PL EN


2015 | 49 | 4 |
Article title

Zmiany w kanale agencyjnym na rynku ubezpieczeniowym w Polsce

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem niniejszego artykułu jest odpowiedź na pytania: jakie są najważniejsze zmiany w kanale agencyjnym na polskim rynku ubezpieczeń i jakie czynniki je kształtują? Kanał agencyjny w Polsce czeka szereg istotnych zmian, które będą wpływać na jego rozwój. Pod względem prawnym najważniejszą zmianą będzie nowa dyrektywa unijna IDD (IMD2) i zmiany w prawie polskim, jakie zostaną wdrożone pod jej wpływem. Wśród czynników społeczno-ekonomicznych szczególne znaczenie ma świadomość ubezpieczeniowa i niskie zaufanie do sektora ubezpieczeniowego oraz do samego agenta. Nowe technologie natomiast będą wymagały od agentów nakładów adaptacyjnych oraz wymuszą na nich korzystanie z nowych, dostępnych ułatwień kontaktu z klientami i zakładami ubezpieczeń. Istotny wpływ na działalność agentów ubezpieczeniowych w Polsce będzie mieć również sytuacja w branży ubezpieczeniowej w Polsce i na świecie, gdyż wynagrodzenie agenta zależy od składki płaconej przez klienta. Przewiduje się też zmiany pod względem profilu specjalizacji agenta.
EN
The purpose of this article is to answer the question: what are the major changes in the agency channel on the Polish insurance market and the factors shaping it? The agency channel in Poland awaits a number of important changes that will influence its development. In legal terms, the most important change will be the new EU directive IDD (IMD2) and changes in Polish law that will be implemented under its influence. Among the socio-economic factors, insurance awareness and low confidence in the insurance sector, and to the agent itself are particulary important. New technologies but will require expenditures adaptive agents and agents will force the use of the new facilities available in contact with clients and insurance companies. A significant impact on the activities of insurance agents in Poland will also have the situation in the insurance industry in Poland and in the world, because the agent’s commission depends on the contribution paid by the customer. There are also anticipated the changes in terms of the agent skill profile.
Year
Volume
49
Issue
4
Physical description
Dates
published
2015
online
2016-01-28
Contributors
References
 • Czubała A., Dystrybucja produktów, PWE, Warszawa 2001.
 • European Insurance in Figures, CEA Statistics N°40, CEA Statistics N°44, Statistics N°46, Statistics N°48, Statistics N°50.
 • EY, Reimagining Customer Relationships Global Customer Insurance Survey, 2014, www.ey.com/PL/pl/Industries/Financial-Services/Insurance/Swiatowe-Badanie-Klientow-Uslug-Ubezpieczeniowych-2014 [data dostępu: 01.06.2015].
 • FERMA, Insurance Mediation Directive 2/IDD2 – the Return of the Professional Customer in 2015?, 2014, www.ferma.eu/blog/2014/12/imd2-idd2-return-professional-customer-2015 [data dostępu: 04.01.2015].
 • GFK Polonia, Zaufanie do grup zawodowych w Polsce, 2014, gfk.netpr.pl [data dostępu: 01.06.2015].
 • KNF, Projekt: wytyczne dotyczące systemu zarządzania produktem, Warszawa 2015.
 • KNF, Wytyczne dla zakładów ubezpieczeń dotyczące dystrybucji ubezpieczeń, Warszawa 2014a.
 • KNF, Wytyczne dotyczące likwidacji szkód z ubezpieczeń komunikacyjnych, Warszawa 2014b.
 • Kufel-Siemińska A., Sterzyński M., Dystrybucja usług ubezpieczeniowych w Polsce wobec integracji z Unią Europejską, [w:] K. Znaniecka (red.), Finanse, bankowość, ubezpieczenia wobec wyzwań współczesności, t. 2: Ubezpieczenia, Katowice 2002.
 • McKinsey & Company, Agents of the Future: the Evolution of Property and Casualty Insurance Distribution, 2013.
 • Nowotarska-Romaniak B., Zachowania klientów indywidualnych na rynku usług ubezpieczeniowych, Wolters Kluwer, Warszawa 2013.
 • PIPUiF, Sąd Najwyższy przyznał rację pośrednikom, 2012, www.pośrednicy.org [data dostępu: 10.10.2014].
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 lutego 2015 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania czynności agencyjnych (Dz.U. 2015, poz. 276).
 • Szumlicz T., Stosunek do instytucji finansowych, [w:] J. Czapiński, T. Panek (red.), Diagnoza Społeczna 2013. Warunki i jakość życia Polaków, Warszawa 2014 [analizy.mpips.gov.pl/images/stories/publ_i_raporty/DS2013/Raport_glowny_Diagnoza_Spoleczna_2013.pdf, data dostępu: 04.01.2015].
 • Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym (Dz. U. 2003, nr 124, poz. 1154).
 • Ustawa z dnia 9 maja 2014 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych (Dz. U. 2014, poz. 768).
 • Wniosek Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie pośrednictwa ubezpieczeniowego, 2014, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?qid=1421226887114&uri=CELEX:52012PC0360 [data dostępu: 01.12.2014].
 • www.knf.gov.pl [data dostępu: 01.06.2015].
 • Zawaluk P., Agenci chcą directów – directy chcą agentów, „Gazeta Ubezpieczeniowa” 2012, kwiecień, www.gu.com.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=42941:agenci-chc-directow-directy-chc-agentow&catid=99:porednictwo&Itemid=102 [data dostępu: 10.10.2014].
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_h_2015_49_4_335
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.