PL EN


2013 | 47 | 2 |
Article title

Kapitał migracyjny jako strategiczny zasób rozwoju regionalnego Ukrainy

Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The role of migrant workers’ income for the socio-economic development of Ukraine is defined. The basic problems of legalization and using of migrant workers’ income are determined. The current state measures to improve the efficiency of migrant workers’ income and their investment in the economy of the country are analyzed. On the basis of sociological questionnaire the structure-target distribution of migrant workers’ financial help for improving housing conditions and welfare level, for acquiring education, for purchasing goods and services was analyzed. Our attention is focused on the low share of migrant workers’ income for the use of doing business; the main measures for their encouraging to invest in regional economics are suggested.
PL
W pracy ukazano wpływ dochodów pracowników migrujących na społeczno-ekonomiczny rozwój Ukrainy. Określono podstawowe zagadnienia legalizacji oraz zagospodarowania dochodów pracowników migrujących. Przeanalizowano obecny stan środków mających służyć poprawie efektywności dochodów pracowników migrujących oraz ich wkładu w gospodarkę. Na podstawie kwestionariusza socjologicznego poddano analizie strukturę i cel pomocy finansowej przeznaczonej na poprawę warunków i poziomu życia, zdobywanie wykształcenia i nabywanie towarów i usług.Skoncentrowano się na niskim udziale dochodów migrujących w tworzeniu biznesu; zaproponowano główne sposoby zachęcania pracowników do inwestowania w gospodarkę regionalną.
Year
Volume
47
Issue
2
Physical description
Dates
published
2013
online
2015-07-23
Contributors
References
  • Varetska A. (2005), Socio-economic background of labor migration in Ukraine, in: Elena Varetska. “Ukraine: Aspects of Labor”. № 5. pp. 34–39.
  • Haidutskyi A. (2007), Migration capital in Ukraine: hidden reality, in: A.   Haydutskyy “Mirror Week” № 15.
  • Gerasimenko G. (2006), Gender aspects of labor migration of the population of Ukraine, “Demography and Social Economy” № 1. pp. 46–54.
  • National Strategy for Regional Development to 2015: Legislation of Ukraine [electronic resource]. Mode of access: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi.
  • Levtsun O. External labor migration in Ukraine as a  demographic problem, in: Alexander Levtsun: Dialog [electronic resource], in: Mode of access: http://dialogs.org.ua/project_ua_full.php?m_id=4040.
  • Pyrozhkov S. (2004), Demographic factors in the global strategy of Ukraine, in: S. Pyrozhkov “Demography and Social Economy”. № 1–2. pp. 5–20.
  • On recommendations of parliamentary hearings “Condition and problems of legal and social status of the modern Ukrainian labor migration”: Resolution of the Verkhovna Rada of Ukraine of 21.10.2004, № 2098-IV: Legislation of Ukraine [electronic resource]. Mode of access: http://zakon.rada. gov.ua / cgi-bin / laws / main.cgi? nreg = 2098-15.
  • On explaining the peculiarities of application of certain provisions of the decree of President of Ukraine on July 3, 1998 № 727 for individuals who conduct business outside Ukraine in the global financial crisis: Cabinet of Ministers of Ukraine dated March 5, 2009 № 236 [electronic resource]. Mode of access: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=236-2009-% EF.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_h_2013_47_2_27
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.