PL EN


2013 | 47 | 2 |
Article title

Przesłanki wprowadzania polityki zarządzania wiekiem w polskich przedsiębiorstwach

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł nie zawiera abstraktu w języku polskim
EN
The aim of the work is to show reasons for implementing the concept of age management in enterprises.Four reasons that serve as conditions for human resources to include age management policies have beenanalysed. They are:1. demographic changes (ageing workforce),2. adjustment of the enterprise policy to the state policy in reference to employment,3. keeping a  particular level of competence in organisations,4. benefits stemming from diversity.
Year
Volume
47
Issue
2
Physical description
Dates
published
2013
online
2015-07-23
Contributors
author
References
 • Adamiec J., Polityka przedłużania aktywności zawodowej osób starszych, Studia BAS 2012, nr 2 (30).
 • Branka M., Zarządzanie różnorodnością – dlaczego jest takie ważne, http://www.idea- zmiany.pl/korzysci-z-roznorodnosci.
 • http://wiadomosci.onet.pl/ciekawostki/dokad-zmierza-generacja-y,1,3630670,wiadomosc.html.
 • http://wyborcza.pl/1,111537,10808651,Iks__igrek__zet__czyli_generacje_vs__technologie.html.
 • Jamka B., Zarządzanie wiekiem 50+ jako wyzwanie współczesnych przedsiębiorstw, [w:] B. Jamka, S.   Konarski
 • (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi a  zdolności adaptacyjne przedsiębiorstw. Trudne obszary, Szkoła Główna Handlowa w  Warszawie, Warszawa 2009.
 • Kaczmarek P., Krajnik A., Morawska-Witkowska A., Remisko B.R., Wolsa M., Firma = różnorodność. Zrozumienie, poszanowanie, zarządzanie, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Warszawa 2009.
 • Lisowska E. (red.), Gender Index: Monitorowanie równości kobiet i  mężczyzn w  miejscu pracy, EQUAL, UNDP, Warszawa 2007.
 • Munnell A.H., Sass S., Working Longer. The Solution to the Retirement Income Challenge, Brookings Institution
 • Press, Washington, D.C., 2008, [w:] H. Sobocka-Szczapa, I. Poliwczak (red.), Diagnoza sytuacji osób w  wieku 45+ na rynku pracy w  Polsce i  wybranych krajach Unii Europejskiej. Aspekt ekonomiczny, IPSS, Warszawa, Łódź 2011, http://www.ipiss.com.pl/wp-content/uploads/downloads/2012/11/diagnoza_sytuacji_osob_45_ss_aktualny.pdf.
 • Prognoza ludności na lata 2008–2035, GUS, Warszawa 2008.
 • Rawłuszko M., Polityka równych szans a  zarządzanie różnorodnością, [w:] E. Bem (red), Przewodnik dobrych praktyk. Firma równych szans, Gender Index, UNDP, EQUAL, Warszawa 2007.
 • Roberson Q.M., Disentangling the Meaning of Diversity and Inclusion, Ithaca NY, CAHRS, Cornell University,
 • 2004, za: A. Woźniakowski, Globalizacja – różnorodność – zarządzanie talentami, [w:] S. Borkowska (red.), Zarządzanie talentami, IPSS, Warszawa 2005.
 • Sieńkowska E., Pokolenie Y – śmierć tradycyjnej reklamy?, „Marketing w  Praktyce”, 2009, maj.
 • Sobocka-Szczapa H., Poliwczak I. (red.), Diagnoza sytuacji osób w  wieku 45+ na rynku pracy w  Polsce i  wybranych krajach Unii Europejskiej. Aspekt ekonomiczny, IPSS, Warszawa, Łódź 2011, http://www.ipiss.com.pl/wp-content/uploads/downloads/2012/11/diagnoza_sytuacji_osob_45_ss_aktualny.pdf.
 • Stein D., Rocco T.S., Goldenetz K.A., Age and the university workplace: a  case study of remaining, retiring or returning older workers’, “Human Resource Development Quarterly” 2000, 11/1.
 • Stoney C., Roberts, M. (2003), The Case for Older Workers at Tesco: An Examination of Attitudes, Assumptions
 • and Attributes. Working Paper 53, Canada: Carleton University School of Public Policy and Administration, [w:] Ch. Coupland, S. Tempest, Ch. Barnatt, What are the implications of the new UK age discrimination legislation for research and practice?, “Human Resource Management Journal” 2008, vol. 18, no 4.
 • Szukalski P., Aktywność zawodowa i  plany związane z  wiekiem przejścia na emeryturę, [w:] P. Szukalski (red.), To idzie starość. Postawy osób w  wieku przedemerytalnym. Raport z  badań, Instytut Spraw Publicznych,
 • Warszawa 2008.
 • Szymańczak J., Starzenie się polskiego społeczeństwa – wybrane aspekty demograficzne, Studia BAS 2012, nr 2 (30).
 • Tempest S., Intergenerational learning: a  reciprocal knowledge development process that challenges the language of learning’, “Management Learning” 2003, 34/2.
 • Ustawa z  11 maja 2012 r. o  zmianie ustawy o  emeryturach i  rentach z  Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. nr 0, poz. 637).
 • Walczak W., Zarządzanie różnorodnością jako podstawa budowania potencjału kapitału ludzkiego organizacji,
 • „e-mentor” 2011, nr 3 (40), http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/40/id/840.
 • Waligórski M., Nowak L., Prognoza ludności Polski na lata 2008–2035, GUS, Warszawa 2008.
 • Wziątek-Staśko A., Diversity management. Narzędzie skutecznego motywowania pracowników, Difin, Warszawa 2012.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_h_2013_47_2_103
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.