PL EN


2015 | 49 | 4 |
Article title

Wzajemna konkurencyjność banków spółdzielczych i spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych na podstawie lokalizacji placówek

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Banki spółdzielcze i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe stanowią dwie kategorie polskich spółdzielni kredytowych oferujące podobne usługi finansowe do zbliżonego segmentu klientów. Celem opracowania stało się zbadanie stopnia konkurencyjności tych spółdzielni w oparciu o badanie lokalizacji placówek tych instytucji. Na podstawie przeprowadzonego badania należy stwierdzić, iż zakres konkurencyjności banków spółdzielczych i spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych zależy od wielkości miejscowości, w których organizowane są placówki. Na wsiach oraz w małych miasteczkach zdecydowanie dominują banki spółdzielcze, w średniej wielkości miastach zdiagnozowano pokrywanie się sieci dystrybucji jednak z przewagą placówek banków spółdzielczych, zaś w większych miastach znacznie częściej lokowane są placówki kas w bezpośredniej konkurencji wobec banków spółdzielczych. 
EN
Cooperative Banks and Cooperative Savings and Credit Unions are the two categories of Polish credit cooperatives that offer similar financial services to the limited customer segment. The aim of the study was to examine the degree of competitiveness of the cooperatives based on the location of the outlets of these institutions. The research proved that the scope of the competitiveness of the Cooperative Banks and Cooperative Savings and Credit Unions depends on the size of the towns, in which the outlets are located. In villages and small towns dominate Cooperative Banks. In medium-sized cities we noted the overlapping distribution network with a predominance of the Cooperative Banking institutions. The Credit Unions compete with the Cooperative Banks directly in the larger cities.
Year
Volume
49
Issue
4
Physical description
Dates
published
2015
online
2016-01-28
Contributors
References
 • Golec M.M., Spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe na rynku usług finansowych w Polsce, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Poznań 2004.
 • Golec M.M., Zmiany regulacyjne w spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych a ich oferta depozytowa, „Ekonomia i Zarządzanie” 2014, nr 3.
 • Kata R., Stabilność finansowa banków spółdzielczych w warunkach niestabilności rynków finansowych, [w:] A. Alińska, B. Pietrzak (red.), Stabilność systemu finansowego – instytucje, instrumenty, uwarunkowania, CeDeWu, Warszawa 2012.
 • Łukasiak-Malicka J., Działania Nadwiślańskiego Banku Spółdzielczego w Czerwińsku nad Wisłą na rzecz społeczności lokalnej, [w:] M. Stefański (red.), Działania banków spółdzielczych na rzecz rozwoju lokalnego w Polsce, Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna we Włocławku, Włocławek 2014.
 • Łukasiak-Malicka J., Malicki P., Analiza pozycji konkurencyjnej banków spółdzielczych na tle wybranych instytucji sektora finansowego w Polsce, [w:] M. Stefański (red.), Banki spółdzielcze w Polsce w warunkach kryzysu finansowego i gospodarczego, Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna we Włocławku, Włocławek 2010.
 • Pytania dodatkowe, „Monitor Bankowy” 2014, http://zbp.pl/public/repozytorium/Menu_gorne/Raporty/Monitor/mb06_14.pdf [data dostępu: 26.03.2015].
 • Siudek T., Bankowość spółdzielcza w Polsce i wybranych krajach Unii Europejskiej – wymiar ekonomiczny, organizacyjny i społeczny, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2011.
 • Szelągowska A., Polska bankowość spółdzielcza – wczoraj, dziś i jutro, [w:] A. Szelągowska (red.), Współczesna bankowość spółdzielcza, CeDeWu, Warszawa 2011.
 • Ustawa z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (Dz. U. 2012, poz. 855 z późn. zm.).
 • Węcławski J., Banki spółdzielcze w konkurencyjnym otoczeniu, „Annales UMCS. Sectio H” 2010, Vol. XLIV.
 • Woźniewska G., Potencjał konkurencyjności banku spółdzielczego, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2011.
 • Woźniewska G., Składniki potencjału konkurencyjności banku spółdzielczego – na podstawie wyników badania ankietowego, „Finanse” 2010, nr 1(2).
 • Zalcewicz A., Bank lokalny. Studium prawne, Difin, Warszawa 2013.
 • Żółtowski W., Bank lokalny, CeDeWu, Warszawa 2011.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_h_2015_49_4_145
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.