PL EN


2015 | 49 | 4 |
Article title

Efekt kraju pochodzenia w postrzeganiu usług bankowych w Polsce. Badania pilotażowe

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Duża rola czynników społecznych w ocenie usług bankowych może powodować wysoki związek pomiędzy wizerunkiem kraju pochodzenia tychże usług a intencjami nabywczymi ich konsumentów. Związek ten definiowany jest jako efekt kraju pochodzenia. Głównym celem opracowania jest prezentacja wyników badań pilotażowych ukierunkowanych na diagnozę występowania owego efektu dla usług bankowych pochodzących z wybranych krajów UE. Przeprowadzone badania wskazują na prawdopodobny wpływ wizerunku kraju pochodzenia usługi bankowej na gotowość do jej nabycia. Rezultaty przedstawionych badań stanowią przesłankę do dalszych, pogłębionych analiz.
EN
A relationship between the image of the country of origin and the purchasing intentions of consumers of banking services may result from the significant role of social factors in assessing these services. This relationship is defined as a country of origin effect. The main objective of this paper is to present the results of pilot studies focused on the diagnosis of occurrence of this effect for banking services from selected EU countries. The studies indicate a high probability of influence of the country image on the purchasing intention of banking services. It indicates the need for further, in-depth research.
Year
Volume
49
Issue
4
Physical description
Dates
published
2015
online
2016-01-28
References
 • Berentzen J.B., Backhaus C., Michaelis M., Blut M., Ahlert D., Does “Made in…” also Apply to Services? An Empirical Assessment of the Country-of-Origin Effect in Service Settings, “Journal of Relationship Marketing” 2008, Vol. 7(4).
 • Boguszewicz-Kreft M., Efekt kraju pochodzenia w usługach, referat przygotowany na V Jubileuszową Ogólnopolską Konferencję Naukową USŁUGI 2014, Wrocław, 15–16 maja 2014 (w druku).
 • Bose S., Ponnam A., Country of Origin Effect on Services: an Evaluation of Entertainment, “Managing Leisure” 2011, Vol. 16, No. 2.
 • Dinnie K., Country-of-Origin 1965–2004. A Literature Review, “Journal of Customer Behaviour” 2004, Vol. 3, No. 2.
 • Figiel A., Etnocentryzm konsumencki. Produkty krajowe czy zagraniczne, PWE, Warszawa 2004.
 • Javalgi R.G., Cutler B.D., Winans W., At your Service! Does Country of Origin Research Apply to Services, “Journal of Services Marketing” 2001, Vol. 15(6/7).
 • Korenik D., Odpowiedzialność banku komercyjnego. Próba syntezy, Difin, Warszawa 2009.
 • Magier-Łakomy E., Rozkwitalska M., Country of Origin Effect on Manager’s Competence Evaluation, “Journal of Intercultural Management” 2013, Vol. 5.
 • Marcinkowska M., Wdowiński P., Flejterski S., Bukowski S., Zygierewicz M., Wpływ regulacji sektora bankowego na wzrost gospodarczy – wnioski dla Polski, „Materiały i Studia” nr 305, Instytut Ekonomiczny NBP, Warszawa 2014.
 • Nijssen E.J., Herk H. van, Conjoining International Marketing and Relationship Marketing: Exploring Consumers’ Cross-Border Service Relationships, “Journal of International Marketing” 2009, Vol. 17, No. 1.
 • Pecotich A., Pressley M., Roth D., The Impact of Country of Origin in the Retail Service Context, “Journal of Retailing and Consumer Services” 1996, Vol. 3(4).
 • Peterson R.A., Jolibert A.J.P., A Meta-Analysis of Country-of-Origin Effects, “Journal of International Business Studies” 1995, Vol. 26, No. 4.
 • Pérez M.S., Abad J.C., Carrillo G.M., Fernández R.S., Effects of Service Quality Dimensions on Behavioural Purchase Intentions: a Study in Public-Sector Transport, “Managing Service Quality” 2007, Vol. 17(2).
 • Pharr J.M., Synthesizing Country-of-Origin Research from the Last Decade: is the Concept Still Salient in an Era of Global Brands?, “Journal of Marketing Theory & Practice” 2005, Vol. 13(4).
 • Rezvani S. [i in.], A Conceptual Study on the Country of Origin Effect on Consumer Purchase Intention, “Asian Social Science” 2012, Vol. 8, No. 12.
 • Roth M.S., Romeo J.B., Matching Product Category and Country Image Perception: a Framework for Managing Country-of-Origin Effects, “Journal of International Business Studies” 1992, Vol. 24.
 • Salciuviene L., Ghauri P.N., Streder R.S., Mattos C. De, Do Brand Names in a Foreign Language Lead to Different Brand Perceptions?, “Journal of Marketing Management” 2010, Vol. 26, No. 11/12.
 • Sikora T., Znaczenie efektu kraju pochodzenia dla komunikacji w biznesie międzynarodowym, „Zeszyty Naukowe SGH” 2008 [www.bazhum.ic.edu/Zeszyty_Naukowe_SGH-2008-13-23-173-194.pdf, data dostępu: 10.04.2014].
 • Stanisz A., Przystępny kurs statystyki z zastosowaniem STATISTICA PL na przykładach z medycyny, StatSoft, Kraków 2007.
 • Stanton M., Veale R., Decomposing County of Origin Dimensions for Services: an Investigation into Perceptions of Service Quality in a Transnational Setting, “Proceedings of the Australian & New Zealand Marketing Academy Conference (ANZMAC 2009)”, 30 November – 2 December 2009, Melbourne, Australia.
 • Sztompka P., Zaufanie. Fundament społeczeństwa, Znak, Kraków 2007.
 • Wong K.A., Folkes V., Country-of-Origin Effects on Consumers’ Attributions and Word-of-Mouth Communications about Services, “Advances in Consumer Research” 2008, Vol. 35.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_h_2015_49_4_169
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.