PL EN


2015 | 49 | 4 |
Article title

Skuteczność ograniczenia wypłaty dywidendy banków jako instrumentu polityki nadzorczej w Polsce

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule została dokonana krytyczna analiza polskich ograniczeń dotyczących wypłat dywidendy na tle rozwiązań wspólnotowych, w tym skuteczności zaleceń Komisji Nadzoru Finansowego kierowanych do polskich banków w zakresie oczekiwanej polityki dywidendowej. Zdaniem autora istnieją istotne rozbieżności pomiędzy polskimi a wspólnotowymi regulacjami w tym zakresie. Mają one przy tym charakter systemowy, gdyż regulacje wspólnotowe opierają się na jasnym algorytmie, a polskie mają bardziej dyskrecjonalny charakter. Autor podkreśla jednak, iż pomimo zidentyfikowanych rozbieżności zalecenia Komisji Nadzoru Finansowego kierowane do polskich banków w zakresie oczekiwanej polityki dywidendowej na przestrzeni lat 2011–2014 były skuteczne i pozwoliły na wzmocnienie bazy kapitałowej banków, poprawiając tym samym ich zdolność do absorbowania potencjalnych strat.
EN
This article makes a critical analysis of Polish restrictions on the payment of dividends against the Community solutions, including the effectiveness of the Polish Financial Supervision Authority recommendations addressed to Polish banks in terms of the expected dividend policy. According to the author, there are significant discrepancies between the Polish and the EU regulations in this field. They are systemic in nature since the Community rules based on a clear algorithm and the Polish ones are more discretionary. The author emphasizes, however, that despite the identified discrepancies, the Polish Financial Supervision Authority recommendation addressed to the Polish banks in terms of the expected dividend policy for the years 2011–2014 was effective and allowed the banks to strengthen their capital base, thereby improving their ability to absorb potential losses.
Year
Volume
49
Issue
4
Physical description
Dates
published
2015
online
2016-01-28
Contributors
author
References
 • Basel Committee on Banking Supervision, International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards. A Revised Framework, Comprehensive Version, Basel 2006.
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 czerwca 2013 r. (2013/36/UE) w sprawie warunków dopuszczenia instytucji kredytowych do działalności oraz nadzoru ostrożnościowego nad instytucjami kredytowymi i firmami inwestycyjnymi (Official Journal nr L 176 z 27 czerwca 2013 r.).
 • European Banking Authority, Capital Buffers for Addressing Market Concerns over Sovereign Exposure. Methodological Note, 8 December 2011.
 • European Banking Authority, Recommendation on the Preservation of Core Tier 1 Capital during the Transition to the Capital Requirements Directive/Capital Requirements Regulation Framework, EBA/REC/2013/03, 22 July 2013.
 • Koleśnik J., Adekwatność kapitałowa banków. Standardy regulacyjne, Difin, Warszawa 2014.
 • Komisja Nadzoru Finansowego, Dane sektora bankowego – luty 2015, Warszawa 2015.
 • Komisja Nadzoru Finansowego, Informacja o kierunkach podziału zysku za 2013 r. krajowych banków komercyjnych, Warszawa 2014a.
 • Komisja Nadzoru Finansowego, Komunikat z 252 posiedzenia KNF, Warszawa 2015.
 • Komisja Nadzoru Finansowego, Stanowisko KNF w sprawie polityki dywidendowej instytucji finansowych, Warszawa, 28 listopada 2012.
 • Komisja Nadzoru Finansowego, Stanowisko KNF w sprawie polityki dywidendowej instytucji finansowych, Warszawa, 10 grudnia 2013.
 • Komisja Nadzoru Finansowego, Stanowisko KNF w sprawie polityki dywidendowej instytucji finansowych, Warszawa, 2 grudnia 2014b.
 • Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego, Pismo Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego Andrzeja Jakubiaka do Prezesów banków, Warszawa, 29 grudnia 2011 r. (DNB/I/7111/4/2/11).
 • Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego, Pismo Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego Andrzeja Jakubiaka do Prezesów banków, Warszawa, 21 marca 2014 r. (DRB/0735/2/1/2014).
 • Zaleska M. (red.), Europejska unia bankowa, Difin, Warszawa 2015.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_h_2015_49_4_247
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.