PL EN


2013 | 47 | 3 |
Article title

Finansowanie prorozwojowych inwestycji samorządowych na przykładzie gmin nadmorskich województwa zachodniopomorskiego

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł nie zawiera abstraktu w języku polskim
EN
The paper presents the most common types of investments stimulating local self-government development. It shows the main sources of investment finance, which could have been used by local authorities. As well as the way of channel the European Funds, by using the maritime communes of West Pomerania Province as an example.
Year
Volume
47
Issue
3
Physical description
Dates
published
2013
online
2015-07-23
References
 • Bończak-Kucharczyk E., Herbst K., Chmura K., Jak władze lokalne mogą wspierać przedsiębiorczość, Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, Polska Fundacja Promocji Małych i  Średnich Przedsiębiorstw, Warszawa 1998.
 • Brzozowska K., Finansowanie inwestycji infrastrukturalnych przez kapitał prywatny na zasadach project finance, CeDeWu, Warszawa 2005.
 • Brzozowska K., Kapitał prywatny w  finansowaniu projektów infrastruktury gospodarczej na zasadach project finance, Rozprawy i  Studia 220, Wyd. Akademii Rolniczej w  Szczecinie, Szczecin 2003.
 • Denczew S., Systemowe ujęcie sektorów inżynieryjnych gospodarki komunalnej, „Przegląd Komunalny” 2005, nr 1.
 • Dylewski M., Filipiak B., Gorzałczyńska-Koczkodaj M., Analiza finansowa w  jednostkach samorządu terytorialnego, Municipium, Warszawa 2004.
 • Dylewski M., Filipiak B., Gorzałczyńska-Koczkodaj M., Finanse samorządowe. Narzędzia, decyzje, procesy, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2006.
 • Dziemianowicz W., Jałowiecki B., Polityka miejska a  inwestycje zagraniczne w  polskich metropoliach, Wyd. Naukowe Scholar, Warszawa 2004.
 • Dziemianowicz W., Mackiewicz M., Malinowska E., Misiąg W., Tomalak M., Wspieranie przedsiębiorczości przez samorząd terytorialny, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2001.
 • European Commission Regional Policy 2011. The Funds, http://ec.europa.eu/regional_policy/thefunds/index_en.cfm (05.2013).
 • Filipiak B., Finansowanie rozwoju infrastruktury na przykładzie miasta Szczecin, [w:] Współczesne problemy finansów i  gospodarki jednostek samorządu terytorialnego, S. Kańduła (red.), Wyd. AE w  Poznaniu, Poznań 2008.
 • Filipiak B., Strategie finansowe jednostek samorządu terytorialnego, PWE, Warszawa 2008.
 • Filipiak B., Kogut M., Szewczuk A., Zioło M., Rozwój lokalny i  regionalny. Uwarunkowania, finanse, procedury, Szczecin 2005.
 • Gołda M., Leasing, Difin, Warszawa 2002.
 • Gramlich E.M., Infrastructure Investment: A  Review Essay, “Journal of Economic Literature” 1994, vol. 3.
 • Hajdys D., Doświadczenia jednostek samorządu terytorialnego w  realizacji inwestycji z  prywatnymi inwestorami, Zeszyty Naukowe nr 620, Ekonomiczne Problemy Usług nr 61, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2010.
 • Jarosiński K., Finansowanie inwestycji komunalnych w  Polsce w  warunkach samorządności lokalnej, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2003.
 • Jastrzębska M., Polityka inwestycyjna jednostek samorządu terytorialnego, „Samorząd Terytorialny” 2005, nr 9.
 • Kapusta F., Infrastruktura jako czynnik aktywizacji gminy, „Wiadomości Statystyczne” 2004, nr 6.
 • Korenik D., Usługi finansowe dla gmin, Wyd. Wyższej Szkoły Zarządzania i  Finansów we Wrocławiu, Wrocław 2003.
 • Koszyk-Białobrzeska R., Szybicka M., Finansowe instrumenty oddziaływania gmin na rozwój lokalny, „Samorząd Terytorialny” 2005, nr 5.
 • Lubińska T., Franek S., Będzieszak M., Potencjał dochodowy samorządu w  Polsce. Na tle zmian Ustawy o  dochodach jednostek samorządu terytorialnego, Difin, Warszawa 2007.
 • Mackiewicz M., Malinowska-Misiąg E., Misiąg W., Tomalak M., Budżet i  finanse 2008. Poradnik dla samorządowców, Municipium, Warszawa 2008.
 • Misterek W., Zewnętrzne źródła finansowania działalności inwestycyjnej jednostek samorządu terytorialnego, Wyd. Difin, Warszawa 2008.
 • Rolewicz J., Ekonomiczne instrumenty stymulowania przedsiębiorczości w  małych miastach Polsce po roku 1990, Wyd. AE w  Poznaniu, Poznań 1999.
 • Szewczuk A., Zioło M., Zarys ekonomiki sektora publicznego, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2008.
 • Ustawa z  dnia 23 kwietnia 1964  r. Kodeks cywilny (Dz. U. z  1964  r. Nr 16, poz. 93 z  późn. zm.).
 • Ustawa z  dnia 8 marca 1990  r. o  samorządzie gminnym (Dz. U. z  2001  r. Nr 142, poz. 1591).
 • Węcławski J., Venture Capital. Nowy instrument finansowania przedsiębiorstw, [w:] Finanse przedsiębiorstwa, P. Karpuś (red.), Wyd. UMCS, Lublin 1997.
 • Zagożdżon B., Partnerstwo publiczno-prywatne jako zalecany przez UE system finansowania inwestycji, „Samorząd Terytorialny” 2004, nr 9.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_h_2013_47_3_197
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.