PL EN


2014 | 48 | 4 |
Article title

Determinanty nabywania ubezpieczeń przez samorządy gminne w Polsce

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł nie zawiera abstraktu w języku polskim
EN
The article categorizes the determinants of the buying of insurance by the local governments in Poland. Division presented in article includes objective and subjective factors. Authors divide determi- nants into five groups: economic, legal, historical, cultural-organizational, and social. It is worth noting that some of the determinants have specific nature as it results from the public nature of the activities carried out by local government units. The impact of presented factors may vary in the different local governments. Comprehensive identification of possible determinants of the buying of insurance coverage by the local governments makes it easy to identify the determinants of the buying of insurance by a particular government.
Keywords
PL
EN
Year
Volume
48
Issue
4
Physical description
Dates
published
2014
online
2015-05-26
Contributors
References
 • Banasiński A., Teoria ubezpieczeń w socjalizmie, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, War- szawa 1989.
 • Bednarczyk T.H., Wpływ działalności sektora ubezpieczeniowego na wzrost gospodarczy, Wydaw- nictwo Uniwersytetu Marcii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2012.
 • Borodo A., Samorząd terytorialny. System prawno/inansowy, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2008.
 • Dolnicki B., Samorząd terytorialny, Kantor Wydawniczy Zakamycze, Kraków 2006.
 • „Dziennik Gazeta Prawna", Poszkodowane przez powódź samorządy, zanim dostaną pieniądze, muszą oszacować straty, 14.07.2010 r.
 • GUS, Bank Danych Lokalnych.
 • Handschke J., Pojęcie, treść i zasady polityki ubezpieczeniowe - rozważania nie tylko metodologiczne, [w:] T. Sangowski (red.), Studia ubezpieczeniowe, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 1998.
 • Jastrzębska M., Apetyt na ryzyko jednostki samorządu terytorialnego, [w:] J. Gliniecka, E. Juchniewicz, T. Sowiński, M. Wróblewska (red.), Prawo finansowe wobec wyzwań XXI wieku, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 2013.
 • Jastrzębska M., Łyskawa K., Janowicz-Lomott M., Zarządzanie ryzykiem w kontroli zarządczej jednostek samorządu terytorialnego, [w:] W. Sułkowska (red.), Ubezpieczenia gospodarcze i społeczne. Wybrane zagadnienia ekonomiczne, Oficyna Wydawnicza Wolters Kluwer, Warszawa 2011.
 • Jędrzejczyk I., Inwestycje ochronne w ograniczaniu skutków ryzyka powodzi - rola prewencji, „Wiadomości Ubezpieczeniowe" 2010, nr 2.
 • Jędrzejewski L., Gospodarka finansowa samorządu terytorialnego w Polsce. Wybrane zagadnienia, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz-Gdańsk 2007.
 • Korenik D., Korenik S., Stosunki samorządowo-bankowe a rozwój społeczno-ekonomiczny w przestrzeni, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 2007.
 • Kowalewski E., Mogilski W.W., Fuchs D., Serwach M., Prawo ubezpieczeń gospodarczych, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz-Toruń 2006.
 • Kuciński K., Istota nauk ekonomicznych, [w:] Metodologia nauk ekonomicznych. Dylematy i wyzwania, K. Kuciński (red.), Wydawnictwo Difin, Warszawa 2010.
 • Łyskawa K., W poszukiwaniu optymalnego pojęcia ryzyka w standardzie zarządzania ryzykiem, Zarządzanie i Finanse, nr 2 cz. 5, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2013.
 • Manikowski P., Wybrane cechy morfologiczne cykli ubezpieczeniowych w Polsce w latach 2001-2012, „Wiadomości Ubezpieczeniowe" 2012, nr 3.
 • Michalak J., Ryzyko społeczne a ochrona ubezpieczeniowa - kilka propozycji nieortodoksyjnych, [w:] J. Handschke (red.), Studia ubezpieczeniowe, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2009.
 • Michalski T., Ryzyko w działalności człowieka, [w:] J. Monkiewicz (red.), Podstawy ubezpieczeń, t. 1: Mechanizmy i funkcje, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2002.
 • Mogilski W.W., Ubezpieczenia obowiązkowe w polskim systemie prawnym, „Prawo Asekuracyjne" 1997, nr 1 (10).
 • Niewiadomski Z., Istota samorządu terytorialnego, [w:] Z. Niewiadomski (red.), Samorząd terytorialny. Ustrój i gospodarka, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz-Warszawa 2001.
 • Różycki P., Jednostki samorządu terytorialnego wobec finansowania skutków powodzi, [w:] M. Adamowicz (red.), Ubezpieczenia gospodarcze - wieś i rolnictwo, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2002.
 • Sangowski T. (red.), Ubezpieczenia gospodarcze, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2001.
 • Szumlicz T., Atrybuty świadomości i przezorności ubezpieczeniowej, „Rozprawy Ubezpieczeniowe" 2006, nr 1.
 • Uniwersytet Gdański, Badanie „Zarządzanie ryzykiem w działalności jednostek samorządu terytorialnego ze szczególnym uwzględnieniem ryzyka katastroficznego" (NN113360740), 2013.
 • Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594.
 • Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1409.
 • Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, tekst jednolity Dz.U. z 2010 r., Nr 102, poz. 651.
 • Ustawa z dnia 24 czerwca 2010 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi z maja i czerwca 2010 r., Dz. U. Nr 123, poz. 835.
 • Wieteska S., Instytuc}a obowiązku w ubezpieczeniach odpowiedzialności cywilnej majątkowo- -osobowych, [w:] S. Wieteska (red.), Ubezpieczenia, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie- -Skłodowskiej, Lublin 2006.
 • Williams Jr. C.A., Smith M.L., Young P.C., Zarządzanie ryzykiem a ubezpieczenia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_h_2014_48_4_93
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.