PL EN


2015 | 49 | 4 |
Article title

Rola regulacji ostrożnościowych sektora bankowego w świetle kulturowego postrzegania prawa w Polsce

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest przedstawienie kulturowych uwarunkowań stanowienia i przestrzegania regulacji ostrożnościowych dotyczących sektora bankowego oraz wynikających stąd konsekwencji dla jego rozwoju. Uwaga skoncentruje się na odniesieniach do rynku polskiego, ale również szerszego kontekstu europejskiego. Kluczowe znaczenie ma charakterystyka kultury narodowej pod kątem indeksu unikania niepewności, opracowanego przez G. Hofstede, i jego powiązaniu z polską kulturą prawną oraz sferą bankowości. Na to spojrzenie nakłada się kwestia struktury właścicielskiej sektora bankowego w Polsce i dominacji banków z udziałem kapitału zagranicznego. Autor wskazuje na różnice w tej dziedzinie oraz elementy hazardu moralnego stosowanego przez kierownictwa banków, obserwowanego w różnym stopniu w podziale na podmioty kontrolowane przez kapitał obcy i krajowy (państwowy, prywatny i spółdzielczy).
EN
The article presents the cultural conditions of regulation and compliance with prudential regulations in the banking sector and the consequences for bank development. The focus is on the references to the Polish market. It is crucial to analyze the national culture (e.g. uncertainty avoidance index of G. Hofstede) in front of the Polish legal culture and the banking industry. The author underlines the role of cultural differences with respect to the regulation. It is done for banks controlled by foreign and national capital, based on the analysis of publicly available information and the survey among members of management boards of banks in Poland.
Year
Volume
49
Issue
4
Physical description
Dates
published
2015
online
2016-01-28
Contributors
References
 • 50 największych banków w Polsce – 2013, „Miesięcznik Finansowy BANK” 2013, czerwiec.
 • 50 największych banków w Polsce – 2014, „Miesięcznik Finansowy BANK” 2014, czerwiec.
 • Boski P., Kulturowe ramy zachowań społecznych. Podręcznik psychologii międzykulturowej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.
 • Hofstede G., Cultural Consequences. Comparing Values, Behaviors, Institutions and Organizations Cross Nations, Thoussand Oaks, Sage 2001.
 • Jakubiak A., Pismo Przewodniczącego KNF do prezesów zarządów banków, 24.11.2011.
 • Kasiewicz S., Kurkliński L., Zasada proporcjonalności. Zastosowanie w sektorze bankowym – weryfikacja, wyzwania, doświadczenia, [w:] S. Kasiewicz, L. Kurkliński, W. Szpringer, Zasada proporcjonalności a polski sektor bankowy. Uwarunkowania, narzędzia, szanse, zagrożenia, „Miesięcznik Finansowy BANK” 2013, nr 12.
 • Kasiewicz S., Kurkliński L., Szpringer W., Zasada proporcjonalności. Przełom w ocenie regulacji, ALTERUM, Warszawa 2014.
 • Poszewiecki A., Obawy małych i średnich przedsiębiorstw przed penalizacją postępowania w przypadku korzystania z pomocy rozwojowej. Zaliczenie 150% nakładów na B+R w koszty podatkowe, [w:] P. Kulawczuk, A. Poszewiecki (red.), Behawioralne determinanty rozwoju przedsiębiorczości w Polsce. Ekonomia behawioralna finansowania przedsiębiorczości, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2010.
 • Tylus E., UOKiK wziął się za podejrzane klauzule w polisolokatach oferowanych przez firmy należące do Czarneckiego. Klienci mieli się zrzec wszystkich praw i roszczeń, „wGospodarce.pl” 2014, http://wgospodarce.pl/informacje/16694-uokik-wzial-sie-za-podejrzane-klauzule-w-polisolokatach-oferowanych-przez-firmy-nalezace-do-czarneckiego-klienci-mieli-sie-zrzec-wszystkich-praw-i-roszczen [data dostępu: 10.04.2015].
 • UKNF, Informacja o sytuacji banków spółdzielczych i zrzeszających w I półroczu 2014, Warszawa 2014a.
 • UKNF, Informacja o sytuacji banków w okresie I–IX 2014 r., Warszawa 2014b.
 • UKNF, Raport o sytuacji banków w 2008 roku, Warszawa 2009.
 • Wesołowska E., Koniec lokat jednodniowych. I co dalej?, „Newsweek Polska”, 9 sierpnia 2011, http://biznes.newsweek.pl/koniec-lokat-jednodniowych--i-co-dalej,74853,1,1.html [data dostępu: 20.04.2015].
 • Wołpiuk W.J., Kultura prawna z perspektywy dystynkcji między cywilizacją a kulturą, „Gdańskie Studia Prawnicze” 2014, t. XXXI.
 • Wółkiewicz, D., Nabici w polisolokaty, „Forbes”, 17 kwietnia 2015, www.forbes.pl/problemy-z-polisolokatami,artykuly,192921,1,1.html [data dostępu: 20.04.2015].
 • Wróblewski J., Prawo jako zjawisko kultury w amerykańskiej filozofii i teorii prawa, „Zeszyty Naukowe Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Studia Prawnoustrojowe” 1988, nr 1.
 • www.geert-hofstede.com [data dostępu: 20.03.2015].
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_h_2015_49_4_327
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.