PL EN


2013 | 47 | 4 |
Article title

Zmiany priorytetów rozwoju gospodarczego na etapie transformacji do gospodarki innowacyjnej

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The scientific views on the objectives of modern human development have been presented. Human development of Ukraine and world countries has been discussed. The dynamics of the Human Development Index and the interdependence of its components based on the example of Ukrainian regions and world countries has been analyzed. The dependence of the Human Development Index mainly on its social component has been revealed by modeling. The necessity to change the priorities of human development in Ukraine at the stage of transformation into an innovative economy in favor of intensive social development and improving the quality of human capital has been proved.
PL
W pracy zaprezentowano poglądy naukowe na temat celów współczesnego rozwoju człowieka. Na ich podstawie przeanalizowano rozwój Ukrainy na tle wybranych krajów. Szczegółowej analizie poddano wartość wskaźnika HDI i  współzależności jej elementów w  poszczególnych regionach Ukrainy oraz wybranych krajach. Zależność Human Development Index, głównie od jego składnika społecznego, została udowodniona w  zastosowanym modelu. Badania wykazały potrzebę zmiany priorytetów rozwoju na Ukrainie w  okresie transformacji do gospodarki innowacyjnej na rzecz intensywnego rozwoju społecznego i  poprawy jakości kapitału ludzkiego.
Year
Volume
47
Issue
4
Physical description
Dates
published
2013
online
2015-07-23
Contributors
author
References
 • Shultz T., Human Capital in the International Encyclopedia of the Social Sciences, N.Y., 1968, vol. 6.
 • Becker G.S., Human Capital: a  theoretical and empirical analysis, with special reference to education, 2d ed. National Bureau of Economic Research: distributed by Columbia University Press: New York, 1975.
 • Lewis А., http://dic.academic.ru/dic.nsf/es/33003/
 • Sen А., Development as Freedom, Transl. from Eng. and edit. by N.R. Nureeva. Liber. Missiya: M., 2004, 430 p.
 • Human Development Report 1990, Concept and measurement of human development. http://hdr.undp.org/en/reports/global/hdr1990 /chapters/
 • Human Development. http://oon-rozvytok.com.ua/human_development/
 • Grishnova О.А., Human Development: Manual, KNEU: K., 2006, 308 p.
 • Antonyuk V.P., Amosha O.I., Meltser L.G. and oth., Human Capital of Ukrainian regions in the context of innovative development: monograph, NAC Ukraine, Ins-t of Industrial Economy, Donetsk, 2011, 308 p.
 • Antonyuk V.P., Formation and use of human capital in Ukraine: social-economic assessment and providing of development: monograph, NAC Ukraine, Ins-t of Industrial Economy, Donetsk, 2007, 348 p.
 • Human Development Report 2011, Sustainability and Equity: A  Better Future for All, Transl. from English, UNDP. Publishing House “All the World”, Moscow, 2011, 188 p.
 • Human Development Report 2010. The Real Wealth of Nations: Pathways to Human Development. Transl. from English. UNDP. Publishing House of the “Ves mir”, Moscow, 2010, 244 p.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_h_2013_47_4_113
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.