PL EN


2014 | 48 | 3 |
Article title

Efektywność funduszy akcyjnych w Polsce

Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Investment funds appeared on the Polish financial market in 1992. Over the years, we can observe the dynamic development of this form of capital investment. The key question for investors when choos- ing an investment fund is the selection of the most effective funds offered by the Investment Funds Companies (TFI). This article focuses on the analysis of the effectiveness of equity funds in the period 2005-2012, with particular emphasis on the period of the largest declines in the financial markets in 2008-2009. When assessing the effectiveness of the funds the following indicators and risk measures were used: the return rate, standard deviation and coefficient of determination. The study also used the following risk-adjusted measures: Sharpe ratio, Jensen's Alpha, the Modigliani-Modigliani measure. A thesis was postulated that during the mentioned period equity funds recorded a decrease in their ef- fectiveness. In the course of the study, the above statement was proved correct. The analysis, based on selected measures of the efficiency of investment funds, allowed to draw a conclusion that the results of Polish equity funds are characterized by approximately two-year delay in the range of impacts on the global economic crisis.
PL
Fundusze inwestycyjne pojawiły się na polskim rynku finansowym w 1992 r. Na przestrzeni lat możemy zaobserwować dynamiczny rozwój tej formy lokowania kapitału. Kluczową kwestię dla inwestora przy wyborze funduszu inwestycyjnego stanowi wybór najbardziej efektywnych funduszy oferowanych przez Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych (TFI). W niniejszym artykule skupiono się na analizie efektywności funduszy akcyjnych w latach 2005-2012, ze szczególnym uwzględnieniem okresu największych spadków na rynkach finansowych w latach 2008-2009. W badaniu wykorzystano następujące wskaźniki oraz miary ryzyka stosowane przy ocenie efektywności funduszy inwestycyjnych: stopa zwrotu, odchylenie standardowe, współczynnik determinacji. Posłużono się także takimi miarami skorygowanymi o ryzyko jak wskaźnik Sharpe'a, alfa Jensena, miara Modigliani&Modigliani. Postawiono tezę, że we wspomnianym okresie fundusze akcyjne odnotowały obniżenie swojej efektywności. W toku przeprowadzonych badań udowodniono powyższe stwierdzenie. Dokonana analiza, na podstawie wybranych miar efektywności funduszy inwestycyjnych, pozwoliła na wysnucie wniosku, iż wyniki polskich funduszy akcyjnych charakteryzują się około dwuletnim opóźnieniem w zakresie oddziaływania na nie kryzysu w światowej gospodarce.
Keywords
EN
PL
Year
Volume
48
Issue
3
Physical description
Dates
published
2014
online
2015-05-23
Contributors
References
 • Bernstein P.L., Damodaran A., Zarządzanie inwestycjami, K.E. Liber, Warsaw 1999.
 • Dawidowicz D., Fundusze inwestycyjne. Rodzaje - metody oceny - analiza. Z uwzględnieniem światowego kryzysu finansowego, CeDeWu, Warsaw 2011.
 • Dębski W., Rynek finansowy i jego mechanizmy. Podstawy teorii i praktyki, PWN, Warsaw 2007.
 • Gabryelczyk K., Efekt przetrwania i wyniki inwestycyjne funduszy inwestycyjnych w Polsce, red. [in:] K. Jajuga, Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a rynek polski, AE, Wrocław 2005.
 • Gabryelczyk K., Truszkowski J., Portfel inwestycyjny, UE in Poznań, Poznań 2010.
 • Grinblatt M.,Titman S., Mutual fund performance: an analysis of quarterly portfolio holdings, "The Journal of Business" 1989, vol. 62, no. 3.
 • Haugen R.A., Teoria nowoczesnego inwestowania, WIG-Press, Warsaw 1996.
 • Jensen M.C., The performance of mutual funds in the period 1945-1964, "The Journal of Finance" 1968, vol. 23, no. 2.
 • Kon S.J., Jen F.C., The investment performance of mutual funds: an empirical investigation of timing, selectivity, and market efficiency, "The Journal of Business" 1979, vol. 52, no. 2.
 • Lee C.F., Lee A.C., Encyclopedia of Finance, Springer, New York 2006.
 • Maginn J.L., Tuttle D.L., Mc Leavey D.W., Pinto J.E., Managing investment portfolios. A dynamic process, John Wiley&Sons Inc., New Jersey 2007.
 • Mikulec A., Zastosowanie wskaźników rentowności portfela inwestycji do oceny działalności funduszy inwestycyjnych akcji (cz. 1), „Nasz Rynek Kapitałowy" 2004, nr 6.
 • Miziołek T., Ocena efektywności inwestowania w fundusze powiernicze, „Nasz Rynek Kapitałowy" 1997, nr 11.
 • Modigliani F., Modigliani L., Risk-Adjusted Performane. How to Measure It and Why, „The Journal of Portfolio Management", 1997, vol. 23, no. 2.
 • Muralidhar A.S., Risk-Adjusted Performance: The Correlation Correction, „Financial Analysts Journal", 2000, vol. 56, no. 5.
 • Ostrowska E., Efektywność funduszy inwestycyjnych na polskim rynku finansowym - wskaźniki Sharpe'a, Treynora i Jensena, red. [in:] K. Jajuga, W. Ronka-Chmielowiec, Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a polski rynek, Work study AE Wrocław, nr 990/2003, AE in Wrocław, Wrocław 2003.
 • Ostrowska E., Merchel A., Fundusze inwestycyjne na rynku finansowym - stopy zwrotu i bench- marki, red. [in:] W. Tarczyński, Rynek kapitałowy. Skuteczne inwestowanie, Publisher of University of Szczecin, Szczecin 2002.
 • Perez K., Efektywność funduszy inwestycyjnych. Podejście techniczne i fundamentalne, Difin, Warsaw 2012.
 • Reilly F.K., Brown K.C., Analiza inwestycji i zarządzanie portfelem, cz. 1, PWE, Warsaw 2001.
 • Sharpe W.F., Alexander G.J., Bailey J.V., Investments, Prentice-Hall, Englewood Cliffs 1995.
 • Sharpe W.F., Mutual fund performance, „The Journal of Business", 1966, vol. 39, no. 1.
 • Treynor J.L., How to rate management of investment of investment funds, „Harvard Business Review", 1965, vol. 43.
 • Zamojska A., Efektywność funduszy inwestycyjnych w Polsce. Studium teoretyczno-empiryczne, C.H. Beck, Warsaw 2012.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_h_2014_48_3_241
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.