PL EN


2013 | 47 | 3 |
Article title

Institutional Protection Scheme w  sektorze banków spółdzielczych w  Polsce - modelowe rozwiązania

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł nie zawiera abstraktu w języku polskim
EN
The purpose of this article is to review both current and newly admitted principles of creating IPS contained in the regulations of the European Union, and to validate the effects of their use in the Polish cooperative banks. According to the author IPS systems should be set up in Poland on the basis of the existing affiliations of cooperative banks with strengthening the role of affiliating banks and entrusting them with the functions of the effective center of management of the entire affiliation. Conversion of existing affiliations in the IPS will not only enable the practical realization of the idea of self-help, but also help with achieving measurable business and regulatory benefits. The most important benefit will be reduction of capital requirements and increase of ability to meet the new short-term liquidity standard.
Year
Volume
47
Issue
3
Physical description
Dates
published
2013
online
2015-07-23
Contributors
author
References
  • Basel III: The Liquidity Coverage Ratio and liquidity risk monitoring tools, Basel Committee on Banking Supervision, Basel, January 2013.
  • Capital and liquidity reform package. Annex, Basel Committee on Banking Supervision, Basel, 26 July 2010.
  • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i  Rady z  dnia 14 czerwca 2006  r. (2006/48/WE) w  sprawie podejmowania i  prowadzenia działalności przez instytucje kredytowe (wersja przeredagowana) (Official Journal Nr L 177 z  30 VI 2006  r.).
  • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i  Rady z  dnia 14 czerwca 2006  r. (2006/49/WE) w  sprawie adekwatności kapitałowej firm inwestycyjnych i  instytucji kredytowych (wersja przeredagowana) (Official Journal Nr L 177 z  30 VI 2006  r.).
  • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i  Rady z  dnia 26 czerwca 2013  r. (2013/36/UE) w  sprawie warunków dopuszczenia instytucji kredytowych do działalności oraz nadzoru ostrożnościowego nad instytucjami kredytowymi i  firmami inwestycyjnymi, zmieniająca dyrektywę 2002/87/WE i  uchylająca dyrektywy 2006/48/WE oraz 2006/49/WE (Official Journal Nr L 176 z  27 VI 2013  r.).
  • International framework for liquidity risk measurement, standards and monitoring, Consultative Document, Basel Committee on Banking Supervision, Basel, December 2009.
  • Kwaśniak W., Pożądane kierunki zmian modelu funkcjonowania bankowości spółdzielczej, Komisja
  • Nadzoru Finansowego, Warszawa, 17 września 2012.
  • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i  Rady z  dnia 26 czerwca 2013  r. (575/2013) w  sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i  firm inwestycyjnych, zmieniające rozporządzenie (UE) nr 648/2012 (Official Journal Nr L 176 z  27 VI 2013  r.).
  • Zaleska M., Wyzwania i  szanse w  bankowości w  Polsce w  2012  r., Narodowy Bank Polski, Warszawa, 12 marca 2012.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_h_2013_47_3_283
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.