PL EN


2015 | 49 | 4 |
Article title

Ryzyko finansowe inwestycji w sukuk

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Sukuk stanowią podstawę rozwoju islamskiego rynku kapitałowego. Instrumenty te coraz częściej znajdują zastosowanie również na rynkach finansowych poza obszarem świata muzułmańskiego. Sukuk nie posiadają odpowiednika wśród tradycyjnych instrumentów finansowych. Mogą wykazywać zarówno cechy instrumentów dłużnych, jak i udziałowych. Jako nowa kategoria aktywów finansowych wymagają bliższego poznania i zrozumienia istoty ich funkcjonowania. Celem pracy było wskazanie obszarów tworzących ryzyko finansowe inwestycji w sukuk. Określenie elementów konstrukcji oraz prezentacja zasad i rynków obrotu sukuk pozwoliło poznać źródła ryzyka rynkowego, kredytowego i płynności obrotu tych instrumentów. W pracy przyjęto hipotezę, że najistotniejszym źródłem ryzyka finansowego inwestycji w sukuk jest ryzyko kredytowe. Badania zrealizowano z wykorzystaniem krytycznej analizy polskich i anglojęzycznych pozycji książkowych, artykułów naukowych oraz raportów instytucji islamskiego rynku finansowego. Wyniki przeprowadzonych badań pozwoliły na pozytywną weryfikację przyjętej hipotezy. Wykazano istotności i wzrost znaczenia ryzyka kredytowego w inwestycjach na rynku sukuk. Podstawowym źródłem tego ryzyka jest skomplikowany charakter konstrukcji sukuk stwarzający problemy z właściwą oceną zagrożeń wiążących się z finansowanym projektem oraz sposobu zabezpieczenia interesu inwestorów w przypadku upadłości emitenta sukuk.
EN
Sukuk form the basis for the development of the Islamic capital market. These instruments are also increasingly used in the financial markets outside the Muslim world. Sukuk lack an equivalent among traditional financial instruments. They may exhibit the characteristics of both debt and equity instruments. Sukuk, as a new category of financial assets, require a closer study and understanding of the nature of their functioning. The work aims at indicating areas creating financial risk of sukuk investments. The determination of the elements of the sukuk construction and the presentation of sukuk trading rules helped learn the sources of market, credit and trading liquidity risk related with these instruments. The work adopts a hypothesis: The most important source of financial risk in sukuk investments is credit risk. Research was conducted using critical analysis of Polish and English books, scientific articles and reports of Islamic financial market institutions. The results of the research conducted helps confirm the adopted hypothesis. The materiality and growing significance of credit risk in investments in the sukuk market where determined. The primary source of that risk is the complicated nature of the sukuk construction, creating problems with an adequate assessment of risks related with the financed project and the manner of securing the interests of investors in the case of bankruptcy of the sukuk issuer.
Year
Volume
49
Issue
4
Physical description
Dates
published
2015
online
2016-01-28
Contributors
References
 • Akkizidis I., Khandelwal S.K., Financial Risk Management for Islamic Banking and Finance, Palgrave Macmillan, New York 2008.
 • Al-Bashir, Al-Amine, Global Sukuk and Islamic Securitization Market. Financial Engineering and Product Innovation, Brill, Leiden – Boston 2012.
 • Alim E.A. (ed.), Sukuk Perceptions and Forecast Study 2013, Thomson Reuters Zawya 2012.
 • Alim E.A. (ed.), Sukuk Perceptions and Forecast Study 2014, Thomson Reuters Zawya 2013.
 • Alim E.A., Hasan S., Goud B., Al Ansari R., Eid Z., Sukuk Perceptions and Forecast 2015. Beyond Traditional Markets, Thomson Reuters 2014.
 • Askari H., Iqbal Z., Krichne N., Mirakhor A., Risk Sharing in Finance. The Islamic Finance Alternative, John Wiley & Sons Ltd., Singapore 2012.
 • Ayub M., Understanding Islamic Finance, John Wiley & Sons Ltd., West Sussex 2007.
 • Danecki J., Podstawowe wiadomości o islamie, Wydawnictwo Akademickie DIALOG, Warszawa 2007.
 • Delcambre A.M., Mahomet. Głos Allaha, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław 1996.
 • Dziawgo D., Credit rating na międzynarodowym rynku finansowym, PWE, Warszawa 2010.
 • El-Hawary D., Grais W., Iqbal Z., Regulating Islamic Financial Institutions: The Nature of the Regulated, “Policy Research Working Paper” 2004, No. 3227.
 • Greuning H., Iqbal Z., Risk Analysis for Islamic Banks, The World Bank, Washington 2008.
 • Iqbal Z., Mirakhor A., An Introduction to Islamic Finance, John Wiley & Sons (Asia) Pte Ltd., Singapore 2007.
 • Jajuga K., Koncepcja ryzyka i proces zarządzania ryzykiem – wprowadzenie, [w:] K. Jajuga (red.), Zarządzanie ryzykiem, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 • Jajuga T., Analiza akcji. Dochód i ryzyko, [w:] K. Jajuga, T. Jajuga, Inwestycje. Instrumenty finansowe. Ryzyko finansowe. Inżynieria finansowa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.
 • Kuziak K., Pomiar ryzyka przedsiębiorstwa. Modele pomiaru i ich ryzyko, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2011.
 • Piotrowski D., Ryzyko prawne inwestycji w sukuk, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego” 2015, nr 854.
 • Saeed A., Salah O., History of Sukuk: Pragmatic and Idealist Approaches to Structuring Sukuk, [w:] M. Ariff, M. Iqbal, S. Mohamad (eds.), The Islamic Debt Market for Sukuk Securities. The Theory and Practice of Profit and Sharing Investment, Edward Elgar Publishing Ltd., Cheltenham 2012.
 • Shari’a Standard No. 17 on Investment Sukuk, AAOIFI, Manama 2008.
 • Tariqullah K., Habib A., Risk Management an Analysis of Issues in Islamic Financial Industry, Occasional Paper No. 5, Islamic Development Bank, Jeddah 2001.
 • Wilson R., Overview of the Sukuk Market, [w:] N.J. Adam, A. Thomas (eds.), Islamic Bonds. Your Guide to Issuing, Structuring and Investing in Sukuk, Euromoney Books, London 2005.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_h_2015_49_4_469
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.