PL EN


2015 | 49 | 4 |
Article title

Efektywność wybranych funduszy akcji małych i średnich spółek w latach 2010–2014

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem niniejszego artykułu jest ocena efektywności funduszy akcji małych i średnich spółek w latach 2010–2014. W ocenie zastosowano najpopularniejsze miary efektywności funduszy inwestycyjnych – stopy zwrotu, miary ryzyka (odchylenie standardowe, współczynnik beta portfela), miary skorygowane o ryzyko (wskaźnik Treynora). Postawiono hipotezę badawczą stwierdzającą, iż fundusze segmentu małych i średnich spółek nie były efektywnie zarządzane. Przeprowadzona analiza pozwoliła jedynie częściowo potwierdzić założoną hipotezę. Fundusze uzyskiwały zarówno niższe, jak i wyższe niż rynek stopy zwrotu. Zróżnicowany był też poziom ryzyka inwestycyjnego – nie tylko dla poszczególnych funduszy, ale i w kolejnych okresach. 
EN
The aim of this article is to estimate funds of small and medium-sized enterprises’s performances over the period 2010–2014. The analysis uses the following indicators and risk measures: the return rate, standard deviation, beta ratio and also risk-adjusted measure – Treynor ratio. A thesis was postulated that funds of small and medium-sized enterprises were not effectively managed. In the curse of the study, the above statement was partly proved correct. The efficiency of funds as well as investment’s risk were diversified among individual fund and analyzed years.
Year
Volume
49
Issue
4
Physical description
Dates
published
2015
online
2016-01-28
Contributors
References
  • Czekaj J., Rynki, instrumenty i instytucje finansowe, PWN, Warszawa 2008.
  • Dawidowicz D., Fundusze inwestycyjne – rodzaje – metody oceny – analiza, CeDeWu, Warszawa 2012.
  • Jajuga K., Jajuga T., Inwestycje. Instrumenty finansowe, aktywa niefinansowe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa, PWN, Warszawa 2012.
  • Komisja Nadzoru Finansowego, www.knf.gov.pl/dla_rynku/PODMIOTY_rynku/Podmioty_rynku_kapitalowego/Wykaz_TFI_i_FI_HTML.html [data dostępu: 02.02.2015].
  • Morbiato J., Słaby rok funduszy inwestycyjnych, 4 stycznia 2012, www.rp.pl/artykul/786707-Stopy-zwrotu-funduszy-inwestycyjnych-w-2011-r--byly-ujemne.html [data dostępu: 02.02.2015].
  • Nowa klasyfikacja funduszy inwestycyjnych otwartych, Warszawa, 9 listopada 2007, www.izfa.pl/Media/files/media/informacje-prasowe/2007/Informacja%20prasowa.pdf [data dostępu: 10.12.2015].
  • Perez K., Efektywność funduszy inwestycyjnych. Podejście techniczne i fundamentalne, Difin, Warszawa 2012.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_h_2015_49_4_413
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.