PL EN


2015 | 49 | 4 |
Article title

Zastosowanie Strategicznej Karty Wyników w szpitalu – studium przypadku

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
 Zakłady opieki zdrowotnej, chcąc efektywniej gospodarować istniejącymi zasobami, a także lepiej i sprawniej reagować na zmiany dokonujące się w otoczeniu, poszukują nowych metod zarządzania. Uwzględniając powyższe czynniki, zarządzanie nowoczesnym zakładem opieki zdrowotnej będzie wymagało od menedżerów zainteresowania się Strategiczną Kartą Wyników. Celem artykułu jest opracowanie strategicznej karty wyników dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Puławach. Analiza została dokonana przy wykorzystaniu literatury krajowej. Wnioski sformułowane w opracowaniu mogą być pomocne w zarządzaniu publicznymi organizacjami ochrony zdrowia.
EN
In order to manage the existing resources more efficiently, and to better respond to changes which take place in the environment, health care institutions are looking for new management methods. Considering the above factors, management of a modern healthcare center will require managers to take an interest in the Balanced Scorecard. The aim of this article is to develop a Balanced Scorecard for the hospital in Puławy. The analysis was performed using domestic and foreign literature and legal acts. The conclusions of the study can be helpful in managing public health organizations. 
Year
Volume
49
Issue
4
Physical description
Dates
published
2015
online
2016-01-28
Contributors
References
 • Bielicki R., Ciesielski T., Strategiczna Karta Wyników jako narzędzie poprawy konkurencyjności jednostek medycznych, „Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania” 2012, nr 25.
 • Chen H. [i in.], Application of the Balanced Scorecard to an Academic Medical Center in Taiwan: the effect of Warning Systems on Improvement of Hospital Performance, “Journal of the Chinese Medical Association” 2012, No. 75.
 • Cygańska M., Wykorzystanie Zrównoważonej Karty Wyników w podmiotach leczniczych – studium przypadków, „Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów” 2013, nr 129.
 • Hass-Symotiuk M. (red.), System pomiaru i oceny dokonań szpitala, Wolters Kluwer Polska Sp. zo.o., Warszawa 2011.
 • Jabłoński A., Jabłoński M., Wdrożenie Strategicznej Karty Wyników w jednostkach służby zdrowia, „Controlling i Rachunkowość Zarządcza” 2006, nr 6.
 • Kaplan R.S., Norton D.P., Strategiczna Karta Wyników. Jak przełożyć strategię na działanie?, PWN, Warszawa 2001.
 • Kludacz M., Zrównoważona Karta Wyników i możliwości jej zastosowania w szpitalach, [w:] R. Lewandowski, R. Walkowiak, M. Kautsch (red.), Współczesne wyzwania menedżerskie w ochronie zdrowia, Wydawnictwo Olsztyńskiej Szkoły Informatyki i Zarządzania, Olsztyn 2009.
 • Kowal B., Model Strategicznej Karty Wyników dla Spółki Węglowej, Wydawnictwo AGH, Kraków 2010.
 • Lewandowski R., Wykorzystanie Zrównoważonej Karty Wyników w organizacjach ochrony zdrowia – studium przypadku, „Współczesne Zarządzanie” 2008, nr 4.
 • Ostrowska S., Kontekst interesariusza w publicznej jednostce ochrony zdrowia. Studium przypadku na podstawie wdrożenia w szpitalu publicznym Mission Oriented Scorecard, [w:] A. Frączkiewicz-Wronka (red.), Wykorzystanie analizy interesariuszy w zarządzaniu organizacją zdrowotną, „Śląsk” Wydawnictwo Naukowe, Katowice 2012.
 • Porębski D., Wykorzystanie Strategicznej Karty Wyników w polskim szpitalu, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” 2013, nr 277.
 • Rudawska I., Urbańczyk E. (red.), Opieka zdrowotna. Zagadnienia ekonomiczne, Difin, Warszawa 2012.
 • Skoczylas W., Założenia konstrukcji systemu pomiaru osiągnięć w zarządzaniu publicznym zakładem opieki zdrowotnej, [w:] M. Hass-Symotiuk (red.), Sterowanie kosztami w zakładach opieki zdrowotnej, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2005.
 • Stępniewski J. (red.), Strategie, finanse i koszty szpitala, Wolters Kluwers, Warszawa 2008.
 • Strategia Rozwoju SP ZOZ w Puławach w latach 2013–2022, szpitalpulawy.pl/strategia.php [data dostępu: 01.03.2015].
 • Tuzikiewicz K., Koncepcja Zrównoważonej Karty Dokonań dla wyższej uczelni, „Controlling i Rachunkowość Zarządcza” 2007, nr 10(97).
 • www.szpitalpulawy.pl [data dostępu: 01.03.2015].
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_h_2015_49_4_177
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.