PL EN


2014 | 48 | 4 |
Article title

Pomoc publiczna w formie kapitału podwyższonego ryzyka udzielana przedsiębiorstwom sektora MŚP w krajach Unii Europejskiej

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł nie zawiera abstraktu w języku polskim
EN
 The aim of this article is to present the conditions of admissibility of state aid in the European Union, with particular emphasis on horizontal aid granted in the form of risk capital. Encouraging the development and expansion of new businesses, especially innovative and high-growth businesses, can have a great potential to create jobs. Therefore, an efficient risk finance market for SMEs is crucial for entrepreneurial companies to be able to access the necessary funding at each stage of their development. The existence of a financing gap affecting SMEs, small mid-caps and innovative mid-caps may justify public support measures including through the grant of State aid in certain specific circumstances. If properly targeted, State aid to support the provision of risk finance to those companies can be an effec- tive means to alleviate the identified market failures and to leverage private capital.
Keywords
PL
EN
Year
Volume
48
Issue
4
Physical description
Dates
published
2014
online
2015-05-26
Contributors
References
 • Dyrektywa 2011/61/UE z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie zarządzających alternatywnymi fun- duszami inwestycyjnymi i zmiany dyrektyw 2003/41/WE i 2009/65/WE oraz rozporządzeń (WE) nr 1060/2009 i (UE) nr 1095/2010, Dz. Urz. UE L 174/1 z 1.7.2011.
 • Komisja Europejska (1999), Economic reform: report on the functioning of Community product and capital markets, Brussels, COM(1999) 10 final.
 • Komisja Europejska (2000), Raport z realizacji planu działania na rzecz kapitału wspólnego ryzyka, COM(2000) 658 wersja ostateczna.
 • Komisja Europejska (2008), Najpierw myśl na małą skalę - Program Small Business Act dla Europy, COM(2008) 394 wersja ostateczna z 25.6.2008.
 • Komisja Europejska (2010a), Europa 2020 - Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, COM(2010) 2020 wersja ostateczna z 3.3.2010.
 • Komisja Europejska (2010b), Projekt przewodni strategii Europa 2020 - Unia innowacji, COM(2010) 546 wersja ostateczna z 6.10.2010.
 • Komisja Europejska (2010c), Zintegrowana polityka przemysłowa w erze globalizacji, COM(2010) 614 z 28.10.2010.
 • Komisja Europejska (2011a), Plan działania na rzecz zasobooszczędnej Europy, COM(2011) 571 wersja ostateczna z 20.9.2011.
 • Komisja Europejska (2011b), Akt o jednolitym rynku - Dwanaście dźwigni na rzecz pobudzenia wzrostu gospodarczego i wzmocnienia zaufania - Wspólnie na rzecz nowego wzrostu gospodarczego, COM(2011) 206 wersja ostateczna z 13.1.2011.
 • Komisja Europejska (2011c), Plan działania na rzecz ułatwienia dostępu do finansowania dla MŚP, COM(2011) 870 wersja ostateczna z 7.12.2011.
 • Komisja Europejska (2013), Zielona księga: długoterminowe finansowanie gospodarki europejskiej, COM(2013) 150 final z 25.3.2013.
 • Komunikat Komisji WE dotyczący pomocy państwa a kapitału podwyższonego ryzyka, Dz. Urz. WE C 235/5 z 21.08.2001.
 • Komunikat Komisji zmieniający wytyczne wspólnotowe w sprawie pomocy państwa na wspieranie inwestycji kapitału podwyższonego ryzyka w małych i średnich przedsiębiorstwach, Dz. Urz. UE C 329/4 z 7.12.2010.
 • Mehta C. (2009), Risk capital, [w:] K. Bacon, European Community Law of State Aid, Oxford University Press, Oxford-New York.
 • Piechucka K. (2010), Państwo ryzykant? Pomoc państwa na rzecz wspierania inwestycji kapitału podwyższonego ryzyka w małych i średnich przedsiębiorstwach, [w:] B. Kurcz (red.), Prawo i ekonomia konkurencji. Wybrane zagadnienia, Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
 • Risk capital: a key to job creation in the European Union, Brussels 31.03.1998, SEC(1998) 552 final.
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 345/2013 z dnia 17 kwietnia 2013 r. w sprawie europejskich funduszy venture capital, Dz. Urz. UE L 115/1 z 25.4.2013.
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1287/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. ustanawiające program na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (COSME) (2014-2020) i uchylające decyzję nr 1639/2006/WE, Dz. Urz. UE L 347/33 z 20.12.2013
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1291/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. ustanawiające „Horyzont 2020' - program ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji (2014-2020) oraz uchylające decyzję nr 1982/2006/WE, Dz. Urz. UE L 347/104 z 20.12.2013.
 • Traktat o Unii Europejskiej i Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, wersje skonsolidowane - Dz. Urz. UE C 83 z 30.03.2010.
 • Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie europejskich długoterminowych funduszy inwestycyjnych, COM(2013) 462 final, 2013/0214 (COD).
 • Wytyczne wspólnotowe w sprawie pomocy państwa na wspieranie inwestycji kapitału podwyż- szonego ryzyka w małych i średnich przedsiębiorstwach, Dz. Urz. UE C 194/10 z 18.08.2006.
 • Wytyczne Unii w sprawie pomocy państwa na rzecz promowania inwestycji w zakresie finansowania ryzyka, Dz. Urz. UE C 19/4 z 22.1.2014.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_h_2014_48_4_185
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.