządowego projektu ustawy o grach hazardowych, Druk Sejmowy nr 2481, Warszawa 2009.
 • AKTY PRAWNE
 • Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, wersja skonsolidowana Traktatu o Unii Europejskiej i Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej z dnia 30 marca 2010 r. uwzględniająca zmiany wprowadzone Traktatem lizbońskim (Dz.Urz. UE C 83/01).
 • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. 2018, poz. 1025 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 29 lipca 1992 r. o grach i zakładach wzajemnych (t.j. Dz.U. 2004, poz. 27 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 10 września 1999 r. – Kodeks karny skarbowy (t.j. 2018, poz. 1958 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz.U. 2018, poz. 165 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (t.j. Dz.U. 2018, poz. 412 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 15 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o grach hazardowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2017, poz. 88).
 • ORZECZNICTWO
 • Wyrok z dnia 24 marca 1994 r. Her Majesty’s Customs and Excise przeciwko Gerhart Schindler i Jörg Schindler, C-275/92, LexPolonica nr 388442.
 • Wyrok z dnia 21 października 1999 r. Questore di Verona przeciwko Diego Zenatti, C-67/98, LexPolonica nr 376551.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_g_2020_67_1_99-113
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.