PL EN


2015 | 49 | 4 |
Article title

Obligacje bankowe jako narzędzie wydłużania średniego terminu wymagalności pasywów banków w Polsce

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest identyfikacja roli obligacji bankowych jako potencjalnego narzędzia wydłużania średniego terminu wymagalności pasywów banków w Polsce. Przy zastosowaniu analizy instytucjonalnej, która pozwoliła zaklasyfikować obligację bankową jako typową instytucję kontynentalnego systemu finansowego – upatruje się w niej narzędzie pomocne w stabilizowaniu sytuacji płynnościowej banków komercyjnych i spółdzielczych. Możliwość utraty stabilności płynnościowej przez banki w Polsce to zagrożenie wynikające głównie z tendencji gospodarstw domowych do lokowania środków pieniężnych na krótkie okresy przy równocześnie rosnącym wolumenie długoterminowych kredytów hipotecznych. „Krótkie” pasywa i „długie” aktywa to równocześnie negatywne zjawisko luki finansowania w polskim sektorze bankowym.
EN
This article aims to identify the role of banking bonds, as a potential tool for lengthening the average maturity banks’ liabilities in Poland. When using institutional analysis, which allowed the banking bonds classified as a typical institution of the continental financial system – it is seen as a helping tool in stabilizing the liquidity situation of commercial and cooperative banks. A potential loss of liquidity of stability by banks in Poland is a threat to stability arising mainly from the tendency of households to invest cash for short periods, when, at the same time, grows the volume of long-term mortgage loans. “Short” liabilities and “long” assets are simultaneously negative phenomenon funding gap in the Polish banking sector.
Year
Volume
49
Issue
4
Physical description
Dates
published
2015
online
2016-01-28
Contributors
References
 • Anson M., Fabozzi F.J., Jones F.J., The Handbook of Traditional and Alternative Investment Vehicles, John Wiley & Sons Inc., New Jersey 2011.
 • Bordo M.D., Dewald W.G., Bond Market Inflation Expectations in Industrial Countries: Historical Comparisons, “NBER Working Paper Series”, 2001, No. 8582.
 • Bordo M.D., Sylla R., Anglo-American Financial Systems: Institutions and Markets in the Twentieth Century, Irwin Professional Publisher 1995.
 • Detzer D., Dodig N., Evans T., Hein E., Herr H., The German Financial System, “Studies in Financial Systems” 2012, No. 3.
 • Fabozzi F.J., Rynki obligacji. Analiza i strategie, Wydawnictwo WIG PRESS, Warszawa 2000.
 • Green Bond Principles 2015. Voluntary Process Guidelines for Issuing Green Bonds, International Capital Market Association, www.icmagroup.org/Regulatory-Policy-and-Market-Practice/green-bonds/green-bond-principles [data dostępu: 10.06.2015].
 • Krier D., Critical Institutionalism and Financial Globalization: a Comparative Analysis of American and Continental Finance, “"The New York Journal of Sociology” 2008, Vol. 1.
 • Miyajima H., The Privatization of Ex-Zaibatsu Holding Stocks and the Emergence of Bank-Centered Corporate Groups in Japan, [w:] M. Aoki, K. Hyung-Ki (eds.), Corporate Governance in Transitional Economies: Insider Control and the Role of Banks, The World Bank Office of the Publisher, Washington 1995.
 • Morck R., Nakamura M., A Frog in a Well Knows Nothing of the Ocean: A History of Corporate Ownership in Japan, [w:] R. Morck (ed.), A History of Corporate Governance Around the World: Family Business Groups to Professional Managers, University of Chicago Press, Chicago 2005.
 • Myers S.C., Determinants of Corporate Borrowing, “Journal of Financial Economics” 1977, No. 5.
 • North D.C., Institutions, Institutional Change and Economic Performance, The Cambridge University Press, 1990 [http://dx.doi.org/10.1017/CBO9780511808678, data dostępu: 10.06.2015].
 • Papież R., Problem luki finansowania w polskim sektorze bankowym, „Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie” 2014, nr 10(934).
 • Puszer B., Obligacje stabilnościowe jako instrument finansowania pożyczkowych potrzeb sektora publicznego w strefie euro, [w:] J. Cichy, I. Pyka (red.), Innowacje w bankowości i finansach, t. 1, Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Studia Ekonomiczne nr 173, Katowice 2013.
 • Raporty NBP, Rozwój systemu finansowego w Polsce, lata 1998–2013.
 • Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (Dz. U. 1995, nr 83, poz. 420).
 • Ustawa z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz. U. 2015, poz. 238).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_h_2015_49_4_445
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.