PL EN


2014 | 48 | 2 |
Article title

Rola polityki walutowej w gospodarce Łotwy

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem opracowania jest ocena polityki walutowej Łotwy i jej wpływu na stabilność cen oraz wzrost gospodarczy. W opracowaniu została przedstawiona rola polityki walutowej w małej otwartej gospodarce, której przykład stanowi Łotwa. Wskazano również efekty stosowania różnych reżimów kursowych w Łotwie. W początkowym okresie transformacji Łotwa, z powodu braku wystarczających rezerw dewizo- wych, przyjęła system kursu płynnego. Jak pokazała analiza empiryczna, w okresie obowiązywania oficjalnego kursu płynnego nastąpiło ograniczenie tempa inflacji, ale w warunkach stabilizacji nomi- nalnego kursu walutowego, osiągniętej dzięki interwencjom banku centralnego na rynku walutowym. W celu przyspieszenia procesu stabilizacji gospodarki oraz osiągnięcia większego zaufania rynków finansowych Łotwa przyjęła system kursu stałego, co umożliwiło import wiarygodności zewnętrznej. Wyniki gospodarcze, w szczególności w zakresie walki z inflacją, osiągnięte na Łotwie w kolejnych latach po zmianie systemu kursowego pozwalają twierdzić, że była to decyzja słuszna. Analiza empi- ryczna potwierdziła, że w początkowym okresie stosowania systemu kursu stałego udało się za jego pomocą prowadzić skuteczną walkę z inflacją. Jednak w późniejszym okresie, w warunkach coraz większego otwarcia, Łotwa doświadczyła problemu wzmożonego napływu kapitału zagranicznego i w konsekwencji aprecjacji waluty, co doprowadziło do proinflacyjnych decyzji dewaluacyjnych. Pozwala to na stwierdzenie, że wykorzystanie systemu kursu stałego jako kotwicy antyinflacyjnej jest skuteczne jedynie w ograniczonym czasie.
EN
The aim of the paper is to assess Latvia's exchange rate policy and its impact on two main goals of monetary policy: price stability and economic growth. The paper presents the role of exchange rate policy in small open economy such as Latvia and the effects of applying different exchange rate regimes in Latvia. At the beginning of transformation Latvia adopted a floating exchange rate system due to lack of sufficient foreign exchange reserves. Empirical analysis showed that during the period of functioning floating exchange rate system formally in Latvia, inflation rate has been reduced, but in the stabilization of the nominal exchange rate that is achieved by central bank intervention on the currency market. In order to accelerate the process of stabilizing the economy and achieve greater credibility of the financial markets, Latvia has adopted a fixed exchange rate system, which enabled the import of external validity. Economic performance, particularly price stability, reached in Latvia in the years following the change in the exchange rate, allows to conclude that the decision was right. The empirical analysis confirmed that in the initial period of the fixed exchange rate system in Latvia, the fight against inflation has been effective. However, in subsequent years, in terms of growing openness, Latvia has experienced the problem of increasing foreign capital inflows and the appreciation of the currency, which led to the decision of currency devaluation that caused inflation. From this it follows that the use of fixed exchange rate as an anti-inflationary anchor is effective only for a limited time.
Keywords
Year
Volume
48
Issue
2
Physical description
Dates
published
2014
online
2015-05-23
Contributors
References
 • Bank of Latvia, 2005. Annual Report 2004.
 • Bank of Latvia, 2013. Exchange Rate Policy, http://www.bank.lv/en/monetary-policy/exc
 • hange- -rate-policy (02.01.2014)
 • Bochańczyk-Kupka D. 2004. Łotwa, [in:] S. Swadźba (ed.), Systemy gospodarcze krajów byłego ZSRR, Katowice 2004.
 • Breedon F., Petursson T.G., Rose A.K. 2011. Exchange Rate Policy in Small Rich Economies, "Working Paper Series" Number 684, August 2011, Queen Mary, University of London. School of Economics and Finance. Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=2092877.
 • Calvo G., Reinhart C. 2002. Fear of Floating, "Quarterly Journal of Economics", vol. 117.
 • European Central Bank, 2008. Convergence Report, May 2008.
 • European Commission, 2013. Convergence Report on Latvia, "European Economy" 3/2013.
 • Eurostat, 2013. Online statistical database, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/ statistics (02.01.2014).
 • Frankel J.A., Rose A.K. 1998. The endogeneity of the optimum currency area criterion, "Economic Journal", vol. 108.
 • Gerdesmeier D. 2011. Price stability: Why is it important for you?, European Central Bank, Ja- nuary 2011.
 • Imam P. 2010. Exchange Rate Choices of Microstates, "IMF Working Paper" WP/10/12, 2010.
 • International Monetary Fund, 2013a. Annual Report 2013, Appendix II Financial operations and transactions, http://www.imf.org/external/pubs/ft/ar/2013/eng/pdf/a2.pdf
 • International Monetary Fund, 2013b. World Economic Outlook Database, October 2013 http:// www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2013/02/weodata/index.aspx (02.01.2014)
 • Kazandzinska M. 2013. Macroeconomic policy regimes in emerging market candidates for a cur- rency union: the case of Latvia, "Working Paper" No 21/2013, Institute for International Political Economy Berlin.
 • Lainela S., Sutela P. 1994. The Baltic Economies in Transition, Bank of Finland.
 • Lane P. 2001. The new open economy macroeconomics: a survey, "Journal of International Eco- nomics" No 54/2001.
 • McKinnon R.I. 1963. Optimum currency areas, "American Economic Review", vol. 53.
 • Mucha-Leszko B. 2010. Kryzys finansowo-gospodarczy a przyspieszenie integracji walutowej, Expert opinion prepared for the European Commission Representation in Poland.
 • Mucha-Leszko B., Kąkol M. 2009. Will the financial-economic crisis of 2008-2009 accelerate monetary integration in the EU?, [in:] L. Soproni, A. Santagostino, E. Molnar (ed.), Europe and its economic frontier, University of Oradea, University of Debrecen, Eurolimes, vol. 8.
 • NBP, 2009. Analiza sytuacji gospodarczej w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, Instytut Ekonomiczny NBP, maj 2009.
 • Pentecost E.J. 2004. Exchange Rate Policy in the Transition to Accession: A Review of the Options, "Gospodarka i społeczeństwo", Łódź 2004.
 • Przybylska-Kapuścińska W. 2007. Polityka pieniężna nowych państw członkowskich Unii Eu- ropejskiej. Od transformacji, przez inflację do integracji, Wydawnictwo Wolter Kluwer Polska.
 • Rose A.K. 2000. One market one money: the effects of common currencies on trade, "Economic Policy", vol. 30.
 • Schnabl G. 2007. Exchange rate volatility and growth in small open economies at the EMU pe- riphery, "Working Paper Series" No 773, July 2007, ECB.
 • Tymoczko I.D. 2013. Analiza porównawcza systemów kursu walutowego, „Materiały i Studia" Zeszyt nr 287, NBP, Warszawa.
 • Weisbrot M., Ray R. 2010. Latvia's Recession: The cost of Adjustment With An "Internal Devalu- ation", CEPR, February 2010.
 • Weisbrot M., Ray R. 2011. Latvia's Internal Devaluation: A Success Story?, CEPR, December 2011.
 • Żuchowska D. 2012. Polityka kursu walutowego a inflacja w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, CeDeWu, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_h_2014_48_2_111
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.