PL EN


2013 | 47 | 4 |
Article title

Prowadzenie ewidencji pozabilansowej w rachunkowości ukraińskich przedsiębiorstw turystycznych

Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
This paper analyzes the information resources of off-balance sheet accounts for the accounting of assets and liabilities. The peculiarities of transaction documentation from off-balance sheet accounting of the leased property and assets under custody are examined. Individual aspects of off-balance sheet accounting of contractual obligations and strict accounting forms of the tourism industry are improved. Prospective lines of further scientific research to improve the off-balance sheet accounting at tourism enterprises of Ukraine are outlined.
PL
Ewidencja pozabilansowa stanowi metodę dostarczania użytkownikom informacji na temat stanu i  zmian wartości składników majątku nienależących do danej jednostki, lecz będących w  niej składowanych lub tymczasowo użytkowanych, a  także aktywów i  zobowiązań warunkowych itd. Artykuł prezentuje całościowe ujęcie problematyki funkcjonowania kont pozabilansowych na przykładzie specyficznej działalności ukraińskich przedsiębiorstw działających w  branży turystycznej.Szczegółowo opisuje ewidencję prowadzoną na kontach pozabilansowych takich jak: „Środki trwałe przyjęte w  leasing operacyjny”, „Towary otrzymane na zlecenie”, „Aktywa i  zobowiązania warunkowe”. Scharakteryzowano ponadto praktykowane na Ukrainie sposoby zabezpieczaniawykonania zobowiązań.
Year
Volume
47
Issue
4
Physical description
Dates
published
2013
online
2015-07-23
Contributors
References
  • Butler C., Accounting for Financial Instruments, John Wiley and Sons Ltd., 2009, 296 p.
  • Височан О.С., Елотмент та комітмент y зовнішньоекономічній діяльності туристичних
  • операторів: проблеми облікового відображення. Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку, 2012, no. 722, pp. 32–37.
  • Friedrich B., International Accounting Standard 37 (IAS 37) “Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets”, in: B. Friedrich, L. Friedrich [Web resource]. Access: http://www.cga-pdnet.org/Non_VerifiableProducts/ArticlePublication/IFRS_E/IAS_37.pdf
  • Elliott B., Financial Accounting and Reporting, 12 ed., in: B. Elliott, J. Elliott. Pearson Education,
  • 2007, 889 p.
  • Про затвердження Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій: Наказ Міністерства фінансів України від 30.11.1999, no. 291.
  • Білинська Н.Є., Інформаційні можливості позабалансового обліку амортизації та напрямки їх розширення, Науковий вісник НЛТУ України, 2010, Вип. 20.2, pp. 136–141.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_h_2013_47_4_135
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.