PL EN


2015 | 49 | 4 |
Article title

Nowa ustawa o obligacjach szansą na ożywienie rynku długu nieskarbowego w Polsce

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Niski poziom stóp procentowych (bliski zera) powinien zachęcać podmioty gospodarcze do zwiększenia skali zadłużania się na rynku finansowym. W Polsce nie sprzyja temu niska efektywność rynku instrumentów dłużnych. 1 lipca 2015 r. weszła w życie nowa ustawa o obligacjach, która zmodyfikowała część dotychczasowych przepisów oraz wprowadziła nowe rozwiązania. Nowe przepisy powinny pobudzić emitentów do częstszego sięgania po obligacje oraz ożywić obrót na rynku wtórnym. Celem niniejszego artykułu jest analiza rynku obligacji nieskarbowych, identyfikacja barier jego rozwoju oraz przybliżenie zmian, jakie przewiduje nowy tekst ustawy o obligacjach, wraz z próbą wskazania ich wpływu na zwiększenie popularności rynku długu nieskarbowego w Polsce.
EN
Low interest rates close to zero should encourage operators to increase the scale of debt in the financial market. In Poland low efficiency of market debt instruments is not conducive to this. On the 1st of July 2015 the new law on the bonds came into force, which modified some existing laws and introduced new solutions. The new rules should encourage issuers to more frequent recourse to bonds and revive trading on the secondary market. The purpose of this article is to analyze the market treasury bonds, identificate of barriers to its development and bring changes which provides for a new text of the Act on Bonds, together with an attempt to identify their impact on the increasing popularity of non-treasure debt market in Poland.
Year
Volume
49
Issue
4
Physical description
Dates
published
2015
online
2016-01-28
Contributors
References
 • Analiza rynkowa, wrzesień 2013, www.investors.pl [data dostępu: 14.04.2015].
 • Cichy J., Emisja obligacji przychodowych – niewykorzystany obszar aktywności banku, [w:] I. Pyka, J. Cichy (red.), Innowacje w bankowości i finansach, Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Wydziałowe nr 171, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2013.
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/36/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie warunków dopuszczenia instytucji kredytowych do działalności oraz nadzoru ostrożnościowego nad instytucjami kredytowymi i firmami inwestycyjnymi, zmieniająca dyrektywę 2002/87/WE i uchylająca dyrektywy 2006/48/WE oraz 2006/49/WE, L 176/338.
 • ec.europa.eu/europe2020/index_pl.htm [data dostępu: 15.04.2015].
 • emerytura.gov.pl [data dostępu: 18.04.2015].
 • Gałka T., Ewolucja rynku obligacji korporacyjnych w Polsce, wystąpienie na seminarium pt. „Korporacyjny rynek papierów dłużnych w Polsce: aktualny stan, problemy, perspektywy rozwoju”, Warszawa, 5 marca 2015 r.
 • Gontarek A., Catalyst – katalizator rozwoju rynku instrumentów dłużnych: potencjał, aspiracje, możliwości, wystąpienie na seminarium pt. „Korporacyjny rynek papierów dłużnych w Polsce: aktualny stan, problemy, perspektywy rozwoju”, Warszawa, 5 marca 2015 r.
 • Kowalski P., Rozwój rynku obligacji pozarządowych w Polsce na tle porównawczym, wystąpienie na seminarium pt. „Korporacyjny rynek papierów dłużnych w Polsce: aktualny stan, problemy, perspektywy rozwoju”, Warszawa, 5 marca 2015 r.
 • Pawłowski M., Rynek obligacji korporacyjnych w Polsce. Uwarunkowania i perspektywy rozwoju, CeDeWu, Warszawa 2015.
 • Puszer B., Obligacje projektowe jako innowacyjny instrument finansowania strategicznych projektów w ramach UE, [w:] J. Harasim, W. Gradoń (red.), Innowacje a wzrost gospodarczy, cz. 2, Studia Ekonomiczne nr 186, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2014.
 • Ustawa z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz.U. z dnia 20 lutego 2015 r., poz. 238).
 • www.gpw.pl [data dostępu: 15.04.2015].
 • www.gpwcatalyst.pl [data dostępu: 15.02.2015].
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_h_2015_49_4_155
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.