PL EN


2013 | 47 | 1 |
Article title

Kierunki i zakres stosowania partnerstwa publiczno -prywatnego w Polsce

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Brak abstraktu w języku polskim
EN
This article gives a description of the significance of public -private partnership (PPP) in Poland both across sectors and partners involved in this type of projects. In this context, Author is also interested in the evolution of PPP in Poland, in particular from 2009 (after coming into force of the new regulations) and during recent financial crisis. PPP market in Poland is relatively young and conditioned by changes in the legal, economic, and political scene. Between 2009 and 2011 most PPP contracts were announced by the authorities of cities and municipalities. They concerned sport and recreation sector, urban infrastructure and health sector, while there are needs for transport investments, municipal construction, revitalization, waste management, education or energetics. PPP can present a number of advantages (provide additional capital, management and skills, improve efficiency and quality of services, share of risks), therefore the European Commission promotes combining PPP with EU fundsin new financial perspective to diversify sources of financing for development.
Year
Volume
47
Issue
1
Physical description
Dates
published
2013
online
2015-07-23
Contributors
References
 • 1. Brzozowska K., Partnerstwo publiczno -prywatne. Przesłanki, możliwości, bariery, CeDeWu.pl Wydawnictwa Fachowe, Warszawa 2008.
 • 2. Guidebook on promoting good governance in public -private partnership, United Nations Economic Commission for Europe, New York–Geneva 2007.
 • 3. Herbst I., PPP w praktyce, „Biuletyn Partnerstwa Publiczno -Prywatnego” 2012, nr 2, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2012.
 • 4. Kappeler A., Nemoz M., Public -Private Partnership in Europe – before and during the recent financial crisis, “Economic and Financial Report” 2010/4, European Investment Bank, July 2010.
 • 5. Kostrowicka I., Landau Z., Tomaszewski J., Historia gospodarcza Polski XIX i XX wieku, Książka i Wiedza, Warszawa 1984.
 • 6. Moszoro M., Partnerstwo publiczno -prywatne w sferze użyteczności publicznej, Oficyna Wolters Kluwer Business, Warszawa 2010.
 • 7. Partnerstwo publiczno -prywatne. Poradnik, Urząd Zamówień Publicznych, Warszawa 2010.
 • 8. Partnerstwo publiczno -prywatne w praktyce. Przemyśl, przygotuj, przeprowadź, praca zbiorowa, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2009.
 • 9. Rynek PPP w Polsce 2011, raport Investment Support na temat rynku partnerstwa publiczno--prywatnego i koncesji w 2011 r., Warszawa 2012.
 • 10. Walker C., Smith A., Privatized infrastructure: the build opera transfer approach, Thomas Telford Publ., London 1995.
 • 11. Zychowicz E., Własne i pożyczone, „Rzeczpospolita” nr 178 z dnia 1.08.2000 r.
 • 12. Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno--Społecznego i Komitetu Regionów – wspieranie inwestycji publiczno -prywatnych krokiem
 • w kierunku naprawy gospodarki i długoterminowej zmiany strukturalnej: zwiększenie znaczenia partnerstw publiczno -prywatnych, KOM/ 2009/615 – wersja ostateczna, Bruksela dnia 19.11.2009.
 • 13. Komunikat wyjaśniający Komisji w sprawie stosowania prawa wspólnotowego dotyczącego zamówień publicznych i koncesji w odniesieniu do zinstytucjonalizowanego PPP (ZPPP), COM
 • (2007) 6661, Bruksela 2008.
 • 14. Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno -Społecznego w sprawie roli EBI w partnerstwie publiczno -prywatnym (PPP) i wpływu PPP na wzrost, Dz. Urz. UE C 234, 22/09/2005.
 • 15. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej, Dz. U. 2011, nr 45, poz. 236.
 • 16. Ustawa z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Dz. U. 2010, nr 113, poz. 759.
 • 17. Ustawa z dnia 17 listopada 2004 r. o autostradach płatnych i Krajowym Funduszu Drogowym, Dz. U. 2004, nr 256, poz. 2571.
 • 18. Ustawa z 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno -prywatnym, Dz. U. 2010, nr 106, poz. 675.
 • 19. Ustawa z 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi, Dz. U. nr 19, poz. 101.
 • 20. Wytyczne Komisji Europejskiej dotyczące udanego partnerstwa publiczno -prywatnego, Bruksela
 • 2003.
 • 21. Zielona księga w sprawie partnerstwa publiczno -prywatnego i prawa wspólnotowego w zakresie zamówień publicznych i koncesji, COM (2004) 327, Bruksela 2004.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_h_2013_47_1_189
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.