PL EN


2015 | 49 | 4 |
Article title

Wpływ ustanowienia G-SIIs na funkcjonowanie sektora ubezpieczeniowego – wybrane aspekty

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W opracowaniu została dokonana ogólna charakterystyka założeń inicjatywy przewidującej specjalny tryb nadzoru nad zakładami ubezpieczeń kreującymi ryzyko systemowe – G-SIIs oraz wybrane aspekty potencjalnego wpływu tej inicjatywy na rynek ubezpieczeniowy. Potencjalny wpływ został przedstawiony w układzie pozytywnego i negatywnego oddziaływania na instytucje nadzorujące i zakłady ubezpieczeń. W konkluzji należy podkreślić, że rozwiązania przewidziane dla niewielkiej liczby zakładów ubezpieczeń mogą pośrednio wpłynąć na funkcjonowanie globalnego rynku ubezpieczeniowego.
EN
The study characterizes the initiative providing for the special supervision mode over the insurance firms creating systemic risk – G-SIIs and the selected aspects of this initiative potential impact on the insurance market. The discussed potential impact was presented in the system of positive and negative influence on supervision institutions and insurance firms. The conclusion emphasizes that the solutions dedicated to a small number of insurance companies can have an indirect impact on the global insurance market functioning.
Year
Volume
49
Issue
4
Physical description
Dates
published
2015
online
2016-01-28
Contributors
author
References
 • Bednarczyk T.H., Identyfikacja ubezpieczycieli ważnych systemowo, „Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska. Sectio H” 2013, Vol. XLVII, z. 3.
 • Cooter R., Ulen T., Law and Economics, Addison Wesley, Boston 2004.
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/89/UE z dnia 16 listopada 2011 r. w sprawie zmiany dyrektyw 98/78/WE, 2002/87/WE, 2006/48/WE i 2009/138/WE w odniesieniu do dodatkowego nadzoru nad podmiotami finansowymi konglomeratu finansowego.
 • FSB, Global Systemically Important Insurers (G-SIIs) and the Policy Measures that Will Apply to Them, Basel 2013.
 • FSB, Key Attributes of Effective Resolution Regimes for Financial Institutions, October 2011, www.financialstabilityboard.org/wp-content/uploads/r_111104cc.pdf?page_moved=1 [data dostępu: 10.06.2015].
 • IAIS, Global Systemically Important Insurers: Initial Assessment Methodology, 2013a, http://iaisweb.org/index.cfm?event=getPage&nodeId=25233 [data dostępu: 10.06.2015].
 • IAIS, Global Systemically Important Insurers: Policy Measures, Basel, 18 July 2013b.
 • IAIS, Global Systemically Important Insurers: Proposed Assessment Methodology, Basel, May 2012a.
 • IAIS, Macroprudential Surveillance in the Insurance Sector, Basel, May 2012b.
 • Nadolska A., Miejsce i rola organu nadzoru makroostrożnościowego w europejskim i krajowym systemie nadzoru nad rynkiem finansowym, „Zeszyty Prawnicze” 2014, nr 3(43).
 • Postal A.D., Analyst: Pru Hopes to Avoid SIFI Status, 2011, www.lifehealthpro.com/2011/06/10/analyst-pru-hopes-to-avoid-sifi-status [data dostępu: 17.09.2014].
 • Zalecenie Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego z dnia 4 kwietnia 2013 r. w sprawie celów pośrednich i instrumentów polityki makroostrożnościowej (ERRS/2013/1) 2013/C 170/01.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_h_2015_49_4_319
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.