PL EN


2014 | 48 | 4 |
Article title

Rejestracja i rozliczanie transakcji instrumentami pochodnymi OTC w Polsce

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł nie zawiera abstraktu w języku polskim
EN
This paper is an analysis of the new principles of functioning of the OTC derivatives market in Poland. The main purpose of new regulation of the OTC derivatives market in Europe is to reduce risks and improve the transparency of derivative contracts. The main obligations are: central clearing for certain classes of OTC derivatives and reporting to trade repositories. CCP clearing houses clear OTC derivatives in order to mitigate the risk of counterparty default. This is crucial for the stability of the financial system.
Keywords
PL
EN
Year
Volume
48
Issue
4
Physical description
Dates
published
2014
online
2015-05-26
Contributors
author
References
 • http://www.esma.europa.eu/content/List-registered-Trade-Repositories (dostęp: 1.06.2014).
 • http://www.esma.europa.eu/news/ESMA-adds-CCG-and-LCHClearnet-SA-list-authorised-CCPs- -under-EMIR?t=579&o=page%2FOTC-derivatives-and-clearing-obligation (dostęp: 24.05.2014).
 • Informacja Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 29 kwietnia 2014 w sprawie terminu wejścia w życie obowiązku zgłaszania do repozytoriów transakcji danych odnośnie [do] wyceny oraz zabezpieczeń kontraktów, a także w sprawie obowiązku zgłaszania kontraktów wstecz (back- loading) w przypadku likwidacji podmiotu obowiązanego.
 • Kluczowe aspekty procedury działania w sytuacji niewypłacalności uczestnika rozliczającego KDPW_CCP, Warszawa 29.01.2014.
 • Mechanizm rozliczeń i rozrachunków instrumentów OTC rozliczanych w PLN, KDPW_CCP 24.09.2014.
 • Regulamin rozliczeń transakcji dla obrotu niezorganizowanego, KDPW_CCP, 20.01.2014.
 • Rozliczanie derywatów OTC w KDPW_CCP, KDPW_CCP.
 • Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 149/2013 z dnia 19 grudnia 2012 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących pośrednich uzgodnień rozliczeniowych, obowiązku rozli- czania, rejestru publicznego, dostępu do systemu obrotu, kontrahentów niefinansowych, technik ograniczania ryzyka związanego z kontraktami pochodnymi będącymi przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, które nie są rozliczane przez kontrahenta centralnego (Dziennik Urzędowy UE L 52/11 z 23.02.2013).
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, kontrahentów centralnych i repozytoriów transakcji (Dziennik Urzędowy UE L 201 z 27.07.2012).
 • Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1247/2012 z dnia 19 grudnia 2012 r. ustanawiające wykonawcze standardy techniczne w odniesieniu do formatu i częstotliwości dokonywania zgłoszeń dotyczących transakcji do repozytoriów transakcji (Dziennik Urzędowy UE L 352/20 z 21.12.2012).
 • Sroka I., Dobra infrastruktura wzmacnia polski rynek finansowy, Obserwatorfinansowy.pl (dostęp: 5.05.2014).
 • Sroka I., Panasiuk S., Nowe usługi KDPW i KDPW_CCP dla rynku międzybankowego, Warszawa 20.12.2012.
 • Strategia Krajowego Depozytu na lata 2010-2013.
 • Systemy rozrachunku papierów wartościowych w Polsce i w Unii Europejskiej, NBP, KDPW, GPW, Warszawa 2009.
 • Szczegółowe Zasady Systemu Rozliczeń OTC, KDPW_CCP, 20.01.2014.
 • Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tekst jednolity Dz. U. 2014 poz. 94).
 • Ustawa z dnia 28 czerwca 2012 r. o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2012 poz. 836).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_h_2014_48_4_255
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.