PL EN


2015 | 49 | 4 |
Article title

Kredyty i pożyczki jako źródło finansowania działalności gospodarczej spółek pracowniczych

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Zasadniczym celem artykułu jest rozpoznanie stopnia wykorzystania kredytów i pożyczek jako źródła finansowania działalności gospodarczej przez spółki pracownicze. Sformułowana hipoteza badawcza stanowi, iż większość spółek pracowniczych w niewielkim zakresie finansowała działalność gospodarczą z kredytów i pożyczek. Empiryczna weryfikacja postawionej hipotezy została przeprowadzona wśród 17 spółek pracowniczych z województwa mazowieckiego, które zawarły umowę o oddanie przedsiębiorstwa państwowego do odpłatnego korzystania w latach 2000–2002 w oparciu o ich sprawozdania finansowe. Przeprowadzone badania empiryczne wykazały, iż spółki pracownicze w niewielkim stopniu finansowały działalność gospodarczą z kredytów i pożyczek.
EN
The main objective of the paper is to recognize the level of use of credits and loans as the source of financing for business activity of employee-owned companies. The formulated research hypothesis states that the majority of employee-owned companies financed business activity from credits and loans to a small extent. The empirical investigation of the constructed hypothesis has been carried out among 17 employee-owned companies in the Mazowieckie Province, which concluded privatisation agreements with the State Treasury in the years 2000–2002 on the basis of their financial statements. The empirical research proved that employee-owned companies had financed their business activities from credits and loans to the small extent.
Year
Volume
49
Issue
4
Physical description
Dates
published
2015
online
2016-01-28
Contributors
References
 • Baehr J., Spółka z udziałem kapitałowym pracowników, Polski Dom Wydawniczy Ławica, Warszawa – Poznań 1993.
 • Bojar E., Sosińska-Wit M., Leasing pracowniczy jako czynnik rozwoju przedsiębiorstwa, [w:] R. Borowiecki (red.), Wyzwania rozwojowe a restrukturyzacja przedsiębiorstw, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa, Europejska Rada Zarządzania – CECIOS, Warszawa – Kraków 1999.
 • Bojar E., Sosińska-Wit M., Żminda Z., Leasing pracowniczy a restrukturyzacja przedsiębiorstw, Politechnika Lubelska, Lublin 2003.
 • Bukowska-Piestrzyńska A., Leasing mienia Skarbu Państwa w spółkach pracowniczych, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa” 2002, nr 5.
 • Goszka W., Struktura własności i władzy w spółkach pracowniczych (na przykładzie spółek pracowniczych regionu kujawsko-pomorskiego), „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa” 2001, nr 5.
 • Goszka W., Popławski W., Struktura własnościowa kapitału i jej wpływ na podstawowe czynniki ekonomiczne przedsiębiorstwa na podstawie spółek pracowniczych regionu kujawsko-pomorskiego, [w:] Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa a struktura akcjonariatu, CeDeWu, Warszawa 2001.
 • Górka K., Samorząd pracowniczy w procesie prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych, [w:] R. Borowiecki (red.), Kierunki przekształceń własnościowych w gospodarce. Aspekt teoretyczno-praktyczny, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa Oddział w Krakowie, Kraków 1991.
 • Jarosz M., Kozak M., Ekonomiczna i społeczna kondycja spółek pracowniczych w latach 1991–1994. Konkluzje, [w:] M. Jarosz (red.), Blaski i cienie spółek pracowniczych 1991–1994, Instytut Studiów Politycznych PAN, Warszawa 1995.
 • Jawłowski A., Prywatyzacja pracownicza. Przemiany firm i ich załóg, Instytut Studiów Politycznych PAN, Warszawa 2001.
 • Karpińska-Mizielińska W., Smuga T., Zmiany relacji własnościowych i ich wpływ na poprawę efektywności gospodarowania w długim okresie, Instytut Rozwoju i Studiów Strategicznych, Warszawa 1997.
 • Kozarzewski P., Prywatyzacja bezpośrednia: stan prawny, [w:] M. Jarosz (red.), Prywatyzacja bezpośrednia. Inwestorzy. Menedżerowie. Pracownicy, Instytut Studiów Politycznych PAN, Warszawa 1998.
 • Kozarzewski P., Woodward R., Secondary Privatization in Poland (Part I): Evolution of Ownership Structure and Company Performance in Firms Privatized by Employee Buyouts, Raporty Case No. 47, Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych, Warszawa 2001 [http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1432404, data dostępu: 10.10.2015].
 • Krajewski S., Konflikty interesów po prywatyzacji, [w:] M. Jarosz (red.), Manowce polskiej prywatyzacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.
 • Nadratowska A., Wpływ poszczególnych form prywatyzacji na efektywność gospodarowania, [w:] T. Kierczyński (red.), Spółka akcyjna jako forma prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych, Przedsiębiorstwo Doradztwa Ekonomicznego „Lege Artis”, Warszawa 1990.
 • Prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych w 1999 r., GUS, Warszawa 2000.
 • Prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych w 2002 r., GUS, Warszawa 2003.
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 października 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania należności za korzystanie z przedsiębiorstwa, sposobu zabezpieczenia niespłaconej części należności oraz warunków oprocentowania niespłaconej należności (Dz. U. 1997, nr 130, poz. 855).
 • Surdykowska T., Prywatyzacja, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1996.
 • Szomburg J., Efekty prywatyzacji drogą leasingu, „Transformacja Gospodarki” 1996, nr 68.
 • Ustawa z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. 1996, nr 118, poz. 561).
 • Ustawa z dnia 5 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa, ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2002, nr 240, poz. 2055 z późn. zm.).
 • Włodyka S., Spółki w procesie komercjalizacji i prywatyzacji, [w:] S. Włodyka (red.), Prawo spółek, Instytut Prawa Spółek i Inwestycji Zagranicznych, Kraków 1996.
 • Wrońska E.M., Strategie finansowe spółek pracowniczych, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2004.
 • Zwierzyńska-Bubałło T. (red.), Leksykon prywatyzacji, PWE, Warszawa 1998.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_h_2015_49_4_381
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.