PL EN


2013 | 47 | 3 |
Article title

Nadzór i regulacja rynku pozagiełdowych instrumentów pochodnych w  Europie - działania pokryzysowe

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł nie zawiera abstraktu w języku polskim
EN
The financial crisis has demonstrated that OTC derivatives increase uncertainty in times of market stress and pose risks to financial stability. The main purpose of the EMIR regulation is to reduce these risks and improve the transparency of derivative contracts. The main obligations are: central clearing for certain classes of OTC derivatives, application of risk mitigation techniques for non-centrally cleared OTC derivatives and reporting to trade repositories.
Year
Volume
47
Issue
3
Physical description
Dates
published
2013
online
2015-07-23
Contributors
author
References
 • Informacja Komisji Nadzoru Finansowego w  sprawie terminu rozpoczęcia stosowania przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i  Rady (UE) nr 648/2012 z  dnia 4 lipca 2012 (EMIR) przez strony kontraktów pochodnych zawartych poza rynkiem regulowanym.
 • Informacja Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego z  dnia 22 marca 2013  r. do banków, przypominająca o  obowiązkach wynikających z  EMIR.
 • Jak powinien wyglądać nowy ład finansowy?, Raport Europejskiego Forum Nowych Idei, 28  września 2012  r.
 • Nowe usługi KDPW i  KDPW_CCP dla rynku międzybankowego, informacja prasowa KDPW z  dnia 20 grudnia 2012  r.
 • Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 148/2013 z  dnia 19 grudnia 2012  r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i  Rady (UE) nr 648/2012 w  sprawie instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, kontrahentów centralnych
 • i  repozytoriów transakcji w  odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych określających minimalny poziom szczegółowości informacji podlegających zgłoszeniu repozytoriom transakcji (Dziennik Urzędowy UE L 52/1 z  23.2.2013).
 • Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 149/2013 z  dnia 19 grudnia 2012  r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i  Rady (UE) nr 648/2012 w  odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących pośrednich uzgodnień rozliczeniowych, obowiązku rozliczania, rejestru publicznego, dostępu do systemu obrotu, kontrahentów niefinansowych, technik ograniczania ryzyka związanego z  kontraktami pochodnymi będącymi przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, które nie są rozliczane przez kontrahenta centralnego (Dziennik Urzędowy UE L 52/11 z  23.2.2013).
 • Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 150/2013 z  dnia 19 grudnia 2012  r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i  Rady (UE) nr 648/2012 w  sprawie instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, kontrahentów centralnych
 • i  repozytoriów transakcji w  odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych określających szczegóły dotyczące wniosku o  rejestrację jako repozytorium transakcji (Dziennik Urzędowy UE L 52/25 z  23.2.2013).
 • Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 151/2013 z  dnia 19 grudnia 2012  r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i  Rady (UE) nr 648/2012 w  sprawie instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, kontrahentów centralnych
 • i  repozytoriów transakcji w  odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych określających dane, które mają być publikowane i  udostępniane przez repozytoria transakcji, a  także standardy operacyjne dotyczące agregowania i  porównywania danych oraz dostępu do tych danych (Dziennik Urzędowy UE L 52/33 z  23.2.2013).
 • Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 152/2013 z  dnia 19 grudnia 2012  r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i  Rady (UE) nr 648/2012 w  odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących wymogów kapitałowych obowiązujących partnerów centralnych (Dziennik Urzędowy UE L 52/37 z  23.2.2013).
 • Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 153/2013 z  dnia 19 grudnia 2012  r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i  Rady (UE) nr 648/2012 odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących wymogów obowiązujących kontrahentów centralnych
 • (Dziennik Urzędowy UE L 52/41 z  23.2.2013).
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i  Rady (UE) nr 648/2012 z  dnia 4 lipca 2012  r. w  sprawie instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, kontrahentów centralnych i  repozytoriów transakcji (Dziennik Urzędowy UE L 201 z  27.7.2012).
 • Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1247/2012 z  dnia 19 grudnia 2012  r. ustanawiające wykonawcze standardy techniczne w  odniesieniu do formatu i  częstotliwości dokonywania zgłoszeń dotyczących transakcji do repozytoriów transakcji (Dziennik Urzędowy UE L 352/20 z  21.12.2012).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_h_2013_47_3_613
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.