PL EN


2015 | 49 | 3 |
Article title

Wpływ globalizacji na zachowania konsumentów w województwie lubuskim w świetle badań

Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The development of market economy, the continuing process of globalization, technological progress, and rising living standards have created a kind of consumer culture in which people strive to best meet their needs. Undoubtedly, mass culture influences the development of consumer behavior, their preferences, lifestyle. Currently, there is no single common position on how purchasing decisions are determined by global trends, and to what extent they are the result of cultural conditioning. The main objective of the study was to identify and evaluate the effects of consumption on global trends in consumer behavior and an indication of the factors that are crucial in consumers’ purchasing decisions in Lubuskie province. In this study we have used an analysis of the literature and the results of a survey conducted among respondents in Lubuskie province.
PL
Rozwój gospodarki wolnorynkowej, postępujący proces globalizacji, postęp techniczny i technologiczny, wzrost poziomu życia doprowadziły do wytworzenia pewnego rodzaju kultury konsumpcyjnej, w której człowiek dąży do jak najlepszego zaspokojenia swoich potrzeb. Niewątpliwie kultura masowa wpływa na kształtowanie zachowań konsumentów, na ich preferencje, styl życia. Aktualnie nie ma jednego wspólnego stanowiska dotyczącego na ile decyzje zakupowe determinowane są trendami globalnymi, a na ile wynikają z uwarunkowań kulturowych. Głównym celem opracowania było określenie i ocena skutków oddziaływania globalnych trendów konsumpcji na zachowania konsumentów, a także wskazanie czynników, które mają kluczowe znaczenie w decyzjach zakupowych konsumentów województwa lubuskiego. W opracowaniu wykorzystano analizę literatury oraz wyniki z przeprowadzonego badania ankietowego wśród respondentów w województwie lubuskim.
Year
Volume
49
Issue
3
Physical description
Dates
published
2015
online
2015-08-12
Contributors
References
 • 1. Adamczyk W., Ekologia wyrobów. Jakość. Cykl życia. Projektowanie, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, 2004.
 • 2. Bank Danych Lokalnych, Warszawa, 2014.
 • 3. Berger S., Historia nauki o żywieniu, [in:] J. Gawęcki, L. Hryniewiecki, Żywienie człowieka. Podstawy nauki o żywieniu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2000.
 • 4. Bourdieu P., Dystynkcja. Społeczna krytyka władzy sądzenia, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa, 2005.
 • 5. Diagnoza społeczna województwa lubuskiego, Załącznik do strategii polityki społecznej województwa lubuskiego na lata 2014–2020, http://lubuskie.pl/uploads/Zalacznik%20do%20projektu%20Strategii.pdf [Date of access: 15.10.2014].
 • 6. Figiel A., Etnocentryzm konsumencki. Produkty krajowe czy zagraniczne, PWE, Warszawa, 2004.
 • 7. Gawęcki J., Człowiek i jego pokarm, [in:] J. Gawęcki, L. Hryniewiecki, Żywienie człowieka. Podstawy nauki o żywieniu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2000.
 • 8. Giddens A., Socjologia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2008.
 • 9. Khan M.N., Rizvi S.R., Consumer Ethnocentrism: Relevance and Implications for Marketers, The Icfai Journal of Consumer Behaviour 2008, Vol. III, No. 1.
 • 10. Macdonald D., Teoria kultury masowej, [in:] Cz. Milosz (ed.), Kultura masowa, Wydawnictwo Literackie, Kraków, 2002.
 • 11. Mazurek-Łopacińska K., Zachowania nabywców i ich konsekwencje marketingowe, PWE, Warszawa, 2003.
 • 12. Plichta J., Merchandising, [in:] J. Szumilak (ed.), Handel detaliczny, funkcjonowanie i kierunki rozwoju, Oficyna Ekonomiczna, Kraków, 2004.
 • 13. Sharma S., Shimp T., Shin J., Consumer Ethnocentrism. Construction and Validation of the Scale, Journal of Marketing Research, 1987, [in:] A. Figiel, Etnocentryzm konsumencki. Produkty krajowe czy zagraniczne, PWE, Warszawa, 2004.
 • 14. Sikora T., Znaczenie efektu kraju pochodzenia dla komunikacji w biznesie międzynarodowym, Zeszyty Naukowe KGŚ SGH, 2008, No. 23.
 • 15. Sojkin B., Małecka M., Olejniczak T., Bakalarska M., Konsument wobec innowacji produktowych na rynku żywności, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań, 2009.
 • 16. Woś J., Rochacka J., Kasperek-Hoppe M., Zachowania konsumentów-teoria i praktyka, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań, 2004.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_h_2015_49_3_135
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.