PL EN


2015 | 49 | 4 |
Article title

Ograniczanie złożoności banków – analiza wybranych tendencji

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Banki jako organizacje mają naturalną tendencję do złożoności i jako takie potrzebują jej monitorowania i ograniczania. Złożoność banku przejawia się na poziomie modelu biznesowego i strategii, rozwiązań organizacyjno-strukturalnych, procesów biznesowych, kultury organizacyjnej oraz oferty produktowo-usługowej, a generuje wyzwania w zakresie zarządzania m.in. w aspekcie organizacyjnym, finansowym czy zarządzania ryzykiem, a także w kwestiach transparentności funkcjonowania. Mimo ponad 20-letnich doświadczeń banków z inicjatywami reorganizacyjnymi, kwestie problematyczne w zakresie szeroko rozumianej złożoności i nieracjonalności wciąż pozostają, a dodatkowo pojawiają się nowe. Inicjatywy upraszczające podejmowane w zakresie ograniczania złożoności powinny być procesem ciągłym, wynikającym z przyjętej koncepcji zarządzania złożonością.
EN
Banks as organizations have a natural tendency to complexity and as such they need to monitor and reduce it. The complexity of the bank manifests itself at the level of the business model and strategy, structural and organizational solutions, business processes, organizational culture and product and service offer. It generates challenges in the domain of management – in terms of organizational, financial or risk management, as well as operation transparency, among others. Despite over 20 years of experience of banks with initiatives of reorganization, problematic issues in the broadest sense of complexity and irrationality still remain, and in addition the new ones arises. Simplification initiatives to reduce complexity should be a continuous process resulting from the adopted concept of complexity management.
Year
Volume
49
Issue
4
Physical description
Dates
published
2015
online
2016-01-28
Contributors
author
References
 • Angelis J., Macintyre M., Parry G. (eds.), Service Design and Delivery, Springer Science+Business Media, LLC, New York 2011.
 • Boot A.W.A., Banking at the Crossroads: How to Deal with Marketability and Complexity?, “Review of Development Finance” 2011, No. 1.
 • Cetorelli N., Goldberg L.S., Measures of Complexity of Global Banks, “Economic Policy Review” 2014, Vol. 20, No. 2.
 • Cetorelli N., McAndrews J., Traina J., Evolution in Bank Complexity, “Economic Policy Review” 2014, Vol. 20, No. 2.
 • Collinson S., Jay M., From Complexity to Simplicity: Unleash Your Organisation’s Potential, Palgrave Macmillan, 2012.
 • Eistert T., Ullrich M., Reducing Complexity in Retail Banking: Simple Wins Every Time, A.T. Kearney Inc., Chicago 2013.
 • Global Banking Outlook 2015. Transforming Banking for the Next Generation, EYGM Limited, 2015.
 • Global Brand Simplicity Index 2014, Siegel+Gale 2014.
 • Gospodarowicz A., Nosowski A. (red.), Zarządzanie instytucjami kredytowymi, C.H. Beck, Warszawa 2012.
 • Mersch Y., Finance in an Environment of Downsizing Banks, 2014, www.ecb.europa.eu/press/key/date/2014/html/sp140524.en.html [data dostępu: 10.05.2015].
 • Nosowski A., Bankowe modele biznesowe – ewolucja czy innowacja, „Annales Univeritatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H” 2010, Vol. XLIV, z. 2.
 • Nosowski A., Rola projektowania w tworzeniu usług finansowych, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H” 2014, Vol. XLVIII, z, 4.
 • Retail Banking 2020: Evolution or Revolution?, PWC 2014.
 • Sargut G., Gunther McGrath R., Jak żyć ze złożonością?, „Harvard Business Review Polska” 2012, lipiec – sierpień.
 • True Cost of Complexity in the Banking Sector, Simplicity Partnership LLP, 2012.
 • Whitmer A., Banking by Design: a New Way to Bank, 2012, www.sooverthis.com/banking-by-design-a-new-way-to-bank [data dostępu: 10.05.2015].
 • Zwicky J., Simplicity in Banking is Anything But Simple, “The Financial Brand”, 29 January 2014, http://thefinancialbrand.com/36434/bank-simplicity-design-customer-experience-zwicky [data dostępu: 10.04.2015].
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_h_2015_49_4_435
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.